Policija aptiko 100 kilogramų kokaino
Po ke­le­rius me­tus tru­ku­sios ope­ra­ci­jos Kau­no aps­kri­ties po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ap­ti­ko iš Ko­lum­bi­jos kar­tu su ang­li­mi at­ga­ben­tą 100 ki­log­ra­mų ko­kai­no, su­lai­ky­ti de­vy­ni įta­ria­mie­ji, penk­ta­die­nį pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Po­li­ci­jos va­do­vas Li­nas Per­na­vas sa­kė, kad tai vie­nas di­džiau­sių kie­kių ras­to ko­kai­no ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos po­li­ci­jos is­to­ri­jo­je.

„Šiuo me­tu su­lai­ky­ta be­veik 100 ki­log­ra­mų ko­kai­no. Ope­ra­ci­ja trun­ka jau ke­le­tą me­tų“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras.

Pa­sak jo, įta­ri­mai par­eikš­ti vie­nuo­li­kai as­me­nų, de­vy­ni iš jų yra su­lai­ky­ti, tarp jų - Ko­lum­bi­jos pi­lie­tis, at­vy­kęs į Lie­tu­vą.

Ga­ben­to­jai ko­kai­ną įmai­šė į 250 to­nų ang­lies kro­vi­nį. Pen­ki kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai sa­vo ran­ko­mis ka­sė kro­vi­nį ir iš­rin­ko ko­kai­ną.

„Pen­ki mū­sų dar­buo­to­jai die­ną nak­tį ka­sė ang­lis ir at­rin­ki­nė­jo tuos ga­ba­liu­kus“, - kal­bė­jo L.Per­na­vas.

Anot par­ei­gū­nų, su­lai­ky­to kro­vi­nio ver­tė juo­do­jo­je rin­ko­je gat­vės kai­na sie­kia 10 mln. eu­rų, ko­kai­nas bu­vo skir­tas Ru­si­jos ar­ba Eu­ro­pos rin­kai.

L.Per­na­vas kon­fe­ren­ci­jo­je par­odė mai­še­lį, ku­ria­me bu­vo už­mas­kuo­tas ko­kai­nas. „Šio mai­še­lio ver­tė - 20 tūkst. eu­rų“, - sa­kė jis.

Siek­da­mi už­mas­kuo­ti ko­kai­no ga­be­ni­mą ang­lies kro­vi­niu, nu­si­kal­tė­liai stei­gė prie­dan­gos įmo­nės Lie­tu­vo­je, Ru­si­jo­je ir Ukrai­no­je. Jū­ri­niais kon­tei­ne­riais at­ga­ben­tas kro­vi­nys bu­vo at­ga­ben­tas į Aly­tų. Pir­mie­ji įta­ria­mie­ji - du aly­tiš­kiai ir ko­lum­bie­tis - po dau­giau nei sa­vai­tę tru­ku­sios pa­sa­los kri­mi­na­lis­tų bu­vo su­lai­ky­ti dar lie­pos 3 die­ną.

Įta­ria­mie­siems gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 15 me­tų.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad šis at­ve­jis pa­tvir­ti­na, jog Lie­tu­vos po­li­ci­ja pri­ori­te­tą ski­ria ko­vai su stam­biais nar­ko­ti­kų pre­kei­viais, nors vis gir­di ra­gi­ni­mų dė­me­sį su­telk­ti į po­ten­cia­lius var­to­to­jus.

„Po­li­ci­ja vi­są lai­ką orien­ta­vo­si į di­de­lius kie­kius, ga­be­ni­mo ka­na­lus, or­ga­ni­zuo­tą nu­si­kals­ta­mu­mą, nors kar­tais ten­ka iš ko­le­gų po­li­ti­kų skai­ty­ti pa­mąs­ty­mus, kad gal­būt po­li­ci­ja tu­rė­tų pri­ori­te­ti­zuo­tis var­to­to­jų tar­pe, ieš­ko­ti bu­tuo­se ar pa­si­links­mi­ni­mo vie­to­se“, - BNS penk­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Vis­gi pri­ori­te­tas yra stam­bių par­ti­jų tie­ki­mo už­kir­ti­mas ir or­ga­ni­zuo­tos gru­puo­tės lik­vi­da­vi­mas“, - pri­dū­rė anks­čiau po­li­ci­jai va­do­va­vęs mi­nis­tras.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, ti­riant to­kius nu­si­kal­ti­mus rei­ka­lin­gi ypač pro­fe­sio­na­lūs ty­rė­jai ir „mil­ži­niš­ki“ ma­te­ria­li­niai re­sur­sai.

„Tai yra ti­krai la­bai su­dė­tin­gas, pa­vo­jin­gas, kruopš­tus, iš­tver­mės ir ri­zi­kos rei­ka­lau­jan­tis dar­bas“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.