Po LŽ tyrimo – prokuratūros susidomėjimas „Mėlynuoju banginiu“
Pro­ku­ra­tū­ra do­mė­sis, ar sa­ve ža­lo­ję pa­aug­liai ne­pa­ty­rė nu­si­kals­ta­mo po­vei­kio. Taip pat at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad su­kurs­ty­mas nu­si­žu­dy­ti yra ne tik tais at­ve­jais, kai min­tį nu­si­žu­dy­ti ini­ci­juo­ja kal­ti­nin­kas, bet ir tais, kai kal­ti­nin­kas tik pa­ska­ti­no ar pa­dė­jo rea­li­zuo­ti pa­ties nu­ken­tė­ju­sio­jo su­ma­ny­mą nu­si­žu­dy­ti.

Pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šu­mo­je pa­si­ro­džius in­for­ma­ci­jai apie so­cia­li­niuo­se tink­luo­se at­si­ran­dan­čias sa­vęs ža­lo­ji­mą ir sa­vi­žu­dy­bes pro­pa­guo­jan­čias gru­pes, ku­rios to­kį des­truk­ty­vų el­ge­sį pa­tei­kia kaip „žai­di­mą“, ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros va­do­vy­bė iš­pla­ti­no pro­ku­ro­rams nu­ro­dy­mą, jog kiek­vie­nu at­ve­ju ga­vus pra­ne­ši­mą apie pa­da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ga­li­mai su­si­ju­sias su mi­nė­to­mis sa­vi­žu­dy­bę pro­pa­guo­jan­čio­mis gru­pė­mis, bū­ti­na spręs­ti dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mo pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 133 straips­nį „Su­kurs­ty­mas nu­si­žu­dy­ti ar pri­ve­di­mas prie sa­vi­žu­dy­bės“, pra­ne­ša Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra.

At­siž­vel­giant į tai, kad to­kio el­ge­sio idė­jos la­biau­siai pla­ti­na­mos in­ter­ne­te, šia­me raš­te taip pat nu­ro­do­ma, kad jau pir­mi­nia­me iki­teis­mi­nio ty­ri­mo eta­pe, be ki­tų pro­ce­si­nių veiks­mų, tu­ri bū­ti nu­sta­ty­ti ga­li­mai nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų ry­šiai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, sie­kiant įver­tin­ti, ar vai­kui ne­bu­vo da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas po­vei­kis.

Pro­ku­ra­tū­ra taip pat at­krei­pia dė­me­sį į tai, kad su­kurs­ty­mas nu­si­žu­dy­ti yra ne tik tais at­ve­jais, kai min­tį nu­si­žu­dy­ti ini­ci­juo­ja kal­ti­nin­kas, bet ir tais, kai kal­ti­nin­kas tik pa­ska­ti­no ar pa­dė­jo rea­li­zuo­ti pa­ties nu­ken­tė­ju­sio­jo su­ma­ny­mą nu­si­žu­dy­ti. At­siž­vel­giant į tai, kad vai­kai yra vie­na la­biau­siai pa­žei­džia­mų vi­suo­me­nės gru­pių, ne­pil­na­me­čio su­ti­ki­mas bū­ti to­kios gru­pės na­riu bei vyk­dy­ti prie sa­vi­žu­dy­bės ve­dan­čius nu­ro­dy­mus, pro­ku­ra­tū­ros ver­ti­ni­mu, ne­ga­li bū­ti pa­grin­das at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar jį nu­trauk­ti.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je at­lie­ka­ma apie de­šimt iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, ku­riuo­se sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, ar ban­džiu­siam su­si­ža­lo­ti ne­pil­na­me­čiui ne­bu­vo da­ry­tas nu­si­kals­ta­mas po­vei­kis.

.