Policija atskleidė žymios menininkės dingimo priežastį
Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tai šį­va­kar, lie­pos 24 d., iš­siaiš­ki­no žy­mios dai­li­nin­kės Ag­nės Kaž­dai­ly­tės din­gi­mo prie­žas­tį. Mo­te­ris ras­ta nu­žu­dy­ta Vil­niu­je, So­dų gat­vės dau­gia­bu­čio ap­leis­ta­me bu­te.

Dai­li­nin­kė bu­vo ieš­ko­ma ke­le­tą pa­sta­rų­jų die­nų kaip din­gu­si be ži­nios. Ap­tik­tas la­vo­nas su smur­to žy­mė­mis. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, mo­te­ris nu­žu­dy­ta sa­vo bu­te, ta­čiau per­neš­ta ir pa­slėp­ta ki­ta­me bu­te, esan­čia­me kai­my­nys­tė­je, ra­šo­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me spau­dai.

Ne­tru­kus su­lai­ky­ti du įta­ria­mie­ji, gi­mę 1974 m. ir 1989 m. Jie po­li­ci­jai ži­no­mi, anks­čiau teis­ti.

Šiuo me­tu vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nu­žu­dy­mo, ku­rį at­lie­ka Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus par­ei­gū­nai.