Pokalbių pasiklausymų – mažiau, bet abejonių dėl teismų kontrolės lieka
Lie­tu­vo­je po­kal­bių te­le­fo­nu pa­sik­lau­sy­mo mas­tai ma­žė­ja, bet kri­ti­kai tei­gia, kad teis­mų kon­tro­lė iš­lie­ka per men­ka, nes tei­sė­jai vi­siš­kai pa­ten­ki­na dau­giau kaip 96 proc. pro­ku­ro­rų pra­šy­mų.

To­kius duo­me­nis at­sklei­džia teis­mų sta­tis­ti­ka, ku­rią nau­jie­nų agen­tū­ros BNS pra­šy­mu pa­tei­kė Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Pra­šy­mų mažėja

2015 me­tais pro­ku­ro­rai į teis­mus krei­pė­si 10 tūkst. 272 kar­tus, pra­šy­da­mi sank­cio­nuo­ti elek­tro­ni­nių ry­šių tink­lais per­duo­da­mos in­for­ma­ci­jos kon­tro­lę. Už­per­nai to­kių pra­šy­mų bu­vo 12 tūkst. 332, 2013 me­tais – 14 tūkst. 526.

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vė spau­dai Ži­vi­lė Na­vic­kai­tė-Bab­kin BNS tei­gė, kad ne vi­si pra­šy­mai yra su­si­ję su te­le­fo­ni­nių po­kal­bių pa­sik­lau­sy­mu – di­de­lė da­lis jų yra tik dėl abo­nen­to bu­vi­mo vie­tos nu­sta­ty­mo tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Be to, ne­ma­žai jų su­si­ję su jau anks­čiau tai­ky­tų sank­ci­jų pra­tę­si­mu ar pa­kar­to­ji­mu.

Jos tei­gi­mu, di­džio­ji da­lis prie­mo­nių su­si­ju­sios su ko­rup­ci­jos, pre­ky­bos nar­ko­ti­kais, nu­si­kals­ta­mų or­ga­ni­za­ci­jų veik­los ty­ri­mu.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus tei­gia, kad su­ma­žė­jęs pra­šy­mų skai­čius „ro­do at­sa­kin­ges­nį po­žiū­rį į šių prie­mo­nių tai­ky­mą“.

„Pro­ku­ro­rai prieš teik­da­mi pra­šy­mus tei­sė­jams, pir­miau­sia juos aps­vars­to, ta­da iš­sa­miai su­ra­šo, pa­tei­kia vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją ir pa­grin­di­mą, ko­dėl ši prie­mo­nė rei­ka­lin­ga. Tei­sė­jams pri­imant spren­di­mus svar­biau­sia įsi­ti­kin­ti, kad yra fak­ti­nis pa­grin­das įtar­ti as­me­nį ren­giant, da­rant ar pa­da­rius rim­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir nė­ra ga­li­my­bės sėk­min­gai nu­sta­ty­ti šių fak­tų ki­tais bū­dais“, – tei­gia R.Nor­kus BNS at­siųs­ta­me ko­men­ta­re.

Jo tei­gi­mu, prie po­kal­bių klau­sy­mo­si mas­tų ma­žė­ji­mo pri­si­dė­jo ir per­nai Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo šiuo klau­si­mu su­reng­tas tei­sė­jų bei pro­ku­ro­rų pa­si­ta­ri­mas, ku­ris suo­rga­ni­zuo­tas po BNS pub­li­ka­ci­jos apie po­kal­bių klau­sy­mo­si mas­tus.

Teis­mų pra­kti­ka nesikeičia

Anot ste­bė­to­jų, nau­ja sta­tis­ti­ka ro­do, kad teis­mai dar per­ne­lyg leng­va ran­ka tvir­ti­na pro­ku­ro­rų pra­šy­mus: per­nai at­mes­ti 136 pra­šy­mai, tai su­da­ro tik 1,3 pro­cen­to. 259 at­ve­jais pra­šy­mai ten­kin­ti iš da­lies, še­ši ne­nag­ri­nė­ti.

Pa­na­šios pro­por­ci­jos bu­vo ir 2014 me­tais, tuo­met par­eiš­ki­mai vi­siš­kai pa­ten­kin­ti 11 tūkst. 975 at­ve­jais, pa­ten­kin­ti iš da­lies 203 at­ve­jais. Teis­mai pro­ku­ro­rų pra­šy­mus at­me­tė 154 kar­tus, tai su­da­rė 1,2 pro­cen­to.

„Tei­gia­mi spren­di­mai pri­ima­mi taip daž­nai, kad ga­li­ma ma­ny­ti, jog teis­mai tie­siog ne­tu­ri lai­ko gi­lin­tis“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Kęs­tu­tis Gir­nius.

K.Gir­nius pa­vo­jin­ga pa­va­di­no pra­kti­ką, kad tei­sė­sau­gai lei­džia­ma klau­sy­tis ne tik įta­ria­mų­jų, bet ir ki­tų as­me­nų po­kal­bių te­le­fo­nu.

„Bū­tų svar­bu iš­tir­ti, koks pro­cen­tas klau­sy­tų po­kal­bių ve­da iki nu­si­kal­ti­mų iš­aiš­ki­ni­mo, o kiek bai­gia­si vi­siš­kai bergž­džiai“, – sa­kė jis.

Anot K.Gir­niaus, prob­le­mų dėl po­kal­bių klau­sy­mo­si mas­tų yra ir Va­ka­rų ša­ly­se, ta­čiau jo­se dė­me­sys žmo­nių pri­va­tu­mui yra di­de­lis, tai ro­do ir nau­ja by­la JAV, kur in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mil­ži­nė „App­le“ at­si­sa­ko par­ei­gū­nams leis­ti prie­iti prie už­šif­ruo­tų duo­me­nų iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne „iP­ho­ne“, ku­rį nau­do­jo San Ber­nar­di­no iš­puo­lio vyk­dy­to­jas.

Jo tei­gi­mu, Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se dau­giau­sia klau­si­mų ke­lia men­kai kon­tro­liuo­ja­mas sau­gu­mo tar­ny­bų, pir­miau­sia Na­cio­na­li­nė sau­gu­mo agen­tū­ros (NSA), vyk­do­mas šni­pi­nė­ji­mas, ta­čiau „teis­mai žiū­ri tru­pu­tį at­sar­giau“.

Dis­ku­si­jos dėl po­kal­bių pa­sik­lau­sy­mo pa­sta­ruo­ju me­tu vėl su­ak­ty­vė­jo, kai BNS pa­skel­bė Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko po­kal­bių su prem­je­ru, ap­lin­kos ir ūkio mi­nis­trais iš­klo­ti­nes.