Policija džiaugiasi ramesniais rinkimais
Šie rin­ki­mai bu­vo ge­ro­kai ra­mes­ni – gau­ta ma­žiau pra­ne­ši­mų apie pa­žei­di­mus, pra­dė­ta ma­žiau iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, sa­ko po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris.

„Kuo rei­kė­tų pa­si­džiaug­ti – per šiuos rin­ki­mus tu­ri­me tris kar­tus ma­žiau pa­žei­di­mų nei fik­sa­vo­me per 2012 me­tų rin­ki­mus. Nuo pat rin­ki­mų pra­džios iki 19.30 va­lan­dos mes tu­ri­me 144 pra­ne­ši­mus apie pa­žei­di­mus, iš jų pra­dė­ta 11 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. 2012 me­tais tu­rė­jo­me 502 pra­ne­ši­mus ir 32 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, skai­čiai šie­met yra ge­ro­kai ma­žes­ni. Iš tei­sė­sau­gos pu­sės šie rin­ki­mai bu­vo ge­ro­kai ra­mes­ni“, – sek­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė E.Ši­le­ris.

Pa­sak po­li­ci­jos at­sto­vo, sek­ma­die­nį pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, dėl Kau­ne gal­būt su­klas­to­to rin­kė­jos par­ašo bei ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo, dar ke­li at­ve­jai ti­ria­mi, spren­džia­ma, ar pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

„Tu­ri­me du iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, ku­rie ti­krai pra­dė­ti, taip pat tu­ri­me ke­le­tą me­džia­gų, kur mes tiks­li­na­me ap­lin­ky­bes ir sprę­si­me dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo. Vie­nas pra­dė­tas Kau­ne, kur at­ėjo mo­te­ris ir pa­aiš­kė­jo, kad už ją yra bal­suo­ta, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl par­ašo ir kas ten yra, ki­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas – dėl bal­sų pir­ki­mo Laz­di­jų ra­jo­ne“, – sa­kė E.Ši­le­ris.

Iš vi­so nuo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pra­džios iki sek­ma­die­nio va­ka­ro po­li­ci­ja ga­vo 144 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mus. Dau­giau­sia pra­ne­ši­mų gau­ta iš Vil­niaus (36), Kau­no (23), Tau­ra­gės (17) aps­kri­čių. Dėl 11 įvy­kių pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.

Trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­dė­ti dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo ar su­ga­di­ni­mo: Ši­lu­tės ra­jo­ne su­ga­din­tas kan­di­da­to į Sei­mo na­rius rin­ki­mų agi­ta­ci­nio sten­do rek­la­mi­nis ten­tas, Kė­dai­nių ra­jo­ne ir Aly­tu­je su­ga­din­ti ant sie­nų ka­ban­tys agi­ta­ci­niai pla­ka­tai.

Šiau­liuo­se pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Vie­nas – dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Su­ga­din­tas rek­la­mi­nis sten­das ant au­to­mo­bi­lio. Be to, vie­nas ty­ri­mas pra­dė­tas dėl šmeiž­to – in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­tal­pin­to šmei­ži­kiš­ko ko­men­ta­ro.

Ty­ri­mas dėl šmeiž­to pra­dė­tas ir dėl lai­kraš­ty­je pa­skelb­to ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čio, klai­di­nan­čio, gar­bę ir oru­mą že­mi­nan­čio straips­nio.

Rie­ta­ve pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­mo iš­spaus­di­nant pa­pil­do­mą Plun­gės ir Rie­ta­vo kraš­to lai­kraš­tį „Že­mai­tis“.

Drus­ki­nin­kuo­se ty­ri­mas pra­dė­tas dėl pa­pir­ki­mo, Kai­šia­do­ry­se – dėl šmei­žian­čio pla­ka­to, Kau­ne ir Laz­di­jų ra­jo­ne – dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se.

Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį vy­ko par­la­men­to rin­ki­mai, juo­se da­ly­va­vo per 1400 po­li­ti­kų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­va­vo rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios su­da­rė dvi koa­li­ci­jas.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se šie­met bu­vo įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, maž­daug 75 tūkst. ma­žiau nei per 2012 me­tų rin­ki­mus.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys. Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se. Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš par­ti­jų ir koa­li­ci­nių są­ra­šų ren­ka­mi 70 Sei­mo na­rių, o vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur žmo­nės bal­suo­ja už kon­kre­tų kan­di­da­tą – 71.