Po kurio laiko virš Lietuvos gali nebeskraidyti lėktuvai
Lie­tu­va, esą ko­vo­da­ma už vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ru­mą, ga­li su­žlug­dy­ti tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą ir lik­ti be eu­ro­pi­nių pi­ni­gų bei le­ga­laus skry­džių val­dy­to­jo.

Taip in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ge­ne­ra­li­nis direktorius Al­gi­man­tas Raščius.

Kil­tų skau­džios pasekmės

– Kai Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) pa­skel­bė stab­dan­ti kai ku­rių jū­sų kon­kur­sų vyk­dy­mo pro­ce­dū­ras ar­ba par­agi­no jas stab­dy­ti, juo­ka­vo­te, kad nuo 2018 me­tų virš Lie­tu­vos ga­li ne­bes­krai­dy­ti lėk­tu­vai. Par­utu­lio­ki­te sa­vo min­tį – kas nu­ti­ko ir kas kal­tas?

– Tiek čia to hu­mo­ro. Kiek­vie­no pokš­to tik da­lis juo­kin­ga. Ne­aiš­ku, ar bus 2018-ai­siais skrai­do­ma, ar ne. Vis dėl­to ky­la fi­nan­si­nių prob­le­mų. Lie­tu­va įgy­ven­di­na tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą. Krei­pė­mės į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) dėl fi­nan­sa­vi­mo, nes vals­ty­bė ne­sky­rė pi­ni­gų skry­džių val­dy­mo sis­te­mai at­nau­jin­ti. ES nu­sta­tė, kad ati­tin­ka­me vi­sus rei­ka­la­vi­mus ir fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jus. Dvie­jų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis pa­si­ra­šiau vi­si ne­se­niai. Pa­gal gra­fi­ką 2018 me­tais įran­ga tu­ri at­si­ras­ti ir veik­ti. Bend­ra su­ma – 7 mln. eu­rų. Ki­lu­sios biu­ro­kra­ti­nės kliū­tys ver­čia liū­dė­ti ir kar­tu juo­kau­ti, kad gal tą įran­gą rei­kės lai­ky­ti ko­kio­je nors sa­lė­je ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) par­ody­ti, jog ti­krai ją nu­si­pir­ko­me. Tik ka­žin kur lai­ky­ti? „Li­tex­po“ rū­muo­se ar Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je? Bė­da ta, kad 7 mln. eu­rų ver­tės įran­gą lai­ky­ti ne­nau­do­ja­mą la­bai nuo­sto­lin­ga – ga­li­ma ne­tek­ti fi­nan­sa­vi­mo.

– Kas bū­tent nu­tiks 2018 me­tais?

– Tų me­tų va­sa­rį įsi­ga­lios griež­tas ES reg­la­men­tas. Pa­gal jį vi­sos ES ša­lių oro na­vi­ga­ci­jos įmo­nės pri­va­lo tu­rė­ti spe­cia­lią au­to­ma­ti­nio duo­me­nų ap­si­kei­ti­mo su or­lai­viais įran­gą (angl. CPDLC). Kal­bant aiš­kiau, ši įran­ga lei­džia per­duo­ti duo­me­nis tarp skry­džio va­do­vo ir pi­lo­to ne ra­di­jo ry­šiu. Tai ki­to­kia tech­no­lo­gi­ja, šiek tiek pri­me­nan­ti trum­pą­sias ži­nu­tes (SMS). Nu­siun­ti ko­man­dą „kilk“ ang­lų kal­ba, nu­ro­dai aukš­tį ir gau­ni at­sa­ky­mą. Įran­ga die­gia­ma sie­kiant pa­di­din­ti sek­to­rių pra­lai­du­mą. Mat vie­nas žmo­gus ga­li 60 mi­nu­čių kal­bė­ti su vie­nu ar­ba dviem pi­lo­tais, o ži­nu­tė­mis tuo pat me­tu bus ga­li­ma pa­lai­ky­ti ry­šį su ke­liais. Taip trum­pi­na­mas ko­mu­ni­ka­ci­jos lai­kas. ES aiš­kiai nu­ro­dė, kad 2018 me­tais vi­sos įmo­nės pri­va­lo tu­rė­ti šią įran­gą. Lie­tu­vo­je jo­kios ki­tos skry­džių val­dy­mo bend­ro­vės, iš­sky­rus „O­ro na­vi­ga­ci­ją“, nė­ra ir ne­pla­nuo­ja­ma tu­rė­ti. Jei ne­ati­tik­si­me rei­ka­la­vi­mų, ne­tek­si­me li­cen­ci­jos ir ne­bus kam val­dy­ti skry­džių Lie­tu­vos oro erd­vė­je. At­ro­dy­tų, ne­di­de­lė prob­le­ma ga­li su­kel­ti reikš­min­gų pa­sek­mių. Ne­bus kam teik­ti oro na­vi­ga­ci­jos pa­slau­gų. Be­je, jas tei­kia­me ne tik ci­vi­li­niams, bet ir ka­ri­niams or­lai­viams.

– Ir Zok­niuo­se dis­lo­kuo­tiems NA­TO nai­kin­tu­vams?

– Taip. Mū­sų skry­džių va­do­vai jiems tei­kia oro na­vi­ga­ci­jos pa­slau­gas. Jei­gu, ne­duok Die­ve, nu­tik­tų taip, jog ne­tek­tu­me li­cen­ci­jos dėl to, kad ne­įdieg­ta įran­ga, ne­lik­tų jo­kių al­ter­na­ty­vų.

Įmo­nės po­ky­čiai būtini

– Rei­kė­jo tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras – tiek sta­ty­bos dar­bų, tiek pa­čios įran­gos pir­ki­mo. Kas nu­ti­ko? Ko­dėl vis­kas įstri­go? Gal per vė­lai at­si­bu­do­te?

– Ti­krai ne. Apie tuos pro­jek­tus ir pro­ce­sus pra­dė­ta gal­vo­ti dar 2013–2014 me­tais. 2014-ai­siais pa­tei­kė­me pro­jek­tus EK, jie bu­vo pa­tvir­tin­ti. Tu­ri­me įmo­nės 2014–2019 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną. Jis su­de­rin­tas ne tik su EK, bet ir su oro erd­vės nau­do­to­jo­mis, t. y. avia­kom­pa­ni­jo­mis. Vi­si nu­ma­ty­ti pro­jek­tai bu­vo skai­čiuo­ja­mi la­bai at­sar­giai. Skelb­ti pa­sta­to ran­gos dar­bų, skry­džių val­dy­mo įran­gos, tech­ni­nės įran­gos (ser­ve­ri­nės) pir­ki­mo kon­kur­sai. Pro­jek­tus de­ri­no­me taip, kad vis­kas vyk­tų pa­gal gra­fi­kus. Bu­vo­me pa­si­li­kę maž­daug vie­nų me­tų re­zer­vą, jei kas nors ne­pa­vyk­tų. Pra­dė­jo­me 2015-ai­siais. Vi­sos su­tar­tys dėl tech­ni­nių pro­jek­tų jau pa­si­ra­šy­tos. Su prob­le­ma su­si­dū­rė­me per nau­jo skry­džių val­dy­mo cen­tro sta­ty­bos kon­kur­są. Už­sie­nio ko­le­gos juo­kau­ja: gal pra­dė­ki­te sta­ty­bas kur nors Ka­ri­buo­se ar Len­ki­jo­je, tuo­met bus grei­čiau.

– Ko­kio dy­džio tas pa­sta­tas tu­rė­tų bū­ti ir ko­kia jo są­ma­ti­nė ver­tė?

– Nu­ma­ty­tas dvie­jų da­lių pa­sta­tas. Tu­ri bū­ti tech­ni­nė sa­lė, ku­rio­je sto­vė­tų nau­jo­ji įran­ga, ir ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­tal­pos. Se­na­ja­me pa­sta­te to pa­da­ry­ti ne­ga­li­ma, nes jis tie­siog per ma­žas. Dar esa­ma niuan­so, kad abu – se­na­sis ir nau­ja­sis – skry­džių val­dy­mo cen­trai iš pra­džių tu­rės dirb­ti keis­da­mi vie­nas ki­tą. Se­na­sis veiks kaip pa­grin­di­nis, nau­ja­sis – kaip at­sar­gi­nis. Rei­kės lai­ko įsi­ti­kin­ti, kad nau­jo­ji įran­ga dir­ba pa­ti­ki­mai.

Iš se­no­jo pa­sta­to ir pa­čios oro uos­to te­ri­to­ri­jos nu­tar­ta pa­si­trauk­ti sau­gu­mo su­me­ti­mais. An­tai prieš po­rą me­tų bū­ta in­ci­den­to – pri­rei­kė eva­kua­ci­jos, nes po lan­gais bu­vo ras­ta bom­ba. Pa­si­rink­ta nau­ja te­ri­to­ri­ja yra nuo­ša­liau oro uos­to, tu­ri di­de­les ap­sau­gos zo­nas. Be to, juk at­ei­na nau­jos tech­no­lo­gi­jos. Da­bar­ti­nis pa­sta­tas iš­ki­lo 1976 me­tais. Aki­vaiz­du, jog vis­kas ge­ro­kai pa­si­kei­tė. Ką jau kal­bė­ti apie da­bar­ti­nio pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­mą – ji elek­tri­nė ir la­bai bran­gi.

Tai­gi tech­ni­nė sa­lė, ad­mi­nis­tra­ci­nis pa­sta­tas ir nau­jas mo­ky­mo cen­tras – pa­sta­tas iš tri­jų da­lių. Skai­čiuo­ja­ma są­ma­ti­nė ver­tė – apie 10 mln. eu­rų.

Prie­kaiš­tai nustebino

– VPT su­stab­dė jū­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras. Tei­gia­ma, jog ke­lia­mi keis­ti kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, jie „dvip­ras­miš­ki ir vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­ja“, aiš­kiai pri­tai­ky­ti vie­nam tie­kė­jui. Be to, VPT iš­va­do­se nu­ro­do­ma, kad kai ku­rių tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­niai do­ku­men­tai iš­duo­ti se­niau ne­gu prieš 145 die­nas iki par­aiš­kų tei­ki­mo ter­mi­no. Ži­niask­lai­do­je pra­bil­ta apie korupciją.

– To­kie tei­gi­niai nu­ste­bi­no. Ti­kriau­siai da­bar rei­kė­tų kreip­tis į ad­vo­ka­tus, pa­dė­ju­sius mums reng­ti su­tar­tis ir vi­sus pir­ki­mo do­ku­men­tus, – ką ir kam jie ten pri­tai­kė. Bet var­gu ar kil­tų ko­kių nors įta­ri­mų. Prieš skel­biant vie­šą­jį pir­ki­mą ir nu­ma­tant rei­ka­la­vi­mus vy­ko rim­tas pa­ti­kri­ni­mas, są­ly­gos de­rin­tos su VPT. Tai­gi as­me­nys, reiš­kian­tys prie­lai­das, te­gul pa­aiš­ki­na, ką tu­ri ome­ny­je.

– Šiuo at­ve­ju taip ir bu­vo? De­ri­no­te rei­ka­la­vi­mus su VPT dar­buo­to­jais?

– Taip. At­siž­vel­gė­me į VPT pa­sta­bas. Iš tie­sų tai tru­ko pa­ly­gin­ti il­gai – apie pu­san­tro mė­ne­sio. At­siž­vel­gė­me į vi­sus VPT pa­siū­ly­mus, kar­tais, mū­sų spe­cia­lis­tų po­žiū­riu, gal net ne vi­sai ra­cio­na­lius. Ta­čiau bai­gė­me tas dis­ku­si­jas, pri­ėmė­me vis­ką, ką siū­lė VPT, ir pa­skel­bė­me kon­kur­są. Kal­ba­me apie du kon­kur­sus. Dėl pir­mo­jo, pa­sta­to sta­ty­bos kon­kur­so, ku­rį VPT lie­pė stab­dy­ti, pe­rė­jo­me vi­sų gran­džių teis­mus. Jie net at­si­sa­kė pri­im­ti at­ski­rų tie­kė­jų pra­šy­mus stab­dy­ti pa­čią pro­ce­dū­rą, kons­ta­tuo­da­mi, kad taip bū­tų pa­žeis­tas vie­ša­sis in­te­re­sas, nes ob­jek­tas – stra­te­gi­nis. Vie­šų­jų pir­ki­mų nuo­sta­tai yra vi­siš­kai tei­sė­ti, ne­ke­lian­tys jo­kio ne­skaid­ru­mo ar dar ko nors. Esa­me gir­dė­ję vie­no­kių ir ki­to­kių kal­bų, kaip da­bar aiš­kė­ja, gal net gra­si­ni­mų, kad jei ne­da­ly­vaus vie­nas ar ki­tas tie­kė­jas, bus stab­do­mas pats pir­ki­mas. Bet tai tik kal­bos, į jas ne­si­gi­li­no­me.

– Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ar pri­va­taus sek­to­riaus at­sto­vų kal­bos? Kas kal­bė­jo?

– Bū­si­mi tie­kė­jai.

– Pre­ten­den­tai par­duo­ti?

– Taip. Pre­ten­den­tai par­duo­ti. Rei­ka­la­vi­mai yra rei­ka­la­vi­mai. Yra fi­nan­si­niai rei­ka­la­vi­mai. Mū­sų nu­sta­ty­tas kri­ti­nio tie­kė­jo lik­vi­du­mo koe­fi­cien­tas (kri­ti­nis lik­vi­du­mas = trum­pa­lai­kis tur­tas – at­sar­gos / trum­pa­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai – aut.) – 0,8. At­ei­da­vo to­kių, ku­rių šis ro­dik­lis bū­da­vo 0,6, ir klaus­da­vo, ko­dėl nu­sta­ty­tas ne toks? Į tas užuo­mi­nas nie­ka­da ne­si­gi­li­no­me. Tie­siog dir­bo­me sa­vo dar­bą. Teis­mai aiš­kiai pa­sa­kė, kad mū­sų rei­ka­la­vi­mai tei­sė­ti – ir dėl ko­ky­bės, ir dėl įmo­nės fi­nan­si­nio pa­jė­gu­mo. Nu­sta­tė­me to­kius, nes no­rė­jo­me, kad dirb­tų kva­li­fi­kuo­tos kom­pa­ni­jos.

– Kiek Lie­tu­vo­je yra įmo­nių, ga­lin­čių ati­tik­ti nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus?

– Su­nku pa­sa­ky­ti, kvie­tė­me vi­sas. Ne tik Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio tie­kė­jas. Da­ly­vių skai­čių gal­būt šiek tiek ri­bo­jan­tis rei­ka­la­vi­mas su­si­jęs su sau­gu­mo sri­ti­mi, nes ob­jek­tas – spe­ci­fi­nis. Lie­tu­vo­je 9–10 įmo­nių kva­li­fi­ka­ci­ja ati­tin­ka sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Čia ir yra prob­le­ma – kar­tais mus kal­ti­na, ko­dėl ren­gė­me at­ski­rą kon­kur­są ser­ve­ri­nei sta­ty­ti. Jai ke­lia­mi la­bai di­de­li sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. Jei bū­tu­me to­kius pri­tai­kę vi­sam ob­jek­tui, kon­ku­ren­ci­ja bū­tų bu­vu­si dar ma­žes­nė – bū­tų li­ku­sios 1 ar 2 įmo­nės.

– No­ri­te pa­sa­ky­ti, kad kri­ti­kai ne­at­siž­vel­gia į fak­tą, jog to­kiam spe­ci­fi­niam ob­jek­tui ir ne­ga­li bū­ti tai­ko­mas vien pi­gu­mo kri­te­ri­jus?

– Aps­kri­tai esa­ma daug keis­tų da­ly­kų. Tas, ku­ris švais­tė­si skam­bio­mis fra­zė­mis apie ko­rup­ci­ją, pats ir tu­rė­tų pa­aiš­kin­ti, ką kon­kre­čiai ir kuo įta­ri­nė­ja. Gal ką nors pra­žiū­rė­jau, gal mū­sų vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spe­cia­lis­tai per­sis­ten­gė. Bet vi­suo­se su­si­ra­ši­nė­ji­muo­se, aiš­ku, ne­gąs­din­da­mi, kad liau­sis skry­džiai ir pan., ak­cen­ta­vo­me ob­jek­to spe­ci­fi­ką. Aiš­ki­no­me, jog esa­me stra­te­gi­nė įmo­nė, tu­ri­me ki­to­kius sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Teis­mai mus su­pra­to.

Par­tne­riams nie­kas neužkliuvo

– Dėl ser­ve­ri­nės pa­tal­pos kon­kur­so VPT baks­no­ja, kad pa­skel­bė­te ne tarp­tau­ti­nį kon­kur­są, o rin­ko­tės su­pap­ras­tin­tą pro­ce­dū­rą. Ko­dėl?

– VPT da­bar kves­tio­nuo­ja ser­ve­ri­nės įren­gi­mo kon­kur­są – jį pa­siū­ly­ta stab­dy­ti, nors su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta, avan­sai su­mo­kė­ti. Be­je, da­ly­va­vo 12 įmo­nių. Bu­vo­me ap­kal­tin­ti, kad ne­skel­bė­me tarp­tau­ti­nio kon­kur­so. Bet jis pri­va­lo­mas, kai pro­jek­to ver­tė vir­ši­ja 5 mln. eu­rų. Da­bar nu­ma­to­ma ver­tė – 3–4 mln. eu­rų, ir Lie­tu­vos įmo­nės vi­siš­kai pa­jė­gios už­ti­krin­ti mū­sų po­rei­kius. Jos įren­gia to­kias ser­ve­ri­nes įvai­rių ša­lių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vėms, di­de­lėms kom­pa­ni­joms. Ne­lo­giš­ki ir prie­kaiš­tai, ko­dėl įran­gą at­ski­ria­me nuo sta­ty­bų. Tie da­ly­kai vi­siš­kai skir­tin­gi. Taip, įran­ga bus ta­me pa­čia­me pa­sta­te, bet tai at­ski­ras pir­ki­mas, jam tai­ko­mi vi­sai ki­ti kri­te­ri­jai. Tie­siog ne­įma­no­ma to su­kerg­ti į vie­ną.

Dar no­riu pa­brėž­ti, kad pro­jek­tas – tarp­tau­ti­nis, ja­me da­ly­vau­ja ir Len­ki­ja. Ana­lo­giš­ka kai­my­nės įmo­nė PA­NSA (Po­lish Air Na­vi­ga­tion Ser­vi­ce Agency) vie­šuo­sius pir­ki­mus vyk­dė kar­tu su mu­mis. Šio­je sri­ty­je mū­sų pa­tir­tis di­des­nė – anks­čiau to­kį pir­ki­mą at­li­ko­me Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Mū­sų pirk­ta įran­ga da­bar vei­kia Pa­lan­go­je ir Šiau­liuo­se, ja nau­do­ja­si ka­riš­kiai. Su len­kų ko­le­go­mis il­gai dis­ku­ta­vo­me, bu­vo su­da­ry­tos dvi pir­ki­mų ko­mi­si­jos. Mus ti­kri­no jų vie­šų­jų pir­ki­mų prie­vaiz­dai. Bu­vo pa­ėmę ir do­ku­men­tus, bet pro­ce­dū­rų ne­stab­dė, tik pra­šė su­tar­čių ne­pa­si­ra­šy­ti iki pa­ti­kri­ni­mo pa­bai­gos. Ten pro­ce­dū­ros jau baig­tos, su­tar­tys, da­ly­vau­jant am­ba­sa­do­riams, pa­si­ra­šy­tos ir pla­čiai pa­vie­šin­tos. To­kių prob­le­mų kaip Lie­tu­vo­je ne­ki­lo.