Policija gavo 5 pranešimus dėl pažeidimų rinkimuose
Iki 13 val. bu­vo gau­ti 5 pra­ne­ši­mai (po du iš Aly­taus ir Tau­ra­gės aps­kri­čių, vie­nas – iš Vil­niaus apskr.) apie ga­li­mus rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mus. In­for­ma­ci­ja ne­pa­sit­vir­ti­no, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Nuo spa­lio 19 d., kuo­met pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas, po­li­ci­ja ga­vo 15 pra­ne­ši­mų, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ne­pra­dė­ta.

Po­li­ci­jai sek­ma­die­nį bu­vo pra­neš­ta, kad Vil­niaus ra­jo­ne bal­suo­ti au­to­bu­su bu­vo ve­ža­mi ne­blai­vūs as­me­nys. Nu­vy­kę par­ei­gū­nai nu­ro­dy­to au­to­bu­so ne­ap­ti­ko.

Taip pat pra­neš­ta, kad ket­vir­ta­die­nį Tau­ra­gės mies­te bu­vo per­ka­mi bal­sai, o sek­ma­die­nį Tau­ra­gės ra­jo­ne bus ve­ža­mi as­me­nys bal­suo­ti už tam ti­krą kan­di­da­tą.

Nuo tre­čia­die­nio, kuo­met pra­si­dė­jo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas, po­li­ci­ja iš vi­so ga­vo 15 pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus per rin­ki­mus.

Aly­taus aps­kri­ties po­li­ci­ja pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ga­vo du pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus pa­žei­di­mus per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą.

Pra­neš­ta, kad penk­ta­die­nį pas 73 me­tų ne­įga­lią­ją, gy­ve­nan­čią Va­rė­no­je, ir pas 72 me­tų va­rė­niš­kį ne­at­vy­ko rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai. Nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio rin­kė­jai ga­lė­jo bal­suo­ti spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se, o bal­suo­ti na­muo­se – penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį.

Taip pat pra­neš­ta, kad šeš­ta­die­nį po 14 val., ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys (vy­ras ir mo­te­ris apie 25–30 me­tų am­žiaus), Drus­ki­nin­kuo­se, na­mų laip­ti­nė­se kli­juo­ja la­pe­lius, ku­riais agi­tuo­ja­ma bal­suo­ti už kan­di­da­tus į Sei­mo na­rius, taip pat la­pe­lius ne­šio­ja po bu­tus.

Šeš­ta­die­nį, va­lan­dą po vi­dur­nak­čio, įsi­ga­lio­jo agi­ta­ci­jos drau­di­mas. Įsta­ty­mas drau­džia rin­ki­mų agi­ta­ci­ją iki jų pra­džios li­kus 30 va­lan­dų ir rin­ki­mų die­ną, iki bal­sa­vi­mo pa­bai­gos, iš­sky­rus iš­ori­nę po­li­ti­nę rek­la­mą, iš­ka­bin­tą iki pra­si­de­dant šiam rin­ki­mų agi­ta­ci­jos drau­di­mui.