Policija nubaudė protesto prie Vyriausybės dalyvį
Kaip pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, sek­ma­die­nio ry­tą 1979 me­tais gi­męs pro­tes­to ak­ci­jos prie Vy­riau­sy­bės pa­sta­to da­ly­vis ne­vyk­dė tei­sė­tų po­li­ci­jos par­ei­gū­nų nu­ro­dy­mų ir per­žen­gė po­li­ci­jos juo­stą „Stop po­li­ci­ja“.

Dėl šio pa­žei­di­mo vy­ras bu­vo pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos įstai­gą, kur jam su­ra­šy­tas ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las.

Pa­la­pi­nes prie Vy­riau­sy­bės bir­že­lio pa­bai­go­je pa­sis­ta­čiu­si gru­pė jau­nuo­lių pro­tes­tuo­ja prieš nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są ir sie­kia jo at­šau­ki­mo.