Po skandalo atsistatydinęs G. Černiauskas tapo R. Šalaševičiūtės konsultantu
Po skan­da­lo dėl da­ry­to spau­di­mo ko­le­goms iš svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­nęs so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Čer­niaus­kas ta­po svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės vi­suo­me­ni­niu kon­sul­tan­tu.

Pa­ti mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė BNS sa­kė, kad G.Čer­niaus­kas pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je įra­šy­tas į to­kių kon­sul­tan­tų są­ra­šą.

„Skan­da­las yra skan­da­las, ta­čiau vi­si ži­no­vai, eko­no­mis­tai - ka­dan­gi jo sri­tis yra svei­ka­tos eko­no­mi­ka - jį įvar­di­ja kaip vie­ną ge­riau­sių šios sri­ties spe­cia­lis­tų“, - tei­gė mi­nis­trė, pa­klaus­ta, ar anks­tes­nis G.Čer­niaus­ko el­ge­sys ne­truk­do jam bū­ti kon­sul­tan­tu.

Anot mi­nis­trės, ji iš vi­so tu­ri 30 vi­suo­me­ni­nių kon­sul­tan­tų.

„Čia ne par­ei­gos. Mi­nis­tras yra su­da­ręs są­ra­šą įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų, ku­riuos, esant po­rei­kiui, ga­li pa­sik­vies­ti, iš­klau­sy­ti pa­ta­ri­mų pa­gal jų kom­pe­ten­ci­ją. Vi­suo­me­ni­nis kon­sul­tan­tas jo­kio at­ly­gi­ni­mo ne­gau­na, su juo ne­at­sis­kai­to­ma nie­kaip už pa­ta­ri­mus“, - sa­kė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Per­nai spa­lį bu­vo pa­vie­šin­tas slap­ta da­ry­tas įra­šas, ku­ria­me tuo­met dar vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ėjęs G.Čer­niaus­kas kal­ba su kon­kur­so į Vals­ty­bi­nės akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos va­do­vo pos­tą ko­mi­si­jos na­riais. Įra­še G.Čer­niaus­kas pik­ti­na­si kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rių spren­di­mu di­des­nį ba­lą skir­ti tuo­me­ti­nei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės pa­ta­rė­jai No­rai Ri­bo­kie­nei, ku­ri ir lai­mė­jo kon­kur­są. Įra­še jis lei­džia su­pras­ti, jog tu­rė­jo bū­ti pa­si­rink­tas ki­tas kan­di­da­tas – so­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Ver­te­lie­nė, to esą pa­gei­da­vo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. G.Čer­niaus­kas taip pat N.Ri­bo­kie­nę va­di­no ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais.

Po mi­nė­to slap­to įra­šo pa­vie­ši­ni­mo G.Čer­niaus­kas at­sis­ta­ty­di­no iš vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gų.

Dėl bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro ty­ri­mą at­lie­ka tei­sė­sau­ga.

Gruo­džio pra­džio­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) pra­dė­tas ty­ri­mas dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos reng­to kon­kur­so į Vals­ty­bi­nės akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos va­do­vo pos­tą. Į tei­sė­sau­gą dėl bu­vu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro G.Čer­niaus­ko ir prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus el­ge­sio per šį kon­kur­są krei­pė­si kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.