Po VPT išvados Kelių direkcija nutrauks 8 mln. eurų vertės konkursą
At­siž­velg­da­ma į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) iš­va­dą, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja nu­trauks 8 mln. eu­rų ver­tės eis­mo val­dy­mo sis­te­mos ke­ly­je Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da įren­gi­mo kon­kur­są, ku­riuo do­mė­jo­si ir kon­cer­no „MG Bal­tic“ val­do­ma sta­ty­bų bend­ro­vė „Mit­ni­ja“.

„Mes vie­na­reikš­miš­kai vyk­do­me vis­ką, ką pa­sa­ko VPT. (...) Tas, kas bu­vo ne­ge­rai, su­tvar­ky­sim ir skelb­sim nau­ją kon­kur­są, ar­ba da­ry­sim, kaip bu­vo re­ko­men­duo­ta – pir­ma pa­si­reng­sim pro­jek­tą ir skelb­sim dar­bų kon­kur­są, ku­rį ir­gi gal iš­skai­dy­sim į da­lis“, – BNS sa­kė Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Egi­di­jus Skro­de­nis.

Anot jo, spren­di­mas dėl nau­jo kon­kur­so bus pri­im­tas ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis.

„Čia svar­bus pro­jek­tas ir taip il­gai bu­vom už­gai­šę su juo. Ma­nau, per 2–3 sa­vai­tes bus spren­di­mai kaž­ko­kie pa­da­ry­ti ir ti­ki­mės, kad jei bū­tų pro­jek­ta­vi­mas at­ski­rai, tai iki me­tų pa­bai­gos bū­tų pro­jek­tas pa­da­ry­tas, o ta­da dar­bai ga­lė­tų vyk­ti ki­tais me­tais. Jei pro­jek­ta­vi­mas kar­tu su dar­bais vyk­tų, tai čia vis­kas grei­čiau vyk­tų“, – kal­bė­jo E.Skro­de­nis.

D.Vi­ly­tė: są­ly­gos su­da­ry­tos vie­nam tiekėjui

VPT pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­to­je iš­va­do­je nu­ro­do, kad Ke­lių di­rek­ci­jos skelb­to grei­čio val­dy­mo ir įspė­ji­mo sis­te­mų pro­jek­ta­vi­mo ir įren­gi­mo kon­kur­se ne­bu­vo su­da­ry­tos ga­li­my­bės iš­rink­ti eko­no­miš­kai nau­din­giau­sią pa­siū­ly­mą. Be to, anot tar­ny­bos, nuo per­nai rug­sė­jį pa­skelb­to kon­kur­so pra­džios jo są­ly­gos bu­vo tiks­lin­tos ke­lis kar­tus.

„A­pi­bend­rin­da­ma VPT spren­džia, kad pir­ki­mo są­ly­go­se nu­sta­ty­ta eko­no­miš­kai nau­din­giau­sio pa­siū­ly­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų vi­su­ma ir jų par­ame­trams ski­ria­mų ba­lų in­ter­va­lai, ne­už­ti­kri­na eko­no­miš­kai nau­din­giau­sio pa­siū­ly­mo pa­si­rin­ki­mo, su­da­ry­ti ne­pro­por­cin­gi ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai, ku­rie pa­grįs­ti iš­skir­ti­nė­mis kin­ta­mos in­for­ma­ci­jos ke­lio ženk­lų kons­truk­ci­nė­mis sa­vy­bė­mis, tuo pa­žei­džiant įsta­ty­me įtvir­tin­tus skaid­ru­mo, pro­por­cin­gu­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pus“, – ra­šo­ma VPT iš­va­do­je.

VPT va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė BNS tei­gė, kad tar­ny­ba kon­kur­so ver­ti­ni­mą pra­dė­jo ga­vu­si 5 skir­tin­gų tie­kė­jų pre­ten­zi­jas.

„Pap­ras­tai iki vo­kų su pa­siū­ly­mais at­plė­ši­mo ga­li­ma pa­tiks­lin­ti pir­ki­mo są­ly­gas, mes re­ko­men­duo­ja­me jas pa­tai­sy­ti ir to­liau tęs­ti pir­ki­mą, ta­čiau šiuo at­ve­ju ma­to­me, kad rei­kia per­žiū­rė­ti iš es­mės, to­dėl įpa­rei­go­jo­me nu­trauk­ti pir­ki­mą. Pa­grin­di­nė es­mė, kad kon­kur­so są­ly­go­se ir eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­juo­se bu­vo la­bai daug tech­ni­nių, spe­ci­fi­nių par­ame­trų, funk­ci­nių ap­ra­šy­mų. Tur­būt ga­li­ma teig­ti, kad bu­vo ne­pag­rįs­tai ap­ri­bo­ta kon­ku­ren­ci­ja ir mes da­ro­me prie­lai­dą, kad tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos dėl tech­ni­nių par­ame­trų gau­sos ir spe­ci­fi­kos bu­vo su­ba­lan­suo­tos vie­nam tie­kė­jui“, – BNS sa­kė D.Vi­ly­tė.

VPT nuo­mo­ne, Ke­lių di­rek­ci­ja pa­grin­di­nius dar­bus tu­rė­tų su­sie­ti su kin­ta­mos in­for­ma­ci­jos ke­lio ženk­lų įren­gi­mu ar­ba at­ra­mų įren­gi­mu, o ki­tus dar­bus ar pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, švie­so­lai­džio tie­si­mą, tu­rė­tų leis­ti at­lik­ti su­bran­go­vams.

Do­mė­jo­si ir „Mitnija“

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tais duo­me­ni­mis, dėl ku­rių iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas Ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­vis Za­bu­lio­nis, mi­nė­tu kon­kur­su do­mė­jo­si ir „Mit­ni­ja“. Tą BNS pa­tvir­ti­no ir E.Skro­de­nis, ta­čiau, pa­sak jo, kon­kur­su do­mė­jo­si ir bend­ro­vės „Be­lam“, „Fi­ma“, „Vil­tech­na“, „Pa­ne­vė­žio ke­liai“.

STT pa­žy­mo­je, ku­rios ko­pi­ją ma­tė BNS, ra­šo­ma, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis per­nai ge­gu­žę suo­rga­ni­za­vo D.Za­bu­lio­nio su­si­ti­ki­mą su „Mit­ni­jos“ plė­tros di­rek­to­riu­mi Au­re­li­ju­mi Bra­že­liu, ku­ris tei­ra­vo­si apie elek­tro­ni­nės ke­lių rink­lia­vų sis­te­mos die­gi­mą, dau­gia­funk­ci­nės pa­žei­di­mų kon­tro­lės ir eis­mo ste­bė­ji­mo, eis­mo val­dy­mo sis­te­mų die­gi­mą.