Policija įspėja dėl galimų sukčiavimų ir netikrų eurų platinimo
Ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui, po­li­ci­ja dar kar­tą įspė­ja ir pri­me­na gy­ven­to­jams apie ga­li­mas di­džiau­sias grės­mes - su­kčia­vi­mus, plė­ši­mus ir ne­ti­krų eu­rų pla­ti­ni­mą.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas gy­ven­to­jams pa­ta­ria bū­ti bud­riems ir ne­pa­si­ti­kė­ti su­kčiais.

„No­ri­me pri­min­ti žmo­nėms, kad nei na­muo­se, nei gat­vė­je li­tai į eu­rus ne­bus kei­čia­mi, jo­kie pa­što ar ban­ko at­sto­vai ne­si­lan­kys gy­ven­to­jų na­muo­se. To­dėl ne­įsi­leis­ki­te į na­mus ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų, ne­ti­kė­ki­te skam­bu­čiais, siū­lan­čiais re­gis­truo­ti bank­no­tus, su­ra­šy­ti ar pa­lan­kes­nė­mis są­ly­go­mis iš­keis­ti tu­ri­mus pi­ni­gus“, - gy­ven­to­jams pa­ta­ria po­li­ci­jos va­do­vas.

Par­ei­gū­nai ra­gi­na žmo­nes kei­čiant pi­ni­gus, ne­iti į ban­kus vie­niems, pa­pra­šy­ti, kad juos pa­ly­dė­tų ar­ti­mie­ji ar kai­my­nai. Taip pat ne­rei­kė­tų gir­tis ap­lin­ki­niams apie kei­čia­mas su­mas, prie pa­štų ar ban­kų veng­ti iš­si­trauk­ti gry­nus pi­ni­gus, pers­kai­čiuo­ti juos ar ki­taip aki­vaiz­džiai de­mons­truo­ti, kad žmo­gus su sa­vi­mi tu­ri daug gry­nų pi­ni­gų.

Pa­štuo­se, ku­riuo­se bus kei­čia­ma va­liu­ta, ne­per­trau­kia­mai bu­dės ne ma­žiau kaip po vie­ną po­li­ci­jos par­ei­gū­ną, taip pat bus už­ti­krin­tas sau­gus pi­ni­gų ve­ži­mas po­li­ci­jos trans­por­to prie­mo­nė­mis į pa­štus ir iš jų. Pi­ni­gus, iš anks­to su­de­rin­tais marš­ru­tais, ve­žio­ja mo­bi­lios ko­man­dos, ku­rias ly­di po­li­ci­jos pa­ly­da.

Po­li­ci­ja taip pat įspė­ja, kad ga­li pa­dau­gė­ti at­ve­jų, kai už pir­ki­nius bus at­sis­kai­to­ma su­klas­to­tais eu­rais. Taip pat ga­li­mi su­kčia­vi­mai, pa­si­nau­do­jant li­to kei­ti­mo į eu­rą fak­tu, į na­mus ga­li vaikš­čio­ti žmo­nės, ap­si­me­tę ban­kų, pa­štų dar­buo­to­jais ir siū­ly­ti iš­keis­ti gry­nuo­sius pi­ni­gus pa­lan­kes­niu kur­su.

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, par­ei­gū­nai įta­ria, kad nu­si­kal­tė­liai ga­li pra­dė­ti ga­min­ti ne­ti­krus eu­ro bank­no­tus, nau­do­da­mi spal­vo­to ko­pi­ja­vi­mo bū­dus ar pro­fe­sio­na­lią spaus­di­ni­mo įran­gą.

„Neat­mes­ti­na ver­si­ja, kad Lie­tu­vo­je ga­li pa­dau­gė­ti at­ve­jų, kai bus pla­ti­na­mi už­sie­nio vals­ty­bė­se pa­ga­min­ti ne­ti­kri eu­ro bank­no­tai, ku­riuos ga­li pla­tin­ti pie­tie­tiš­ko gy­mio as­me­nys. Kaip ro­do pra­kti­ka, daž­niau­siai klas­to­ja­mi 50 eu­rų no­mi­na­lo bank­no­tai. Par­ei­gū­nai pers­pė­ja gy­ven­to­jus ypač veng­ti im­ti di­de­lės ver­tės bank­no­tus gat­vė­je, tur­guo­se, ki­to­se ne­pa­ti­ki­mo­se vie­to­se, pirk­ti daik­tus iš ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų pa­na­šio­se vie­to­se“, - ra­šo­ma po­li­ci­jos pra­ne­ši­me.

Po­li­ci­ja nu­ro­do, kad ti­kro eu­ro po­pie­rius šiugž­da, jun­ta­mi spau­dos ne­ly­gu­mai, yra van­dens ženk­lai (ma­to­ma ar­ka ar­ba lan­gai, bank­no­to no­mi­na­las nau­jo­jo­je se­ri­jo­je dei­vė - Eu­ro­pa), ap­sau­gi­nis siū­le­lis ma­to­mas tik pa­kė­lus prieš švie­są. Vaiz­duo­ja­mi no­mi­na­lo skai­čiai ir sim­bo­liai kin­ta pa­krei­pus bank­no­tą, yra bliz­gan­ti juo­ste­lė (re­ver­se su eu­ro sim­bo­liu € ir no­mi­na­lo skai­čiu­mi 5, 10 ir 20 se­no ti­po eu­rų bank­no­tuo­se), yra spal­vą kei­čian­tis no­mi­na­lo skai­čius (pa­krei­pus 50, 100, 200, 500 bei nau­jo ti­po 5 ir 10 eu­rų bank­no­tuo­se).