Po Seimo rinkimų liberalai tikisi formuoti valdančiąją koaliciją
Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis par­eiš­kė, kad „y­ra vi­sos ge­ros prie­lai­dos“ tam, jog po 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų par­ti­ja for­muo­tų val­dan­čią­ją dau­gu­mą.

„Mes jau pra­dė­jo­me ruo­štis Sei­mo rin­ki­mams ir, ma­nau, kad ar­ti­miau­siu me­tu iš ti­krų­jų įsi­var­dy­si­me la­bai aiš­kius tiks­lus (…). Di­de­le da­li­mi rin­ki­mų re­zul­ta­tai Sei­mo rin­ki­muo­se pri­klau­sys nuo to, kaip sek­sis mū­sų iš­rink­tie­siems me­rams vyk­dy­ti sa­vo veik­lą ir sa­vo dar­bus, ta­čiau ti­krai jau­čia­me pa­ki­li­mą, li­be­ra­lų idė­jų pa­lai­ky­mą vi­so­je Lie­tu­vo­je. (...) Aš ma­nau, kad yra vi­sos ge­ros prie­lai­dos tam, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis la­bai ge­rai pa­si­ro­dy­tų ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se ir tap­tų par­ti­ja, ap­link ku­rią bus for­muo­ja­ma val­dan­čio­ji dau­gu­ma“, - pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je sa­kė E.Ma­siu­lis.

Jis džiau­gė­si Li­be­ra­lų są­jū­džiui sėk­min­gais sa­vi­val­dos rin­ki­mais ir tei­gė, kad nuo šiol už li­be­ra­lus tu­rės kal­bė­ti jų dar­bai.

„Tiek pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re, tiek an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re, ka­da jau bu­vo ren­ka­mi me­rai, ti­krai esa­me la­bai pa­ten­kin­ti re­zul­ta­tais ir su­pran­ta­me, kad čia yra di­džio­jo ke­lio pra­džia. Įgy­ti rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą iš ti­krų­jų yra la­bai svar­bu, bet dar svar­biau tą pa­si­ti­kė­ji­mą iš­sau­go­ti. Da­bar nuo šios aki­mir­kos už mus tu­rės kal­bė­ti mū­sų dar­bai. To­dėl par­ti­ja ir vi­sas mū­sų par­ti­nis po­ten­cia­las bus nu­kreip­tas į tai, kad sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se rin­kė­jai pa­si­ti­kė­jo mū­sų kan­di­da­tais į me­rus, mes vyk­dy­tu­mė­me sa­vo prog­ra­mi­nius pa­ža­dus“, - kal­bė­jo par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Li­be­ra­lų są­jū­dis me­rų pos­tus iš­ko­vo­jo de­vy­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se. E.Ma­siu­lio tei­gi­mu, rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą li­be­ra­lais ne tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, bet ir pro­vin­ci­jo­je lė­mė „nuo­šir­džios, at­vi­ros, pa­ti­ki­mos, ne po­li­ti­ne de­ma­go­gi­ja, o kon­kre­čiais pa­siū­ly­mais grįs­tos po­li­ti­kos“ iš­siil­gi­mas.

Ko­men­tuo­da­mas Vil­niaus me­ro rin­ki­mus jis at­krei­pė dė­me­sį, kad rin­kė­jai su­pra­to, kas yra ti­krie­ji li­be­ra­lai. Tris ka­den­ci­jas sos­ti­nei va­do­va­vęs Ar­tū­ras Zuo­kas pri­klau­so Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai (li­be­ra­lams).

„Li­be­ra­lu­sis Vil­nius ar­ba ki­taip ta­riant, li­be­ra­lūs Vil­niaus rin­kė­jai pa­ga­liau su­pra­to, kad ti­krie­ji li­be­ra­lai yra Li­be­ra­lų są­jū­dy­je ir kad ti­kra­sis li­be­ra­las yra Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius“, - kal­bė­jo E.Ma­siu­lis.