Policija drausmins rūkančius nepilnamečius
Sek­ma­die­nį po­li­ci­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja pre­ven­ci­nę ak­ci­ją, nu­kreip­tą prieš rū­kan­čius ne­pil­na­me­čius. Jos me­tu rū­kan­tiems ne­pil­na­me­čiams ne­bus tai­ko­ma jo­kia to­le­ran­ci­ja, už sa­vo veiks­mus jie tu­rės at­sa­ky­ti, skel­bia po­li­ci­ja.

„Šią die­ną vi­si rū­kan­tie­ji ska­ti­na­mi bent vie­ną die­ną ne­rū­ky­ti, o vi­suo­me­nė ra­gi­na­ma su­si­pa­žin­ti su rū­ky­mo ža­la ir pa­sau­li­ne ta­ba­ko epi­de­mi­ja. Pa­grin­di­nis šios ak­ci­jos tiks­las yra ap­sau­go­ti da­bar­ti­nę ir bū­si­mas kar­tas nuo ta­ba­ko var­to­ji­mo su­ke­lia­mų svei­ka­tos, so­cia­li­nių, ap­lin­kos ir eko­no­mi­nių prob­le­mų bei pri­vers­ti­nio kvė­pa­vi­mo ta­ba­ko dū­mais už­terš­tu oru“, - sa­ko po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

Sei­mas šie­met ba­lan­džio 23 die­ną pri­ėmė Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis įtvir­ti­no drau­di­mą as­me­nims iki 18 me­tų rū­ky­ti (var­to­ti) ta­ba­ko ga­mi­nius ar jų tu­rė­ti. Nuo ge­gu­žės 1 die­nos nu­sta­ty­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už šį pa­žei­di­mą.

Ne­pil­na­me­čių as­me­nų ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių (elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių) rū­ky­mas, jų tu­rė­ji­mas už­trau­kia bau­dą nuo 14 iki 28 eu­rų. Bau­da už jau­nes­nių kaip 16 me­tų as­me­nų nu­si­žen­gi­mą ski­ria­ma tė­vams ar­ba glo­bė­jams. Už pa­kar­to­ti­nius nu­si­žen­gi­mus bau­da sie­kia nuo 28 iki 86 eu­rų su ta­ba­ko ga­mi­nių ar su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­fis­ka­vi­mu.

Kiek­vie­nais me­tais ge­gu­žės mė­nuo yra skel­bia­mas ne­rū­ky­mo mė­ne­siu, o ge­gu­žės 31-oji - Pa­sau­li­nė die­na be ta­ba­ko.