Po nusižudžiusio karininko prabilta apie psichologinę paramą kariams
Ka­riai tu­ri lai­ku gau­ti psi­cho­lo­gi­nę par­amą, BNS sa­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas, ko­men­tuo­da­mas ži­nią apie tre­čia­die­nį tar­ny­bos vie­to­je nu­si­žu­džiu­sį ka­ri­nės žval­gy­bos ka­pi­to­ną.

„Ma­nau, kad kaip ir po­li­ci­ja, ir ka­riai tu­ri tu­rė­ti psi­cho­lo­gi­nę par­amą, tu­rė­ti psi­cho­lo­gus, su­lauk­ti pa­gal­bos. Tai sta­tu­ti­nė tar­ny­ba, ku­ri dar la­biau už­da­ra nei tei­sė­sau­ga ir, ma­tyt, čia tu­rės bū­ti po­ky­čiai, kad, vie­na ver­tus, bū­tų lai­ku pa­ste­bė­ti pa­čio­je sis­te­mo­je po­žy­miai ar­ba prob­le­mos, ki­ta ver­tus, su­teik­ta grei­tai pa­gal­ba žmo­nėms“, – BNS sa­kė V.Ba­kas.

Jis tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad ne­lai­mės prie­žas­tys bus iš­tir­tos ir pa­da­ry­tos iš­va­dos, kaip už­kirs­ti ke­lią to­kioms ne­lai­mėms at­ei­ty­je.

„Tai yra di­džiu­lė tra­ge­di­ja, už­jau­čiu ka­rio ar­ti­muo­sius ir ti­kiuo­si, ar­ti­miau­siu me­tu bus ga­li­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie spren­di­mus, prie­žas­tis – ne­abe­jo­ju, kad jos bus iš­tir­tos. To­kie at­ve­jai tu­rė­tų bū­ti ti­ria­mi, tai tu­rė­tų bū­ti nor­ma­li pro­ce­dū­ra, da­ro­mos iš­va­dos. Jei­gu kaž­ko ne­su­žiū­rė­jo­me mes, va­do­vai, tu­ri­me pa­si­da­ry­ti iš­va­das ir už­kirs­ti ke­lią“, – sa­kė jis.

Ka­ri­nę žval­gy­bą at­lie­kan­čia­me An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te tar­nau­jan­tis ka­pi­to­nas R.R. dar­bo vie­to­je nu­si­žu­dė tre­čia­die­nį. Dėl įvy­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą.

Tre­čia­die­nio ry­tą An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te lan­kė­si Sei­mo val­dy­ba.

V.Ba­kas tei­gė ne­ži­nan­tis, ar ka­ri­nin­kas nu­si­žu­dė tuo pat me­tu, kai de­par­ta­men­te lan­kė­si par­la­men­ta­rai.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė, kad su­si­ti­ki­mo me­tu apie to­kį įvy­kį jiems ne­bu­vo pra­neš­ta. „Ma­tyt, ne prie mū­sų“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis, klau­sia­mas, ar in­ci­den­tas ga­lė­jo įvyk­ti Sei­mo val­dy­bos vi­zi­to me­tu.

In­for­ma­ci­jos apie ka­ri­nin­ko sa­vi­žu­dy­bę par­la­men­to va­do­vas sa­kė ne­tu­rin­tis, kar­tu par­eiš­kė užuo­jau­tą šei­mai.

„U­žuo­jau­ta šei­mai ir žmo­gui, ku­ris pa­si­rin­ko to­kį ke­lią. Pri­min­siu (ku­ni­go) Ri­čar­do Mi­ku­ta­vi­čiaus žo­džius, pa­sa­ky­tus prieš dau­ge­lį me­tų, kad ne­teis­ki­te sa­vi­žu­džių, nes mes ne­ži­no­me, kas tuo me­tu de­da­si jų gal­vo­je. La­bai liūd­na, kad to­kie įvy­kiai vyks­ta“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.