Po susitikimo dėl „Lietuvos pašto“ reformos – neišsklaidyta migla
Lie­tu­vos pa­što sky­rių kai­mo vie­to­vė­se at­ei­tis – kol kas ne­aiš­ki. Po su­si­ti­ki­mo dėl šios re­for­mos, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gė, jog va­sa­ra ge­riau­sias me­tas ap­sisp­ręs­ti.

„Į­ver­tin­si­me, ku­riuo ke­liu rei­kė­tų ei­ti. (...) Rei­kia su­pras­ti, kad į mi­nis­te­ri­ją at­ėjo nau­ja va­do­vy­be, ku­ri tu­ri įver­tin­ti (pla­nuo­ja­mus po­ky­čius pa­šte – BNS), tam rei­kia skir­ti lai­ko“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos at­sto­vais Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė R.Ma­siu­lis, ku­ris tei­gė dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kiek kai­nuos re­for­ma.

Pa­sak jo, mi­nis­te­ri­ja dėl re­sur­sų trū­ku­mo kol kas nė­ra iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­ju­si ža­da­mos re­for­mos: „Man pa­čiam dar nė­ra pri­sta­ty­ta, do­mė­jo­si tik vi­ce­mi­nis­tras“.

„Į­ver­ti­nus tai, ko­kios ki­tos re­for­mos yra mū­sų mi­nis­te­ri­jo­je – ge­le­žin­ke­lių, ke­lių re­for­mos, žy­miai stam­bes­nių įmo­nių, kur rei­kia tvar­ky­ti, stab­dy­ti ko­rup­ci­ją, val­dy­ti si­tua­ci­ją, kai kur ir na­cio­na­li­nį sau­gu­mą už­ti­krin­ti tai ši­ta re­for­ma nė­ra pir­mo­ji, ku­rią esa­me nu­ma­tę da­ry­ti“, – sa­kė R.Ma­siu­lis.

Mi­nis­tras ak­cen­ta­vo, kad anks­tes­nės val­džios su­pla­nuo­ta pert­var­ka jau pra­si­dė­ju­si – pra­dė­ti ke­li ban­do­mie­ji pro­jek­tai, ku­rie R.Ma­siu­lio tei­gi­mu, ne­bus stab­do­mi.

„Tie pi­lo­ti­niai pro­jek­tai yra tik ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se, pa­ma­ty­si­me re­zul­ta­tus, tai ana­li­zei pa­si­tar­naus“, – tei­gė R.Ma­siu­lis. Anot jo, dar per anks­ti pa­sa­ky­ti, ar rei­ka­lin­gi pa­što sky­riai kai­muo­se.

Tuo tar­pu Lie­tu­vos pa­što va­do­vė Li­na Min­de­rie­nė ti­ki­no, kad dar ne­nusp­ręs­ta, ko­kiuo­se ra­jo­nuo­se bus ban­do­ma pra­dė­ti dirb­ti pa­gal tą tvar­ką, ko­kią bu­vo su­gal­vo­jęs pa­štas.

„Nusp­rę­si­me gal­būt po mė­ne­sio ar vie­na­me ar ke­liuo­se (ra­jo­nuo­se – BNS)“, – tei­gė L.Min­de­rie­nė.

Prieš su­si­ti­ki­mą – at­sa­ko­my­bės me­ti­mas ant bu­vu­sios val­džios pečių

Šian­dien Sei­me bus kal­ba­ma apie daug šur­mu­lio su­kė­lu­sią, vė­liau val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ su­stab­dy­tos, Lie­tu­vos pa­što re­for­mą. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gia, jog pra­dė­ta re­for­ma – pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės pa­li­ki­mas ir da­bar­ti­nės ma­ny­mu, tai – ne­be pri­ori­te­ti­nio svar­bu­mo dar­bas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis ma­no, jog mi­nis­te­ri­jos val­do­mo Lie­tu­vos pa­što sky­rių pert­var­ka, už­da­rant apie 350 sky­rių kaimuose, nė­ra pri­ori­te­ti­nė, to­dėl ne­rei­kia sku­bė­ti jos įgy­ven­din­ti.

„No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šią pert­var­ką pra­dė­jo bu­vu­si Vy­riau­sy­bė. Mū­sų po­li­ti­nei ko­man­dai dar ti­krai rei­kės dau­giau lai­ko įsi­gi­lin­ti į vi­sus jos as­pek­tus. Ki­ta ver­tus, tai ti­krai nė­ra pir­mo svar­bu­mo ar pri­ori­te­ti­nė re­for­ma“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pir­ma­die­nį ra­šo R.Ma­siu­lis.

Lie­tu­vos pa­štas bu­vo nu­ma­tęs pert­var­ky­ti iš vi­so 350 sta­cio­na­rių ir 27 kil­no­ja­mus pa­što sky­rius. Skai­čiuo­ta, kad in­ves­ti­ci­jos į pert­var­ką sieks dau­giau nei 1 mln. eu­rų, o per ke­le­rius me­tus bus su­tau­py­ta 6,5 mln. eu­rų są­nau­dų.

Ta­čiau to­kia re­for­ma va­sa­rio pra­džio­je su­abe­jo­jo dau­gu­mą Sei­me tu­rin­ti „vals­tie­čių“ frak­ci­ja, o va­sa­rio 9 die­ną jog dėl jos stab­dy­mo su­si­ta­rė frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Pa­ulius Mar­tin­kus ir pa­što va­do­ve Li­na Min­de­rie­nė.

Lie­tu­vos pa­štas tei­gė, kad įgy­ven­di­nus re­for­mą, pa­što pa­slau­gos kai­muo­se ne­bū­tų nai­ki­na­mos – se­ny­vo am­žiaus, at­okiau gy­ve­nan­tys, so­cia­li­nę at­skir­tį iš­gy­ve­nan­tys žmo­nės tu­rė­tų ga­li­my­bę gau­ti vi­sas jiems rei­ka­lin­gas pa­slau­gas na­muo­se.

Lie­tu­vos pa­što tink­lo di­rek­to­rė In­ga Dun­du­lie­nė anks­čiau tei­gė, kad pert­var­ka, ku­ri tu­rė­jo vyk­ti pa­laips­niui – nuo pa­va­sa­rio iki ru­dens, su­pla­nuo­ta dėl de­mog­ra­fi­nių ir so­cia­li­nių iš­šū­kių – re­gio­nuo­se ma­žė­ja klien­tų, dėl to pa­šti­nin­kai juos ap­tar­nau­da­vo 2–4 va­lan­das per die­ną.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis va­sa­rio pra­džio­je tei­gė, jog po­ky­čiai tu­ri vyk­ti, o pa­štas tu­ri teik­ti 21-ojo am­žiaus pa­slau­gas.

Kaip ra­šė LŽ, „Lie­tu­vos pa­što“ sky­rius kai­me yra vie­na vie­tų, kur žmo­nės ga­li pa­bend­rau­ti. LŽ Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė psi­cho­lo­gė Lai­ma Bu­lo­tai­tė sa­kė: „Žmo­gus iš pri­gim­ties yra so­cia­li bū­ty­bė, jam bū­ti­na bend­rau­ti, rei­kia, kad gre­ta bū­tų ki­tų žmo­nių. Mies­tie­čiams ar­ba jau­niems žmo­nėms bend­ra­vi­mo kar­tais bū­na per daug, o kai­me yra ki­taip. Ten yra ma­žai kai­my­nų ar­ba jų vi­sai nė­ra. Kai ku­rie kai­mo žmo­nės gal­būt ir pa­tys tam­pa ne­la­bai jud­rūs, ar­ba jie ne­tu­ri vie­tos, kur ga­lė­tų pa­bend­rau­ti.“

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 674 pa­što sky­riai, iš ku­rių 465 – kai­mo vie­to­vė­se.