Policija ir toliau dirbs sustiprinto budrumo lygiu
Po­li­ci­jos va­do­vy­bė pir­ma­die­nį nu­spren­dė, jog po­li­ci­ja ir to­liau dirbs pa­di­di­nu­si bud­ru­mą, rea­guo­jant į iš­au­gu­sią te­ro­riz­mo grės­mę Eu­ro­po­je, BNS pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Po­li­ci­ja bud­ru­mo ly­gį pa­di­di­no prieš pu­san­tros sa­vai­tės po gink­luo­tų iš­puo­lių Par­yžiu­je, ku­rių me­tu žu­vo apie 130 žmo­nių.

Nuo to lai­ko dau­giau po­li­ci­nin­kų pa­tru­liuo­ja vie­šo­se vie­to­se ir ren­ka bei ana­li­zuo­ja in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su te­ro­riz­mu, sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas Ra­mū­nas Ma­to­nis.

Jo tei­gi­mu, su­stip­rin­tas po­li­ci­jos bud­ru­mo ly­gis Lie­tu­vo­je iš­liks, kol te­ro­riz­mo grės­mė Eu­ro­po­je ne­su­ma­žės.

„Vis­kas lie­ka kaip bu­vo, nie­kas ne­pa­si­kei­čia. (...) Grei­čiau­siai, kol ne­su­čiups pa­grin­di­nių su te­ro­riz­mu sie­ja­mų“, – nu­ro­dė po­li­ci­jos at­sto­vas.

Pa­di­di­nus bud­ru­mo ly­gį Lie­tu­vo­je kai ku­riems po­li­ci­jos par­ei­gū­nams bu­vo iš­duo­ti ka­ri­niai „Ka­laš­ni­kov“ au­to­ma­tai. Ta­čiau pir­ma­die­nį po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pra­ne­šė, kad pers­kirs­čius tu­ri­mą gink­luo­tę šių au­to­ma­tų at­si­sa­ko­ma.

Tai pa­skelb­ta po ke­lių in­ci­den­tų dėl „Ka­laš­ni­kov“ au­to­ma­tų nau­do­ji­mo, kuo­met vie­nas par­ei­gū­nas, įta­ria­ma, ne­ty­čia per­šo­vė be­na­miui ko­ją, o ki­tu at­ve­ju po­li­ci­nin­kui ne­ap­dai­riai pa­li­kus gink­lą au­to­mo­bi­ly­je, įta­ria­ma­sis jį pa­gro­bė ir pa­spru­ko.

Po­li­ci­nin­kai ir to­liau bus gink­luo­ti ki­tais au­to­ma­ti­niais gink­lais ir pis­to­le­tais.