Policija perka katerį antiteroristinėms operacijoms jūroje
Po­li­ci­ja per­ka nau­ją ko­vi­nį ka­te­rį, ku­ris bus nau­do­ja­mas an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ ope­ra­ci­joms at­vi­ro­je jū­ro­je.

Apie de­šim­ties me­trų il­gio, tri­jų me­trų plo­čio juo­dos spal­vos ka­te­ris su dviem pa­ka­bi­na­mais 300 ark­lio ga­lių va­rik­liais tu­rė­tų iš­vys­ty­ti 40 maz­gų (apie 75 km/h) grei­tį, ja­me tu­rė­tų bū­ti įreng­ta mo­der­ni na­vi­ga­ci­nė įran­ga.

„A­ro“ va­das Vik­to­ras Gra­baus­kas sa­ko, kad nau­jas ka­te­ris tu­rė­tų pa­dė­ti ope­ra­ci­joms jū­ro­je, ku­rios da­bar vyk­do­mos se­nu, 2006-ai­siais pirk­tu ka­te­riu. Jis bus nau­do­ja­mas ir to­liau, ta­čiau nė­ra tin­ka­mas su­dė­tin­ges­nė­mis są­ly­go­mis, pa­vyz­džiui, esant stip­riam ban­ga­vi­mui.

„Jis bus ga­lin­ges­nis, di­des­nis, tin­ka­mas di­des­nėms ban­goms, su juo bus ga­li­ma vyk­dy­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nes ope­ra­ci­jas jū­ro­je. La­bai svar­bu, kad jis bū­tų ga­na sta­bi­lus, nes rei­kia da­ry­ti va­di­na­muo­sius abor­da­žus į lai­vus“, – tei­gė V.Gra­baus­kas.

Pa­sak jo, ka­te­riu bū­tų ga­li­ma rea­guo­ti ir į si­tua­ci­jas prie Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo, ki­tų ob­jek­tų pa­jū­ry­je ir jū­ro­je – „A­ras“ tu­ri spe­cia­liai ope­ra­ci­joms van­de­ny­je par­eng­tus ko­vi­nius na­rus.

Anot „A­ro“ va­do, nau­jas ka­te­ris ga­li kai­nuo­ti apie 0,5 mln. eu­rų, jis per­ka­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos Vi­daus sau­gu­mo fon­do lė­šo­mis.

Se­na­sis ka­te­ris taip pat bus nau­do­ja­mas ope­ra­ci­joms.