Policija išaiškino nepilnamečių pornografijos platintojų tinklą Lietuvoje
Bend­ra­dar­biau­da­ma su už­sie­nio par­ei­gū­nais, Lie­tu­vos po­li­ci­ja iš­aiš­ki­no ne­pil­na­me­čių por­nog­ra­fi­jos pla­tin­to­jų tink­lą, įta­ri­mai kol kas par­eikš­ti 12 as­me­nų.

„Vyk­do­me apie 30 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, įta­ri­mai par­eikš­ti 12 as­me­nų. Ne­abe­jo­ti­nai šian­dien ga­li­me sa­ky­ti, kad įta­ria­mų­jų dau­gės“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų biu­ro va­do­vo pa­va­duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis.

Anot jo, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas rug­sė­jo 9 die­ną, koor­di­nuo­jant Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­rui at­lik­tos ope­ra­ci­jos vi­so­se Lie­tu­vos aps­kri­ty­se.

Iš vi­so at­lik­tos 35 kra­tos, pra­dė­ti 28 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, iš jų Vil­niaus aps­kri­ty­je - 10, Klai­pė­dos - še­ši, Kau­no - ke­tu­ri, Tau­ra­gės - trys, Šiau­lių - du, po vie­ną - Pa­ne­vė­žio, Aly­taus bei Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­se.

„Da­lies vai­kų as­me­ny­bės nu­sta­ty­tos, jie yra ne iš Lie­tu­vos“, - žur­na­lis­tams sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Nu­si­kal­ti­mų elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je ty­ri­mų val­dy­bos vir­ši­nin­kas Do­na­tas Ma­žei­ka.

Ope­ra­ci­ja bu­vo at­lik­ta bend­ra­dar­biau­jant su Eu­ro­po­lu ir JAV par­ei­gū­nais. Po­li­ci­jos tei­gi­mu, vi­si įta­ria­mie­ji yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

„Tai yra stam­biau­sia po­li­ci­jos ope­ra­ci­ja, ko­kias mes tik tu­rė­jo­me šio­je sri­ty­je. Ka­dan­gi, kaip aš mi­nė­jau, vi­so­se aps­kri­ty­se vie­nu me­tu bu­vo vyk­do­mi veiks­mai, iš­ėmė­me dau­giau nei 300 ob­jek­tų - kal­bu apie iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius, laik­me­nas“, - sa­kė A.Ro­gins­kis.

Jis BNS pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mai pra­dė­ti „ga­vus in­for­ma­ci­jos ir iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų“.

Kra­tų me­tu ras­ti ir pa­im­ti sta­cio­na­rūs ir ne­šio­ja­mi kom­piu­te­riai, mo­bi­lūs te­le­fo­nai, plan­še­tės, fo­toa­pa­ra­tai, ka­me­ros, iš­ori­niai ir vi­di­niai stan­die­ji dis­kai, kom­pak­ti­niai dis­kai, USB jung­tys, marš­ru­ti­za­to­riai, at­lie­ka­mi šios tech­ni­kos ir laik­me­nų ty­ri­mai.

Šiuo me­tu at­lie­ka­mos pa­pil­do­mos kra­tos, po­li­ci­ja sie­kia nu­sta­ty­ti, ar bu­vo iš­nau­do­ja­mi vai­kai Lie­tu­vo­je, ar tik bu­vo pla­ti­na­ma por­nog­ra­fi­ja. Anot po­li­ci­jos at­sto­vų, įta­ria­mie­ji siun­tė­si por­nog­ra­fi­nę me­džia­gą su vai­kais ir pla­ti­no ki­tiems var­to­to­jams.

Šie­met to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų, anot po­li­ci­jos, iš­aiš­kin­ta dvi­gu­bai dau­giau, nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį, o tai lei­do nau­jai įsteig­ti sky­riai po­li­ci­jos re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se.

Per šių me­tų aš­tuo­nis mė­ne­sius dėk vai­kų por­nog­ra­fi­jos pra­dė­ti 69 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Per pra­ėju­sių me­tų tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo pra­dė­ti 27 ty­ri­mai.

„De­ja, kas ieš­ko, tas ran­da - tie žmo­nės, ku­rie ieš­ko to­kios in­for­ma­ci­jos, ran­da bū­dų at­si­siųs­ti tuos fai­lus. In­ter­ne­te sie­nų nė­ra, kei­čia­si žmo­nės ne tik Lie­tu­vo­je tais duo­me­ni­mis, bet daž­niau­siai tie fai­lai at­si­siun­čia­mi iš už­sie­nio“, - kons­ta­ta­vo D.Ma­žei­ka.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio pla­ti­ni­mą, jei pla­ti­na­ma me­džia­ga su ma­ža­me­čiais vai­kais, nu­ma­to iki pen­ke­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.