Pokalbio su prezidente bijojo labiau nei ministrės posto
Sei­mo na­rei „dar­bie­tei“ Aud­ro­nei Pi­trė­nie­nei mi­nis­tro port­fe­lis – ran­ka pa­sie­kia­mas. Ta­čiau jos ko­le­gos par­la­men­ta­rai ma­no, kad ša­lies švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nė yra nu­si­pel­niu­si ge­res­nio mi­nis­te­ri­jos va­do­vo.

Dau­giau nei pus­va­lan­dį va­kar pre­zi­den­tū­ro­je už­tru­ku­si Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) pir­mi­nin­kė A. Pi­trė­nie­nė pri­si­pa­ži­no pir­mą kar­tą bend­ra­vu­si su ša­lies va­do­ve Da­lia Gry­baus­kai­te. „Tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­žin­ti pre­zi­den­tę iš ar­čiau. Kal­bė­jo­mės la­bai da­ly­kiš­kai. Tai man pa­tin­ka. Da­bar rei­kia lauk­ti, koks bus ver­dik­tas. La­bai jau­di­nau­si, bai­mės akys vi­sa­da di­de­lės. Va­di­na­si, esu nor­ma­lus žmo­gus“, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­rė. Va­kar ji taip pat kal­bė­jo­si ir su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi. Po pie­tų A. Pi­trė­nie­nė iš sos­ti­nės iš­vy­ko na­mo į gim­tą­jį Skuo­dą. Ten, pa­lai­ko­ma su­tuok­ti­nio, lauks vil­tin­gos ži­nios. „Sup­ran­tu, kad tai la­bai at­sa­kin­gas žings­nis. Lai­ko li­ko la­bai ne­daug, o dar­bų – ga­ly­bė. Ir tai­sy­ti­nų, ir nau­jų, ir tęs­ti­nių. Bet ga­ran­tuo­ju vie­na – jei ma­ni­mi bus pa­si­ti­kė­ta, dirb­siu la­bai daug, są­ži­nin­gai ir at­sa­kin­gai“, - ti­ki­no 57-erių par­la­men­ta­rė.

Ati­džiai val­dan­čių­jų pa­stan­gas su­ras­ti pre­zi­den­tei tin­ka­mą pre­ten­den­tą į mi­nis­trus se­kę Sei­mo na­riai A. Pi­trė­nie­nės ge­bė­ji­mus mi­nis­trau­ti ver­ti­na skir­tin­gai.

Vien­pu­siš­kas požiūris

Pa­sak bu­vu­sio švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro, ŠMKK na­rio li­be­ra­lo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus, kiek­vie­nas tu­ri­me sva­jo­nių tap­ti at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų ly­de­riais, ta­čiau tu­ri­me pa­sver­ti sa­vo ga­li­my­bes, kiek esa­me pa­si­ren­gę tuos iš­šū­kius pri­im­ti. „Šiuo at­ve­ju net ir pri­pa­žįs­tant, kad A. Pi­trė­nie­nė tu­ri tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą, ne­reiš­kia, kad ji bus ge­ra mi­nis­trė“, - LŽ sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius. Par­la­men­ta­ras tvir­ti­no, kad pa­sta­ruo­sius me­tus dir­bant drau­ge jam į akis kri­to „jos veik­los vien­pu­siš­ku­mas“. G. Ste­po­na­vi­čiaus tei­gi­mu, iš es­mės ŠMKK pir­mi­nin­kė at­spin­di bend­ro­jo ug­dy­mo sri­ties nuo­mo­nę, ku­riai at­sto­vau­ja pe­da­go­gų prof­są­jun­gos. „Toks po­žiū­ris yra vien­pu­siš­kas. Man at­ro­do, kad bū­da­ma mi­nis­tre sa­vo spren­di­mais ji su­nkai už­ti­krins tą skir­tin­gų po­žiū­rių de­ri­ni­mą“, - abe­jo­nių ne­slė­pė G. Ste­po­na­vi­čius. Jis pa­si­džiau­gė, kad A. Pi­trė­nie­nės bu­vi­mo mi­nis­tre lai­kas nė­ra il­gas. „Va­di­na­si, da­lis spren­di­mų, ku­riuos yra už­si­mo­ję įgy­ven­din­ti „dar­bie­čiai“, pa­vyz­džiui, at­si­sa­ky­ti mo­ki­nio krep­še­lio die­giant ne­aiš­kius mo­de­lius, ne­bus įgy­ven­din­ti“, - sa­kė li­be­ra­las. Jis pri­si­pa­ži­no vy­lę­sis, kad, at­sta­ty­di­nus Dai­nių Pa­val­kį, į mi­nis­trus bus siū­lo­mi „so­li­dūs švie­ti­mo bend­ruo­me­nė­je ir vi­suo­me­nė­je di­des­nį pa­si­ti­kė­ji­mą tu­rin­tys as­me­nys“.

ŠMKK na­rio kon­ser­va­to­riaus Va­len­ti­no Stun­džio nuo­mo­ne, bu­vęs „dar­bie­čių“ mi­nis­tras D. Pa­val­kis bu­vo vi­sai ki­to­kio pa­ty­ri­mo ir aki­ra­čio žmo­gus, at­ėjęs iš aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės. „A. Pi­trė­nie­nė – tech­no­kra­tė. Bend­ro­jo ug­dy­mo ži­nių ji, be abe­jo, tu­ri. Ta­čiau yra lin­ku­si į de­ta­les, tai­sy­mus, to­bu­li­ni­mus, kar­tais be jo­kių ar­gu­men­tų. Ne­re­tai ma­čiau ryš­kiai do­mi­nuo­jan­tį par­ti­nį in­te­re­są. Ne­tu­rint stra­te­gi­nio mąs­ty­mo ir ne­ma­tant pers­pek­ty­vos, ži­no­ma, ga­li­ma bū­ti mi­nis­tru ir ka­pa­no­tis smulk­me­no­se“, - LŽ sa­kė V. Stun­dys.

Mo­ka girdėti

Pa­gy­rų A. Pi­trė­nie­nei ne­gai­lė­jo ŠMKK na­rė, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė. „Tai ne­pap­ras­tai darbš­ti ir stro­pi po­li­ti­kė. Ji ne tik ge­ra va­dy­bi­nin­kė, bet ir vi­sus pe­da­go­gi­nio dar­bo laip­te­lius įvei­ku­si pro­fe­sio­na­lė. To­dėl ma­nau, kad ji bus jau­tri pe­da­go­gams ir ati­džiai spręs jų prob­le­mas, nes vie­na iš ko­le­gės sa­vy­bių - mo­kė­ji­mas ir no­rė­ji­mas iš­girs­ti“, - LŽ sa­kė R. Baš­kie­nė.

Ta­čiau Sei­mo Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la abe­jo­jo A. Pi­trė­nie­nės ge­bė­ji­mais va­do­vau­ti mi­nis­te­ri­jai. „Švie­ti­mo sri­ty­je rei­ka­lin­gas es­mi­nis pro­ver­žis. Jei iš tie­sų no­ri­me pa­siek­ti ki­to­kios ino­va­ci­jų ir moks­lo sri­ties ko­ky­bės, ti­krai ne­ma­tau, kad tą pro­ver­žį ga­lė­tų pa­da­ry­ti A. Pi­trė­nie­nės va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja. Esu ti­kras, kad švie­ti­mo ir moks­lo bend­ruo­me­nė yra nu­si­pel­niu­si stip­res­nio mi­nis­tro, ga­lin­čio už­ti­krin­ti es­mi­nius po­ky­čius“, - LŽ sa­kė J. Po­že­la. Pa­sak jo, mū­sų švie­ti­mo sis­te­ma at­si­lie­ka nuo Eu­ro­pos, aukš­ta­jam moks­lui bū­ti­nos ne­ati­dė­lio­ti­nos re­for­mos. „Ta­čiau vėl pu­san­trų me­tų tu­rė­si­me dar­bo im­ita­vi­mą“, - ap­gai­les­ta­vo J. Po­že­la.

Tre­čia pretendentė

Prem­je­rui A. Pi­trė­nie­nės kan­di­da­tū­ra bu­vo pa­siū­ly­ta pir­ma­die­nį, kai mi­nis­tro par­ei­gų at­si­sa­kė Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas. Pir­ma­jam DP kan­di­da­tui į mi­nis­trus Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui Vy­dui Ged­vi­lui ko­ją pa­ki­šo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mos, ku­rio­se esą pa­teik­ta po­li­ti­ką komp­ro­mi­tuo­jan­čių fak­tų.

Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te A. Pi­trė­nie­nė įgi­jo bio­lo­gi­jos ir že­mės ūkio pa­grin­dų mo­ky­to­jos spe­cia­ly­bę. Dir­bo mo­ky­to­ja, va­do­va­vo mo­kyk­loms. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te ga­vo edu­ko­lo­gi­jos ma­gis­tro laips­nį. Prieš kan­di­da­tuo­da­ma į Sei­mą 2012 me­tais, ji dir­bo Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te. A. Pi­trė­nie­nė bu­vo 2004-2008 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mo na­rė.