Po tarnybinio tyrimo atleidžiamas Karinių oro pajėgų vadas
Pa­si­bai­gus tar­ny­bi­niam ty­ri­mui kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis nu­spren­dė, kad prieš ke­lis mė­ne­sius nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Aud­ro­nis Na­vic­kas ir to­liau ne­ga­li ei­ti šių par­ei­gų.

Mi­nis­tro spren­di­mu pul­ki­nin­kas įtrauk­tas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės per­so­na­lo lai­ki­ną­jį re­zer­vą, jam gre­sia bū­ti iš­leis­tam į at­sar­gą.

Pa­gal įsta­ty­mus, jei­gu per du mė­ne­sius jam ne­bus pa­siū­ly­tos jo kva­li­fi­ka­ci­ją ir laips­nį ati­tin­kan­čios par­ei­gos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, A.Na­vic­kas bus iš­leis­tas į at­sar­gą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nuo lap­kri­čio ty­rė ka­riuo­me­nės ke­ti­ni­mus Ru­si­jo­je re­mon­tuo­ti du pa­ieš­kai ir gel­bė­ji­mui skir­tus sraig­tas­par­nius. Pul­ki­nin­kas bu­vo nu­ša­lin­tas pra­dė­jus pa­ti­kri­ni­mą. Šį spren­di­mą ka­ri­nin­kas yra aps­kun­dęs teis­mui.

„Tu­ri­ma me­džia­ga ro­do, jog spren­di­mas re­mon­tuo­ti sraig­tas­par­nius ir skir­ti tam lė­šų bu­vo pri­im­tas su są­ly­ga, kad re­mon­tas ne­bus vyk­do­mas Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je ar šios ša­lies tie­kė­jų. Pul­ki­nin­kas A.Na­vic­kas, bū­da­mas aukš­čiau­siu Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų par­ei­gū­nu, ne­už­ti­kri­no 2016 me­tų va­sa­rio 9 die­ną KAM Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­sa­ky­tos po­li­ti­nės nuo­sta­tos – ne­re­mon­tuo­ti ka­ri­nių sraig­tas­par­nių Ru­si­jo­je – įgy­ven­di­ni­mo. Na­cio­na­li­nis sau­gu­mas ne­su­de­ri­na­mas su lais­vu po­li­ti­nių nuo­sta­tų trak­ta­vi­mu“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R.Ka­rob­lis.

Jo ko­men­ta­rą BNS per­da­vė mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Anot pa­ti­kri­ni­mą at­li­ku­sios ko­mi­si­jos, pul­ki­nin­kas ga­li­mai pa­žei­dė Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­tą. Dėl šio pa­žei­di­mo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras pa­ve­dė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ge­ne­ra­li­niam ins­pek­to­riui at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą.

BNS tu­ri­mi do­ku­men­tai ro­do, kad pa­ieš­kai ir gel­bė­ji­mui skir­tų sraig­tas­par­nių siun­ti­mas re­mon­tui į Ru­si­ją bu­vo su­stab­dy­tas pa­sku­ti­nė­je sta­di­jo­je, jis pra­ėjo ke­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų fil­trus.

Dėl vie­no iš jų – KAM gink­luo­tės ir val­dy­mo sis­te­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Ar­tu­ro Plokš­to – per 20 dar­bo die­nų tu­ri bū­ti at­lik­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, nes jo veiks­muo­se ty­ri­mą vyk­džiu­si ko­mi­si­ja taip pat ap­ti­ko tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių.

Ko­mi­si­ja ne­nus­ta­tė, jog re­mon­to pa­slau­gos pir­ki­mą or­ga­ni­za­vu­siems vie­šo­jo pir­ki­mo ko­mi­si­jos na­riams bu­vo ži­no­ma apie po­li­ti­nę nuo­sta­tą ne­re­mon­tuo­ti ka­ri­nių sraig­tas­par­nių Ru­si­jo­je, o mi­nis­te­ri­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė de­ri­no su­tar­tis pa­gal funk­ci­nę veik­los sri­tį ir ver­ti­no tik fi­nan­si­nes su­tar­ties są­ly­gas.

Kas ir kur re­mon­tuos ka­riuo­me­nės sraig­tas­par­nius, bus nu­spręs­ta po ar­ti­miau­sio Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­bos po­sė­džio.

Sraig­tas­par­nių da­lis re­mon­tuo­ti Ru­si­jo­je ren­gė­si vie­šą­jį pir­ki­mą per­nai lai­mė­ju­si įmo­nė „He­li­so­ta“. 100 proc. jos ak­ci­jų val­do Var­šu­vos bir­žo­je ko­ti­ruo­ja­ma di­džiau­sia Lie­tu­vos ka­pi­ta­lo avia­ci­jos vers­lo gru­pė „A­via So­lu­tions Group“, jos val­dy­bai va­do­vau­ja Ge­di­mi­nas Žie­me­lis.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, sraig­tas­par­nių re­mon­tas Ru­si­jo­je bū­tų kir­tę­sis su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) spren­di­mais dėl sank­ci­jų Mask­vai ir Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­ka.