Policija aptiko 3,5 mln. eurų vertės suklastotų banknotų ruošinių
Lie­tu­vos po­li­ci­ja su­truk­dė mė­gi­ni­mui į Lie­tu­vos ir ki­tų už­sie­nio vals­ty­bių rin­kas pa­tek­ti be­veik 3,5 mln. eu­rų ver­tės su­klas­to­tų 50 eu­rų no­mi­na­lo bank­no­tų ruo­ši­nių. Kri­mi­na­lis­tai tei­gia, jog nu­si­kal­ti­mo mas­tas bu­vo di­de­lis, ta­čiau Lie­tu­vo­je ga­min­ti pa­dirb­ti eu­rai ne­pa­te­ko į ša­lies rin­ką.

„Vie­nu me­tu skir­tin­guo­se ša­lies mies­tuo­se bu­vo at­lie­ka­mi su­lai­ky­mai ir kra­tos. Bu­vo pa­kvies­ti Eu­ro­po­lo par­ei­gū­nai, ku­rie tei­kė par­amą. Šis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2015 me­tais, kuo­met įve­dus Lie­tu­vo­je eu­rą, rin­ko­je bu­vo pa­ste­bė­tos nau­jų pa­vyz­džių klas­to­tės. Klas­to­čių mas­tas mus ne­ra­mi­no, ka­dan­gi pa­pli­ti­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se bu­vo gan di­de­lis. Net 15-ko­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių šios klas­to­tės bu­vo pa­pli­tu­sios ir pla­ti­na­mos“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį Vil­niu­je sa­kė lai­ki­na­sis Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas An­dže­jus Ro­gins­kis.

„No­rė­čiau gy­ven­to­jus nu­ra­min­ti ir vi­suo­me­nės in­te­re­sas yra ap­sau­go­tas“, – pri­dū­rė A.Ro­gins­kis, teig­da­mas kad ne­ti­kri eu­rai ne­pa­te­ko į Lie­tu­vos rin­ką.

Pa­sak jo, su­lai­ky­ti še­ši įta­ria­mie­ji – Lie­tu­vos pi­lie­čiai, kai ku­rie jų ge­rai ži­no­mi po­li­ci­jai, trys iš jų su­im­ti. Nu­si­kal­ti­mų or­ga­ni­za­to­rius su­im­tas trims mė­ne­siams, jis ne pir­mą kar­tą su­lai­ko­mas ir trau­kia­mas at­sa­ko­my­bėn už ana­lo­giš­kus nu­si­kal­ti­mus. Su­lai­ky­tų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir au­to­mo­bi­liuo­se bu­vo at­lik­ta dau­giau nei 10 kra­tų.

Slap­ta ope­ra­ci­ja vy­ko lie­pos 13 die­ną. Jos me­tu Lie­tu­vo­je iš­aiš­kin­tos dvi ne­ti­krų eu­rų spaus­tu­vės – vie­no­je bu­vo ga­mi­na­mi pra­stos ko­ky­bės eu­rai, ki­to­je jie bu­vo ga­mi­na­mi la­ze­ri­niu bū­du. Ne­ti­kri pi­ni­gai dau­giau­sia bu­vo pla­ti­na­mi Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je.

Ope­ra­ci­jos me­tu ras­tos pa­dirb­tos 343-ios 50 eu­rų no­mi­na­lo ku­piū­ros, ku­rių ver­tė – 17,1 tūkst. eu­rų. Ope­ra­ci­jos me­tu ap­tik­tos ir pa­im­tos of­se­ti­nės spaus­di­ni­mo ir pjaus­ty­mo stak­lės, įren­gi­niai ne­ga­ty­vams ir kli­šėms ga­min­ti, la­ze­ri­nių spaus­din­tu­vų, sa­va­dar­bis įren­gi­nys ne­ti­kriems eu­rams ga­min­ti šil­kog­ra­fi­jos bū­du, ha­log­ra­mos.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, jog Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro va­do­vau­ja­mo­je jung­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras, Eu­ro­po­lo, Kau­no ir Vil­niaus bei Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tro po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ir eks­per­tų pa­jė­gos.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų „A­ras“ ko­vo­to­jai dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį 2004 me­tų lap­kri­tį, štur­ma­vo ne­ti­krų eu­rų spaus­tu­vę Kau­ne. Pi­ni­gus ga­mi­nę as­me­nys bu­vo su­im­ti ir nu­teis­ti.