Po „Lietuvos žinių“ publikacijos pradėtas VTEK tyrimas dėl Remigijaus Šerio
Po LŽ pub­li­kuo­to straips­nio „Dek­la­ra­ci­jų zui­kius gau­do ne eti­kos sar­gai“, apie tai, kad dau­giau nei tre­jus me­tus vals­ty­bės val­do­mai bend­ro­vei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­trui („Te­le­cen­tras“) va­do­vau­jan­tis Re­mi­gi­jus Še­ris  nė­ra dek­la­ra­vęs sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų, pro akis ne­prasp­rū­do Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nei eti­kos ko­mi­si­jai. Šian­dien, ko­vo 29 die­ną VTEK nu­spren­dė pra­dė­ti ty­ri­mą dėl to­kio R.  Še­rio el­ge­sio.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl AB „Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tras“ (Te­le­cen­tro) ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Še­rio elgesio. Bus aiš­ki­na­ma­si, ar jis ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Ty­ri­mas pra­dė­tas dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ at­siųs­to pa­klau­si­mo pa­grin­du, ku­ria­me at­kreip­tas dė­me­sys, jog R. Še­ris nė­ra dek­la­ra­vęs pri­va­čių in­te­re­sų. Pir­mi­nis VTEK pa­ti­kri­ni­mas par­odė, jog R. Še­ris ne­bu­vo pa­tei­kęs pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jos nuo 2013 m. gruo­džio, kai pra­dė­jo ei­ti Te­le­cen­tro va­do­vo par­ei­gas.

Taip pat VTEK nu­spren­dė kreip­tis į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­ma at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą, ar mi­nis­te­ri­jos re­gu­lia­vi­mo sfe­ro­je esan­čių ki­tų įmo­nių, įstai­gų ir bend­ro­vių va­do­vai bei jų pa­va­duo­to­jai lai­ku ir tin­ka­mai pa­tei­kė pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas, kaip to rei­ka­lau­ja Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas. Apie nu­sta­ty­tus pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mo tvar­kos pa­žei­di­mus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tu­rės in­for­muo­ti VTEK.