Po pirmojo rinkimų turo į Seimą neperrinkta apie 30 parlamentarų
Po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro pa­tek­ti į par­la­men­tą vil­ties ne­be­tu­ri apie 30 da­bar­ti­nių par­la­men­ta­rų, ro­do pir­mi­niai Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­nys.

Dau­gu­ma Sei­mo na­rių, ku­rie ki­tos ka­den­ci­jos par­la­men­te ne­be­dirbs, pri­klau­so Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jai. Ši par­ti­ja ne­per­žen­gė 5 proc. rin­ki­mų bar­je­ro.

Sei­mo du­rys už­trenk­tos Vy­tau­tui Gap­šiui, Gin­ta­rui Ta­mo­šiū­nui, Ar­tū­rui Pa­ulaus­kui, Val­dui Skar­ba­liui, Ser­ge­jui Ur­su­lui, Vi­li­jai Fi­li­po­vi­čie­nei, Ser­ge­jui Dmi­tri­je­vui, Me­čis­lo­vui Zas­čiu­rins­kui, Vy­dui Ged­vi­lui, Rai­mun­dui Pa­liu­kui, Kęs­tu­čiui Dauk­šiui, Aud­ro­nei Pi­trė­nie­nei, Zi­tai Žvi­kie­nei, Ri­čar­dui Sar­gū­nui, Ša­rū­nui Bi­ru­čiui, Vik­to­rui Fio­do­ro­vui, Ge­di­mi­nui Ja­ka­vo­niui, Rai­mun­dui Mar­kaus­kui. Jie ne­pa­te­ko į an­trą­jį tu­rą vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se.

Pa­gal pir­mi­nius duo­me­nis, ne­per­rink­ti su „Drą­sos ke­liu“ į da­bar­ti­nį Sei­mą pa­te­kę Aud­rius Na­kas, Jo­nas Var­ka­la, bu­vę kon­ser­va­to­riai Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė ir Ari­man­tas Dum­čius, ban­dę sa­va­ran­kiš­kai kan­di­da­tuo­ti, bu­vęs „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Ačas.

Sei­mo na­rio man­da­to tu­rė­tų ne­be­tek­ti iš Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos pas li­be­ra­lus pe­rė­ję Sau­lius Bu­ce­vi­čius ir Jo­li­ta Vaic­kie­nė.

Ki­ta­me par­la­men­te grei­čiau­siai ne­be­bus „tvar­kie­čio“ Ri­mo Ru­čio, so­cial­de­mo­kra­to Eduar­do Šab­lins­ko, Al­bi­no Mi­tru­le­vi­čiaus, Arū­no Du­dė­no, Bro­niaus Pa­užos, An­ta­no Ne­stec­kio.

Da­lis Sei­mo na­rių, nors ne­pa­te­ko į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, jie į par­la­men­tą ga­li bū­ti iš­rink­ti pa­gal kan­di­da­tų są­ra­šus, jei­gu sa­vo apy­gar­do­se nu­ga­lė­tų jų ko­le­gos.

Sei­me dir­ba 141 Tau­tos at­sto­vas. 70 jų iš­ren­ka­mi pa­gal kan­di­da­tų są­ra­šus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, 71 – vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

An­tra­sis par­la­men­to rin­ki­mų tu­ras vyks spa­lio 23 die­ną.