Po V.Žirinovskio grasinimų V.Ušackas pareikalavo Rusijos pozicijos
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas par­ei­ka­la­vo ofi­cia­lios Ru­si­jos po­zi­ci­jos dėl Dū­mos de­pu­ta­to Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio vie­šų gra­si­ni­mų te­le­vi­zi­jo­je „at­siim­ti Vil­nių ir Klai­pė­dą“.

Šiuos gra­si­ni­mus Ru­si­jos Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­jos (RLDP) ly­de­ris V.Ži­ri­novs­kis iš­sa­kė Ru­si­jos pir­muo­ju ka­na­lu tre­čia­die­nį po vi­dur­nak­čio ro­dy­tuo­se de­ba­tuo­se, ku­riuo­se da­ly­va­vo ir V.Ušac­kas.

„Ži­ri­novs­kiui pa­gra­si­nus „at­siim­ti Vil­nių ir Klai­pė­dą“, par­ei­ka­la­vau ofi­cia­lios Ru­si­jos po­zi­ci­jos dėl Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo ger­bi­mo“, - BNS nu­ro­dė V.Ušac­kas. Jis pa­brė­žė, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) In­for­ma­ci­jos ir spau­dos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ma­ri­ja Za­cha­ro­va dar lai­do­je „Mo­men­to struk­tū­ra“ į jo pa­teik­tą klau­si­mą at­sa­kė, kad tai yra „pri­va­ti V.Ži­ri­novs­kio nuo­mo­nė“.

Be M.Za­cha­ro­vos ir V.Ži­ri­novs­kio lai­do­je taip pat da­ly­va­vo ra­di­jo sto­ties „E­cho Mosk­vy“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Alek­se­jus Ve­ne­dik­to­vas, Ru­si­jos po­li­to­lo­gas Ser­ge­jus Ka­ra­ga­no­vas, po­li­to­lo­gas iš Ki­je­vo Ve­čias­la­vas Kov­tu­nas.

Rusijos Dūmos deputatas Vladimiras Žirinovskis. / AFP/Scanpix nuotrauka

Pa­sak V.Ušac­ko, apie V.Ži­ri­novs­kio da­ly­va­vi­mą lai­do­je jam bu­vo pra­neš­ta tik li­kus ke­lioms va­lan­doms iki lai­dos. „Iš­kart su­abe­jo­jau dėl sa­vo da­ly­va­vi­mo to­kio­je klou­na­do­je, ku­ri pa­pras­tai vyks­ta su juo. Bet tai pa­da­riau gerb­da­mas ve­dė­jo Va­le­ri­jaus Fa­de­je­vo kvie­ti­mą, ku­ris jau bu­vo de­ri­na­mas 5-6 mė­ne­sius. Ma­no pa­ta­rė­jai ir vie­tos žur­na­lis­tai lai­dą ver­ti­na kaip vie­ną ra­mes­nių ir in­te­lek­tua­les­nių lai­dų, bet ji pa­vir­to į klou­na­dą, kai V.Ži­ri­novs­kiui bu­vo su­teik­ta iš­skir­ti­nė vie­ta ir ga­li­my­bės reikš­tis - jis ėmė sklai­dy­tis įvai­riau­siais gra­si­ni­mais „at­siim­ti Ukrai­ną“, taip pat at­siim­ti „Vil­nių ir Klai­pė­dą, ku­rie ne­prik­lau­so Lie­tu­vai“. Tai iš­pro­vo­ka­vo ma­no ne­iš­ven­gia­mą reak­ci­ją, pa­si­pik­ti­ni­mą. Pa­sa­kiau, kad ti­kiuo­si, jog tai nė­ra ofi­cia­li Ru­si­jos, pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no po­zi­ci­ja“, - te­le­fo­nu iš Ru­si­jos BNS sa­kė ES am­ba­sa­do­rius.

Pa­sak jo, lai­da yra žiū­ri­ma mi­li­jo­nų žmo­nių, tad jo­je for­muo­ja­ma ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nė. V.Ušac­kas tei­gė abe­jo­jan­tis, kad V.Ži­ri­novs­kio pro­vo­ka­ty­vūs pa­si­sa­ky­mai iš tie­sų at­spin­di Krem­liaus ke­ti­ni­mus. Ta­čiau jis pa­tvir­ti­no lau­kian­tis, kad į šiuos par­eiš­ki­mus su­rea­guos ir pats Krem­lius, taip pat ti­ki­si ir aukš­čiau­sių Lie­tu­vos va­do­vų reak­ci­jos.

„Aiš­ku, hib­ri­di­nio ka­ro są­ly­go­mis vis­kas yra įma­no­ma. Aš ma­nau, kad jis ne­iš­sa­ko Krem­liaus po­zi­ci­jos, bet jo to­kie pro­vo­ka­ci­niai tei­gi­niai, ku­rie skie­pi­ja ag­re­si­ją ir ne­apy­kan­tą, be abe­jo­nės, tu­rė­tų su­si­lauk­ti, ti­kiuo­si, ir Ru­si­jos ofi­cia­lios val­džios reak­ci­jos. Ti­kiuo­si, kad pa­žiū­rė­ję ir įver­ti­nę tą lai­dą, dė­me­sį į tai at­kreips ir Lie­tu­vos aukš­čiau­si at­sto­vai. Ma­nau, tai yra pla­tes­nis klau­si­mas, ku­rį rei­kė­tų kel­ti“, - sa­kė am­ba­sa­do­rius.