Policija įspėja neplatinti asmens dokumentų socialiniuose tinkluose
Ra­dę ki­to as­mens do­ku­men­tą, jį pri­va­lo­te at­neš­ti į ar­ti­miau­sią po­li­ci­jos įstai­gą ar­ba pra­neš­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, o ne pa­tys ieš­ko­ti as­me­nų per so­cia­li­nius tink­lus, tei­gia po­li­ci­jos at­sto­vai. Do­ku­men­tų su as­mens duo­me­ni­mis pla­ti­ni­mas ga­li už­trauk­ti ir bau­dą.

Socialiniuose tinkluose vis pasitaiko atvejų, kai žmonės, radę kitų asmenų dokumentus – asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar kitus, juos nufotografuoja ir nuotraukas paskelbia internete, taip mėgindami surasti dokumentą pametusį žmogų. Neretai tose nuotraukose matyti ir dokumento savininko asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir kita informacija.

Tačiau taip elgtis su rastais asmens dokumentais negalima. „Radus asmens dokumentą, raginame pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba atnešti į artimiausią policijos įstaigą. Dokumentų su asmens duomenimis platinimas socialiniuose tinkluose nėra geriausias būdas rasti savininką“, – LRT.lt teigia Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.

Pasak policijos atstovo, tokia pati tvarka galioja ir radus užsienio piliečio asmens dokumentą.

Administracinių nusižengimų kodekse rašoma, jog Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 150 iki 580 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 1150 eurų.