Po LŽ publikacijos – VTEK verdiktas Telecentro direktoriui Remigijui Šeriui
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė, jog AB „Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tras“ (Te­le­cen­tro) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Še­ris pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus.

Ty­ri­mas at­lik­tas pa­gal dienraščio „Lie­tu­vos ži­nios“ šių me­tų ko­vo 24 d. at­siųs­tą pa­klau­si­mą. Ja­me bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, jog R.Še­ris nė­ra pa­tei­kęs pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos. Ty­ri­mo me­džia­ga ro­do, jog va­do­vau­ti Te­le­cen­trui – ku­rio 100 proc. ak­ci­jų val­do vals­ty­bė – R.Še­ris bu­vo pa­skir­tas 2013 m. gruo­dį. Ta­čiau sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją jis pa­tei­kė tik šių me­tų ko­vo 27 d., t.y., pa­vė­la­vęs dau­giau nei tre­jus me­tus.

„Pra­dė­da­mas dar­buo­tis (Te­le­cen­tre – BNS) ne­tu­rė­jau in­for­ma­ci­jos, ne­bu­vau jos ga­vęs, kad rei­kia (dek­la­ruo­ti – BNS). Vi­są­laik dir­bau pri­va­čia­me dar­be ir ten dek­la­ruo­da­vau tik pa­ja­mas ir tur­tą, pra­dė­da­mas čia (Te­le­cen­tre – BNS) dirb­ti ly­giai taip pat – dek­la­ra­vau tik pa­ja­mas ir tur­tą, o pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos ir ne­pil­džiau, nes ne­priė­jo ta in­for­ma­ci­ja. O kai tik su­ži­no­jau, iš­kart už­pil­džiau ir da­bar pil­dy­siu“, – BNS sa­kė R.Še­ris.

Jis tei­gė ne­ži­nan­tis, ko­kios pa­sek­mės jam gre­sia dėl VTEK iš­va­dos, jas Te­le­cen­tro va­do­vas ke­ti­na ap­tar­ti su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis sa­ko, jog aiš­kin­sis pa­žei­di­mo ap­lin­ky­bes.

„Įs­ta­ty­mo pa­žei­di­mą ver­ti­nu vie­na­reikš­miš­kai blo­gai. Bus aiš­ki­na­ma­si dėl pa­žei­di­mo ap­lin­ky­bių“, – BNS per at­sto­vę spau­dai sa­kė R.Ma­siu­lis.

Dek­la­ra­ci­jo­je R.Še­ris nu­ro­do val­dan­tis 1 tūkst. vie­ne­tų te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Te­lia Lie­tu­va“ ak­ci­jų, iki pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio – be­veik 33 proc.Vil­niaus ra­jo­no įmo­nei „Dva­rų ke­ra­mi­ka“ ak­ci­jų, taip pat dek­la­ra­vo au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo-par­da­vi­mo san­do­rius, ry­šius su bu­vu­siais tuo­me­ti­nio „Lie­tu­vos te­le­ko­mo“ dar­buo­to­jais.

R.Še­ris 23 me­tus iki 2012 me­tų rugp­jū­čio dir­bo „Te­lia Lie­tu­vos“ (anks­čiau – „Teo LT“) gru­pė­je, nuo 2013 me­tų va­sa­rio iki lie­pos va­do­va­vo jau ban­kru­ta­vu­siai bend­ro­vei „Dvar­čio­nių ke­ra­mi­kai“.

Ty­ri­mą VTEK at­li­ko ga­vu­si dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ užk­lau­są.