Po VTEK sprendimo parlamentarai raginami deklaruoti visus sandorius dėl automobilių
Sei­mo na­riai ra­gi­na­mi dek­la­ruo­ti vi­sus san­do­rius dėl au­to­mo­bi­lių po to, kai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) šią sa­vai­tę „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­sią bu­vu­sią par­la­men­ta­rę „vals­tie­tę“ Gre­tą Kil­di­šie­nę pri­pa­ži­no pa­žei­dus įsta­ty­mą.

„Da­bar ga­na aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta, kad Sei­mo na­rys nau­do­ja­si sa­vo nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu, o vi­sos eksp­loa­ta­ci­nės iš­lai­dos ga­li­mos ap­mo­kė­ti iš kan­ce­lia­ri­nių lė­šų. O ko­kią jis pa­si­ren­ka for­mą, ar li­zin­guo­ti au­to­mo­bi­lį, ar nu­si­pirk­ti, tu­ri at­sis­pin­dė­ti jo dek­la­ra­ci­jo­je. Vie­nu at­ve­ju tur­to dek­la­ra­ci­jo­je, jei jis įsi­gy­ja, o jei jis su­da­rė san­do­rį su ban­ku ar įmo­ne dėl iš­per­ka­mo­sios nuo­mos, tu­ri nu­ro­dy­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je“, – BNS sa­kė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė sa­ko, kad po VTEK spren­di­mo Sei­mo na­riams „at­si­ra­do prie­vo­lė la­biau ir at­sa­kin­giau pa­si­žiū­rė­ti į kiek­vie­ną veiks­mą“.

„VTEK ak­cen­tuo­ja, kad pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ja yra do­ku­men­tas, ku­ria­me Sei­mo na­rys tu­ri vis­ką dek­la­ruo­ti, ta­da ne­kils jo­kių abe­jo­nių, juk čia yra pa­grin­das pa­sa­ky­ti, iš kur tu ką pa­ėmei, pa­siė­mei, ma­ši­ną li­zin­guo­ji, pa­siė­mei pa­sko­lą, do­va­no­jai kaž­ką. To­dėl aš la­bai pa­ten­kin­ta VTEK spren­di­mu, ne pa­čia G.Kil­di­šie­nės klai­da, o ko­mi­si­jos spren­di­mu, kad at­si­ra­do prie­vo­lė la­biau ir at­sa­kin­giau pa­si­žiū­rė­ti į kiek­vie­ną mū­sų veiks­mą“, – BNS sa­kė „vals­tie­tė“.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja šią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad bu­vu­si par­la­men­ta­rė G.Kil­di­šie­nė pa­žei­dė tei­sės ak­tus ne­dek­la­ruo­da­ma, kad nau­do­jo­si „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu. Ty­ri­mą VTEK pra­dė­jo sau­sio pa­bai­go­je pa­gal ži­niask­lai­do­je skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad tuo­me­ti­nė „vals­tie­čių“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja G.Kil­di­šie­nė va­ži­nė­jo „Ran­ge Ro­ver“ au­to­mo­bi­liu, ku­rį iš kon­cer­no li­zin­gu sie­kė iš­si­pirk­ti jos ma­ma. Kon­cer­nas pri­klau­so frak­ci­jos se­niū­nui, „vals­tie­čių“ va­do­vui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui.

Ži­niask­lai­do­je be­si­ru­tu­lio­jant šiai is­to­ri­jai, taip pat pa­skel­bus apie G. Kil­di­šie­nės at­žvil­giu vyk­dy­tą bei nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, po­li­ti­kė at­si­sa­kė Sei­mo man­da­to, taip pat Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vi­ce­pir­mi­nin­kės par­ei­gų. Po šio at­ve­jo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas dėl au­to­mo­bi­lių iš­per­ka­mo­sios nuo­mos pa­pil­dė ne vie­nas Sei­mo na­rys.