Po VMI padidinamuoju stiklu – „Vilniaus prekyba“ ir „MG Baltic“
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­dė­jo nuo­dug­nų „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės ir kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nių ir ak­ci­nin­kų pa­ti­kri­ni­mą. Toks spren­di­mas pri­im­tas, at­siž­vel­gus į VMI dar­bo gru­pės, ver­ti­nu­sios anks­tes­nius jų veik­los ty­ri­mus, pa­siū­ly­mą tai­ky­ti griež­čiau­sią kon­tro­lės for­mą – komp­lek­si­nius mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus.

Nau­ji pa­ti­kri­ni­mai apims ne tik jau tir­tą, bet kur kas il­ges­nę gru­pių veik­lą. Taip sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti, ar šios gru­pės ne­nau­do­ja mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mų, pra­ne­šė VMI. Pa­ti­kri­ni­mus at­liks ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jai, ku­rie iki šiol ne­kon­tro­lia­vo šių įmo­nių.

Pa­sak VMI, anks­tes­nių mo­kes­ti­nių ty­ri­mų me­tu bu­vo ver­tin­ti tik kai ku­rie san­do­riai, su­rink­ta pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja, ta­čiau ne­bu­vo komp­lek­siš­kai ver­tin­ta ir pa­si­sa­ky­ta dėl mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vyk­dy­mo vi­su­mos.

Be to, bus iš nau­jo ti­kri­na­mi „MG Bal­tic“ te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­gų įmo­nės „Me­dia­fo­nas“ veik­los per­lei­di­mo san­do­riai.

VMI per­nai skel­bė at­lie­kan­ti ir „MG Bal­tic“ pre­zi­den­to ir vie­nin­te­lio ak­ci­nin­ko Da­riaus Moc­kaus bei ke­tu­rių kon­cer­no įmo­nių pa­ti­kri­ni­mus.

Nuo 2015-ųjų va­sa­ros VMI ty­rė ir ga­li­mas mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pė­je.

VMI at­sto­vas spau­dai Da­rius Bu­ta sa­ko, kad ver­tin­ti šiuos anks­tes­nius pa­ti­kri­ni­mus at­li­ku­sių VMI dar­buo­to­jų veiks­mus ir ga­li­mą at­sa­ko­my­bę bus ga­li­ma, kai baig­sis pra­dė­ti nau­ji ty­ri­mai.

„Ob­jek­ty­viai įver­tin­ti (anks­čiau) pri­im­tus spren­di­mus bus ga­li­ma, kai bus at­lik­ti komp­lek­si­niai pa­ti­kri­ni­mai“, – BNS sa­kė D.Bu­ta.

„Ki­taip ta­riant, bent šiai aki­mir­kai tei­si­nio pa­grin­do pra­dė­ti tar­nau­to­jų pa­ti­kri­ni­mus nė­ra“, – pri­dū­rė jis.

2015 me­tų ty­ri­mas dėl „Vil­niaus pre­ky­bos“ pra­dė­tas po to, kai smul­ku­sis VP gru­pės ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad jam pa­si­trau­kus iš „A­kro­po­lius“ val­dan­čios įmo­nės va­do­vo par­ei­gų, pra­si­dė­jo po­ky­čiai pa­čio­je gru­pė­je – pra­dė­jo kur­tis de­šim­tys hol­din­gų, skir­tų tam, kad rea­lią veik­lą vyk­dan­čios bend­ro­vės bū­tų at­ri­bo­tos nuo gru­pės ak­ci­nin­kų.

VP gru­pės at­sto­vai kal­ti­ni­mus mo­kes­čių slė­pi­mu ne­igia ir tvir­ti­na, kad taip M.Mar­cin­ke­vi­čius jam nau­din­go­mis są­ly­go­mis sie­kia ag­re­sy­viai pa­si­trauk­ti iš gru­pės.

Dėl ne­tei­sė­to po­vei­kio šiems ty­ri­mams šių me­tų pra­džio­je pos­to ne­te­ko VMI vir­ši­nin­kas Dai­no­ras Bra­daus­kas – jis „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui tei­kė in­for­ma­ci­ją apie „Vil­niaus pre­ky­bos“ ir VP gru­pės ak­ci­nin­kų mo­kes­ti­nius pa­ti­kri­ni­mus. R. Kur­lians­kis di­džiau­sio­je 2016-ųjų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je įta­ria­mas pa­pir­kus bu­vu­sį Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rį Eli­gi­jų Ma­siu­lį.

Šio­je by­lo­je bu­vo apk­laus­ta „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus kon­tro­liuo­ja­mos bend­ro­vės „Ber­to­na Hol­dings“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vė Dia­na Do­mi­nie­nė ir „MG Bal­tic“ va­do­vas Da­rius Moc­kus.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl VP gru­pės įmo­nių ir jos ak­ci­nin­kų veik­los at­li­ko ir Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ta­čiau per­nai rugp­jū­tį jis bu­vo nu­trauk­tas ne­nus­ta­čiu­si pa­žei­di­mų.