Po nelaimės festivalyje VRM siūlo diskutuoti
Po ne­lai­mės mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Sū­py­nės“, kai nar­ko­ti­nė­mis me­džia­gos ap­si­nuo­di­ju­si mi­rė fes­ti­va­lio da­ly­vė, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo pra­dė­ti dis­ku­si­ją dėl pri­va­čių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos.

„Rei­kė­tų pra­dė­ti dis­ku­si­ją dėl įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio vie­šų­jų ir pri­va­čių ju­ri­di­nių as­me­nų ko­mer­ci­nių ar vie­šų­jų ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo vie­šo­se vie­to­se, jų val­do­mo­se bei nau­do­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ar pa­tal­po­se, įtvir­ti­ni­mo“, – ra­šo­ma penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me VRM pra­ne­ši­me.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, bir­že­lio 28 die­ną į Šven­čio­nių li­go­ni­nę iš Šven­čio­nių ra­jo­ne, Pa­kre­tuo­nės kai­me, vy­ku­sio elek­tro­ni­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio pri­sta­ty­ta ko­mos būk­lės 25 me­tų mer­gi­na. Ji dėl ap­si­nuo­di­ji­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis per­vež­ta ir pa­gul­dy­ta į Vil­niaus li­go­ni­nę, kur ket­vir­ta­die­nio ry­tą mi­rė.

Po ne­lai­mės su­si­rū­pin­ta at­sa­ko­my­be už ren­gi­nių sau­gu­mą. Pa­sak VRM, po­li­ci­ja de­ri­nant pri­va­čius ren­gi­nius daž­nai net ne­da­ly­vau­ja, kar­tais net nė­ra in­for­muo­ja­ma apie pla­nuo­ja­mą ren­gi­nį.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą reg­la­men­tuo­ja Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mas, ta­čiau jis ne­api­ma su­si­rin­ki­mų, spor­to var­žy­bų, kon­cer­tų, pra­mo­gi­nių ar ki­tų vie­šų ren­gi­nių, ku­rie vyks­ta ar ku­riuos or­ga­ni­zuo­ja įre­gis­truo­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys sa­vo ar ki­to­se tei­sė­tai val­do­mo­se ir nau­do­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ar pa­tal­po­se.

To­dėl VRM siū­lo pra­dė­ti svars­ty­ti, kaip bū­tų ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti sa­vi­val­dy­bių ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ją nu­sta­tant kon­cer­tų ir ki­tų ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo bei ve­di­mo tvar­ką.