Po Kriminalinės policijos apsilankymo NŽT vadovas pasitraukė
Dau­giau nei me­tus Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) va­do­va­vęs Da­nie­lius Kup­rys pa­li­ko tar­ny­bą. Že­mės ūkio mi­nis­tras jį iš par­ei­gų bu­vo at­lei­dęs dar rugp­jū­čio pra­džio­je, ta­čiau iki šiol D.Kup­rys tu­rė­jo ke­le­tą kar­tų pra­tęs­tą ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą.

„Jis po il­go lai­ko pa­si­ro­dė dar­be. Įtei­kė­me pra­ne­ši­mą apie at­lei­di­mą iš dar­bo. Jis jį pa­si­ra­šė ir pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo“, – BNS sa­kė že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas.

Jis pri­dū­rė, kad že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat pra­dė­jo dar vie­ną D.Kup­rio veik­los tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą. Mi­nis­te­ri­ja įta­ria, kad D.Kup­rys ga­li­mai pa­žei­dė par­amos ga­vi­mo, ku­ri ski­ria­ma smul­kie­siems ūki­nin­kams, tai­syk­les bei klai­di­no vi­suo­me­nę ir mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bę.

A.Bog­da­no­vas ne­ga­lė­jo tiks­liai įvar­din­ti, ka­da bus pa­skelb­tas nau­jo NŽT va­do­vo pa­ieš­ka, ta­čiau tai ti­ki­ma­si pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Lai­ki­nai tar­ny­bai va­do­vau­ja NŽT Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vė Auš­ra Rač­kaus­kai­tė.

Rugp­jū­čio 18 die­ną Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai at­li­ko kra­tą D.Kup­rio ka­bi­ne­te – iš jo pa­im­ti do­ku­men­tai.

Su D.Kup­riu BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no iš­va­dą, jog D. Kup­riui nuo­lat ky­la in­te­re­sų konf­lik­tas, nuo­mo­jan­tis že­mės skly­pus 13-oje iš 50 NŽT pa­da­li­nių pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų. Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas po šių iš­va­dų nu­spren­dė at­leis­ti D.Kup­rį.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D.Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 hek­ta­ro že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, D.Kup­rys BNS anks­čiau tei­gė, jog at­lei­di­mą skųs teis­mui.