Po streiko – klausimas apie praleistas pamokas
Gal strei­ka­vę pe­da­go­gai mo­kyk­lo­se tu­rė­tų su­reng­ti pa­pil­do­mas pa­mo­kas – juk kai ku­rio­se ug­dy­mo įstai­go­se jos ne­vy­ko vi­są sa­vai­tę? Į to­kį klau­si­mą aiš­kaus at­sa­ky­mo kol kas ne­tu­ri nei mo­ki­nių, nei pe­da­go­gų at­sto­vai.

Su Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­be konf­lik­tuo­jan­tys pe­da­go­gai jau su­dė­jo gink­lus – dau­giau nei sa­vai­tę, ne­ly­gu mo­kyk­la, tru­kęs strei­kas, iš­sik­vė­pė. O ką da­ry­ti su pra­leis­to­mis pa­mo­ko­mis? Aiš­kė­ja, kad kai ku­rie mo­ky­to­jai apie tai pa­gal­vo­jo iš anks­to. Ta­čiau anaip­tol ne vi­si.

Bend­ra­vo so­cia­li­niais tinklais

Vie­nų mo­kyk­lų moks­lei­viai pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­vo už­duo­tis į na­mus, ki­ti, jei no­rė­jo, mo­kė­si sa­va­ran­kiš­kai. Ta­čiau daug kam ra­my­bės ne­duo­da klau­si­mas, ar pa­mo­kos, ku­rios pra­leis­tos, bus iš­dės­ty­tos pa­pil­do­mu lai­ku.

Lie­tu­vos mo­ki­nių par­la­men­to pir­mi­nin­kė Ind­rė Pa­bi­jo­na­vi­čiū­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, kad kai ku­rių strei­kuo­jan­čių mo­kyk­lų mo­ky­to­jai mo­ki­nius kon­sul­ta­vo ir strei­ko me­tu, ki­ti vis­ką pa­li­ko pa­čių moks­lei­vių va­liai.

„Kai kas gau­da­vo už­duo­tis nuo­to­li­niu bū­du iš mo­ky­to­jų: per elek­tro­ni­nius die­ny­nus, per so­cia­li­nius tink­lus. Ir vy­ko sa­va­ran­kiš­kas mo­ky­ma­sis. Kai ku­rie mo­ky­to­jai ir per strei­ką ren­gė kon­sul­ta­ci­jas, į ku­rias moks­lei­viai ga­lė­jo at­ei­ti. Tad pa­pil­do­mų pa­mo­kų ne­tu­rė­tų bū­ti. Grį­žus į mo­kyk­las po strei­ko sten­gia­ma­si, re­mian­tis sa­va­ran­kiš­kai at­lik­tu dar­bu na­muo­se, grei­čiau pa­si­vy­ti prog­ra­mos kur­są“, – aiš­ki­no moks­lei­vių at­sto­vė.

Rin­ko­si lais­vas pamokas

Jos žo­džiais, ir anks­tes­nių pe­da­go­gų strei­kų me­tu mo­kyk­lo­se bu­vo su­ta­ria­ma, kad per tą lai­ką, kol mo­ky­to­jai ne­dirbs, mo­ki­niai mo­ky­sis sa­va­ran­kiš­kai – apie ko­kį nors moks­lo me­tų pra­tę­si­mą kal­bos ne­bū­da­vo.

„Aiš­ku, ge­riau nor­ma­liai lan­ky­ti pa­mo­kas, kiek­vie­ną die­ną gau­ti in­for­ma­ci­ją iš mo­ky­to­jo. Bet ki­ta ver­tus, ge­rai, kad mo­ky­to­jai ne­nu­si­su­ka vi­siš­kai, ne­tgi ren­gia kon­sul­ta­ci­jas, kvie­čia at­ei­ti, kon­sul­tuo­tis, kad ir nuo­to­li­niu bū­du“, – kal­bė­jo I. Pa­bi­jo­na­vi­čiū­tė.

An­tai jos mo­kyk­lo­je – Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jo­je mo­ky­to­jai strei­ka­vo per lais­vas pa­mo­kas. „Ku­rį lai­ką čia bu­vo strei­kuo­ja­ma įpras­tai. Kai ka­da mo­ky­to­jai ren­gė kon­sul­ta­ci­jas. Ta­čiau jie ne­no­rė­jo nu­trauk­ti ug­dy­mo, tai­gi su­ra­do spren­di­mą. Mo­ky­to­jai kon­sul­ta­vo­si su tei­si­nin­kais ir nu­spren­dė, kad strei­kuo­ja tik per lais­vas pa­mo­kas. Pa­mo­kos vy­ko, bet mo­ky­to­jai dek­la­ra­vo, kad jie strei­kuo­ja, tai­gi for­ma­liai iš strei­ko ne­pa­si­trau­kė“, – kal­bė­jo ji.

Mo­ki­nių par­la­men­to at­sto­vės ma­ny­mu, var­gu ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad strei­kas iš­spren­dė ko­kias nors rim­tas prob­le­mas: „Strei­kas tik pri­spau­džia prie sie­nos – pri­ver­čia už­deng­ti pa­vir­ši­nes fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mos sky­les. Var­gu, ar pa­pil­do­mos lė­šos pe­da­go­gų al­goms iš­spręs rim­tas prob­le­mas“.

Nu­spręs po posėdžio

Strei­ka­vu­sių mo­kyk­lų va­do­vams kol kas ne­leng­va at­sa­ky­ti į klau­si­mą dėl pra­leis­tų pa­mo­kų. Ke­lių mo­kyk­lų at­sto­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę nė ne­no­rė­jo apie tai šne­kė­tis su dien­raš­čiu „Lie­tu­vos ži­nios“. O pa­vyz­džiui, Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gim­na­zi­jos va­do­vė pa­aiš­ki­no, kad dėl to ar­ti­miau­siu me­tu tar­sis mo­ky­to­jų ta­ry­ba. „Moks­lei­viams bus vis­kas iš­dės­ty­ta. Mes už tas (strei­ko – aut. past.) die­nas mo­ky­to­jams ne­mo­kė­si­me. O mū­sų mo­ky­to­jai strei­ka­vo tik tris die­nas“, – nu­ro­dė šios mo­kyk­los di­rek­to­rė Jur­gi­ta Mo­ze­rie­nė.

Ar mo­ky­to­jai su­rengs pa­pil­do­mas pa­mo­kas, ne­aiš­ku. „Bus mo­ky­to­jų ta­ry­bos po­sė­dis, jo me­tu ap­tar­si­me, kaip bus ge­riau­sia elg­tis to­liau, kaip su­da­ry­ti ge­riau­sias są­ly­gas, kad bū­tų iš­ei­tas vi­sas kur­sas. Kiek­vie­na mo­kyk­la rin­ko­si, ką strei­ko me­tu veiks. Kiek­vie­na mo­kyk­la vėl pa­si­ren­ka at­ski­rai, kaip jie to­liau vis­ką įgy­ven­dins“, – par­eiš­kė ji.

„Kol kas aiš­ki­na­mės, nė­ra vie­nin­go spren­di­mo. Kaip bu­vo el­gia­ma­si anks­čiau, ne­ži­nau – va­do­vau­ju tik me­tus, pir­mas kar­tas pra­kti­ko­je“, – pri­dū­rė mo­kyk­los va­do­vė.

Koks bū­tų ge­riau­sias spren­di­mas? Kaip da­bar de­rė­tų elg­tis pe­da­go­gams? Vil­niaus Šo­lo­mo Alei­che­mo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Mi­ša Ja­ko­bas į to­kius klau­si­mus at­sa­kė la­bai trum­pai: „Vai­ko pa­sie­ki­mai, ži­nios yra mo­ky­to­jo gar­bės ir są­ži­nės rei­ka­las. Ir dau­giau aš ne­ga­liu čia pa­ko­men­tuo­ti“.