Po pokalbio su premjeru – kultūros ministrė atleidžia Liną Kontrimą
Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė – Jons­son, dar an­tra­die­nį ne­priė­mu­si pa­ta­rė­jo Li­no Kon­tri­mo at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo, pa­kei­tė po­zi­ci­ją – tre­čia­die­nį po po­kal­bio su prem­je­ru Sau­lium Skver­ne­liu pra­ne­šė at­lei­džian­ti L.Kon­tri­mą.

Kaip BNS nu­ro­dė mi­nis­trės pa­ta­rė­jas Vik­to­ras Bach­met­je­vas, L.Kon­tri­mas tre­čia­die­nį dar kar­tą pats pa­sip­ra­šė bū­ti at­lei­džia­mas iš par­ei­gų.

„Li­nas Kon­tri­mas vis tik nu­spren­dė ne­at­siim­ti sa­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mo ir pra­šo jį at­leis­ti – mi­nis­trė tą pra­šy­mą ten­ki­na“, – BNS sa­kė V.Bach­met­je­vas.

An­tra­die­nį L.Ruo­ky­tė – Jons­son bu­vo nu­spren­du­si at­mes­ti L.Kon­tri­mo pra­šy­mą. Apie pa­si­kei­tu­sį spren­di­mą V.Bach­met­je­vas in­for­ma­vo tre­čia­die­nį, po to, kai šį klau­si­mą mi­nis­trė ap­ta­rė su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu.

S.Skver­ne­lio at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas sa­ko, kad kul­tū­ros mi­nis­trės ir prem­je­ro su­si­ti­ki­mas įvy­ko po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio tre­čia­die­nį, jo me­tu mi­nis­trė jau in­for­ma­vo apie pri­im­tą spren­di­mą pa­ta­rė­ją at­leis­ti.

„Toks pa­ta­rė­jo žings­nis yra gerb­ti­nas ly­giai taip pat, kaip ir su­vo­ki­mas, kad su­sik­los­čius to­kiai si­tua­ci­jai jo to­li­mes­nis dar­bas kenk­tų tiek kul­tū­ros mi­nis­trei, tiek jam pa­čiam“, – sa­kė T.Ber­žins­kas.

V.Bach­met­je­vas nu­ro­do, kad tai – as­me­ni­nis L.Kon­tri­mo spren­di­mas.

„Li­nas Kon­tri­mas per nak­tį pa­gal­vo­jo ir pri­ėmė spren­di­mą – jis ne­no­ri nu­krei­pi­nė­ti dė­me­sio nuo rim­tų dar­bų. Kad ne­bū­tų kliū­ti­mi, ma­no, kad ge­riau­sia yra pa­si­trauk­ti, kad mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų kon­cen­truo­tis į dar­bus“, – aiš­ki­no mi­nis­trės at­sto­vas.

Lie­pos vi­du­ry­je L.Kon­tri­mo kon­tro­liuo­ja­mos vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“ pa­tal­po­se vy­ko bu­vu­sios Sei­mo na­rės G.Kil­di­šie­nės, ke­lių vie­šų­jų ry­šių eks­per­tų ir tei­si­nin­kės Liud­vi­kos Meš­kaus­kai­tės ir „vals­tie­čių“ va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio su­si­ti­ki­mas – L.Kon­tri­mas tuo­met ban­dė truk­dy­ti žur­na­lis­tams su­ži­no­ti, ar agen­tū­ros pa­tal­po­se yra mi­nii as­me­nys, o vė­liau juos pa­kvie­tęs į ka­bi­ne­tą už­rė­mė du­ris ir ban­dė ne­iš­leis­ti.

V.Bach­met­je­vas an­tra­die­nį nu­ro­dė, kad mi­nis­trės su­da­ry­ta mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mo gru­pė nu­sta­tė, jog L.Kon­tri­mas bu­vo ne­dar­bo vie­to­je, ne­dar­bo me­tu, to­dėl tar­ny­bi­nio pa­žei­di­mo ne­įž­vel­gė. Pa­sak pa­ta­rė­jo, mi­nis­trė, per­žiū­rė­ju­si vaiz­do įra­šą, ne­įž­vel­gė ga­li­mų pa­ta­rė­jo eti­kos pa­žei­di­mų.

L.Kon­tri­mo el­ge­sį įver­tin­ti mi­nis­trei pa­siū­lė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), ku­ri bu­vo ga­vu­si val­dan­čio­sios so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos skun­dą – VTEK nu­ro­dė ne­ga­lin­ti ver­tin­ti ga­li­mų dar­bo draus­mės pa­žei­di­mų.

Pats L.Kon­tri­mas at­me­ta prie­kaiš­tus ir tei­gia, kad mi­nė­to­je si­tua­ci­jo­je ne­etiš­kai el­gė­si į jo su­tuok­ti­nės va­do­vau­ja­mos vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ros biu­rą at­vy­kę žur­na­lis­tai. Jis ti­ki­na, kad mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba nuo 7 ry­to iki 16 va­lan­dos.

S.Skver­ne­lis pra­ėju­sią sa­vai­tę ža­dė­jo ap­tar­ti si­tua­ci­ją dėl L.Kon­tri­mo su mi­nis­tre L. Ruo­ky­te-Jons­son. Pa­sak prem­je­ro, nors L.Kon­tri­mas ir yra skir­tas į po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gas, jo veiks­mai „ti­krai su­da­ro prie­lai­das kal­bė­ti apie ga­li­mą at­sa­ko­my­bę ir spren­di­mus, ku­rie tu­ri bū­ti pri­im­ti“.