Po prezidentės pranešimo – į Seimą grįžta PVM lengvatos šildymui grąžinimo klausimas
Nuo šių me­tų rug­sė­jo siū­lo­ma grą­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą cen­tri­niam šil­dy­mui, ku­ri nuo bir­že­lio nu­sto­jo ga­lio­ti.

To­kią Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są Sei­me ket­vir­ta­die­nį re­gis­tra­vo vi­sų, iš­sky­rus „vals­tie­čių“, par­la­men­ti­nių frak­ci­jų at­sto­vai.

Su­si­kau­pu­sios prob­le­mos – Vy­riau­sy­bės atsakomybė

Apie tai Sei­mą ket­vir­ta­die­nį per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą in­for­ma­vo pa­tai­sų ini­cia­to­rius kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas. „Me­ti­nia­me pra­ne­ši­me ša­lies Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad nai­kin­ti PVM leng­va­tą dar per anks­ti, nes dau­ge­liui ša­lies gy­ven­to­jų iš­lai­dos už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas yra ne­pa­ke­lia­mai di­de­lės. To­dėl siū­lo­me ne­ri­bo­tą lai­ką ati­dė­ti PVM leng­va­tos ga­lio­ji­mą, kad ji ne­bū­tų to­liau nau­do­ja­ma kaip po­li­ti­nių ko­vų įran­kis. Tuo tar­pu Vy­riau­sy­bę kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis kvie­čia­me im­tis prie­mo­nių, ku­rios pa­di­din­tų cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos efek­ty­vu­mą ir su­ma­žin­tų kai­nas gy­ven­to­jams. Be to, ra­gi­na­me iš­ju­din­ti su­sto­ju­sį dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­ce­są. Su­si­kau­pu­sios prob­le­mos – tai Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė, to­dėl ne­ga­li­ma jų per­kel­ti ant cen­tra­li­zuo­tai tei­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jų pe­čių“, – pa­žy­mi įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to ini­cia­to­rius TS-LKD frak­ci­jos na­rys My­ko­las Ma­jaus­kas.

Da­bar tai­ko­mas įpras­tas 21 proc. mo­kes­čio dy­džio PVM ta­ri­fas šil­dy­mui. Iki bir­že­lio sie­kė 9 pro­cen­tus.

Pa­nai­ki­nus PVM leng­va­tą šil­dy­mui, iki 10 proc. bu­vo nu­leis­ta pa­ja­mų ir iš­lai­dų šil­dy­mui san­ty­kio kar­te­lė, ku­rią per­žen­gę gy­ven­to­jai ga­li pre­ten­duo­ti į kom­pen­sa­ci­jas.

Pri­ėmu­si spren­di­mą nai­kin­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui ir sa­vi­val­dy­bėms ne­sky­ru­si šiam tiks­lui nė vie­no pa­pil­do­mo eu­ro, Sei­mo dau­gu­ma po­ten­cia­liais pa­šal­pų pra­šy­to­jais pa­ver­tė dar 160 tūkst. gy­ven­to­jų (nuo 90 tūkst. iki 250 tūkst.). Tai yra ne tik pa­pil­do­ma biu­ro­kra­ti­nė naš­ta sa­vi­val­dy­bei, bet ir mo­ra­li­nė ža­la dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, ra­šomTS-LKD pra­ne­ši­me spau­dai.

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad da­lis var­to­to­jų dėl su­dė­tin­gų par­amos pro­ce­dū­rų ir mo­ra­li­nės stig­mos so­cia­li­nės par­amos ne­si­kreips, o vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čios bei būs­tą nuo­mo­jan­čios jau­nos šei­mos, ku­rios būs­tą nuo­mo­ja­si be su­tar­čių, ne­tu­rė­tų net ir teo­ri­nės ga­li­my­bės pra­šy­ti kom­pen­sa­ci­jos. Tuo tar­pu da­lis var­to­to­jų, pa­nai­ki­nus leng­va­tą, ne­tu­rė­tų tei­sės kreip­tis, nors ir jų na­mų ūkių fi­nan­si­nė pa­dė­tis bū­tų reikš­min­gai pa­blo­gė­ju­si, pri­ar­tė­tų, bet vis dar ne­ten­kin­tų kom­pen­sa­ci­jai rei­ka­lin­gų kri­te­ri­jų.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad 9 proc. PVM mo­kes­čio leng­va­ta ši­lu­mos ener­gi­jai tie­kia­mai gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms šil­dy­ti (įskai­tant ši­lu­mos ener­gi­ją, per­duo­da­mą per karš­to van­dens tie­ki­mo sis­te­mą), į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas tie­kia­mam karš­tam van­de­niui ar­ba šal­tam van­de­niui, skir­tam karš­tam van­de­niui par­uoš­ti, ir ši­lu­mos ener­gi­jai, su­nau­do­tai šiam van­de­niui pa­šil­dy­ti, ga­lio­tų iki tol, kol bus var­to­to­jams už­ti­krin­ta kon­ku­ren­cin­ga kai­na už tei­kia­mą cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo pa­slau­gą.

V.Ša­po­kas: kiek­vie­nas ga­li in­terp­re­tuo­ti skirtingai

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka ne­prog­no­zuo­ja, kaip Sei­mas elg­sis iš nau­jo bal­suo­da­mas dėl PVM leng­va­tai šil­dy­mui, ir koks li­ki­mas lauk­tų pa­leng­vin­tos kom­pen­sa­ci­jų už šil­dy­mą ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams tvar­kos, jei leng­va­ta bū­tų grą­žin­ta. „Kol ne­priim­tas spren­di­mas, svars­ty­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų, ne­tiks­lin­ga. Įsi­bė­gė­jus dis­ku­si­jai, svars­ty­si­me ga­li­mas al­ter­na­ty­vas“, – BNS sa­kė V.Ša­po­ka. „Na­tū­ra­lu, jei­gu bū­tų pri­im­tas toks spren­di­mas (PVM leng­va­ta grą­žin­ta – BNS), tai tą kom­pen­sa­ci­jų sis­te­mą rei­kė­tų per­žiū­rė­ti“, – pri­dū­rė jis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ket­vir­ta­die­nį skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą Sei­me, kri­ti­ka­vo PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mą. „Daug ša­lies gy­ven­to­jų ir taip ne­iš­ga­li su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių, su­lig šil­dy­mo se­zo­nu ši­lu­mi­nis skur­das dar pa­di­dės, ke­lis kar­tus iš­plės­da­mas po­ten­cia­lių pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tą“, – tvir­ti­no D.Gry­baus­kai­tė.

V.Ša­po­ka po pre­zi­den­tės kal­bos sa­kė nė­ra lin­kęs su­tik­ti su kri­ti­ka dėl leng­va­tos nai­ki­ni­mo.“Kiek­vie­nas ga­li in­terp­re­tuo­ti skir­tin­gai“, – žur­na­lis­tams sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras. Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad at­si­sa­kius leng­va­tos, di­de­lį dar­bą tu­ri pa­da­ry­ti sa­vi­val­dy­bės, ski­riant kom­pen­sa­ci­jas už šil­dy­mą.

Pro­jek­tą tei­kia dau­giau kaip tris­de­šimt Sei­mo na­rių iš skir­tin­gų frak­ci­jų, ta­me tar­pe TS-LKD, Li­be­ra­lų są­jū­džio, Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mi­nės ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jų bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės.