Po kratų pas „tvarkiečius“ ir VRM įstaigose – nauji įtariamieji
Po Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nų at­lik­tų kra­tų par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­je ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je bei jai pa­val­džio­se įstai­go­se, įta­ri­mai ty­ri­me par­eikš­ti dar maž­daug pen­kiems as­me­nis.

STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad tarp įta­ria­mų­jų nė­ra nei po­li­ti­kų, nei po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų. Įta­ri­mai pa­teik­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­va­džių įstai­gų val­di­nin­kams.

„Tai vers­li­nin­kai ir val­di­nin­kai, jiems įta­ri­mai par­eikš­ti dėl pre­ky­bos po­vei­kiu“, - BNS sa­kė R.Go­lu­bo­vas. Vi­si įta­ria­mie­ji yra lais­vė­je, jie ne­bu­vo su­lai­ky­ti.

Kra­tos ir do­ku­men­tų poė­miai tre­čia­die­nį at­lik­ti de­šim­ty­je įmo­nių. Iš vi­so tre­čia­die­nį at­lik­ta apie 40 kra­tų ir do­ku­men­tų poė­mių bend­ro­vė­se ir vie­nuo­li­kos su ga­li­mai nu­si­kals­ta­ma vei­ka su­si­ju­sių as­me­nų gy­ve­na­mo­sio­se bei dar­bo vie­to­se, skel­bė STT.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams taip pat sa­kė, kad nau­jos kra­tos su­si­ju­sios su jau at­lie­ka­mu iki­teis­mi­niu ty­ri­mu.

„Iš bu­vu­sios pa­tir­ties ga­liu ko­men­tuo­ti - jei­gu iki­teis­mi­nio ty­ri­mo apim­tis ple­čia­si, ji tvir­ti­na­ma nau­jais pro­ce­si­niais veiks­mais, va­di­na­si, ty­rė­jai yra su­rin­kę pa­kan­ka­mai duo­me­nų ar­ba tu­ri įta­ri­mų, kad bu­vo pa­da­ry­tos pla­tes­nės nu­si­kals­ta­mos vei­kos“, - tvir­ti­no mi­nis­tras.

Per­nai spa­lio 21 die­ną Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė su STT at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu sie­kiant už at­ly­gį da­ry­ti įta­ką ke­le­tui pra­ėju­siais me­tais Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je vyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų. Ta­da iš vi­so bu­vo su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, įta­ria­mia­mų­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir dar­bo­vie­tė­se, taip pat par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ būs­ti­nė­se at­lik­ta ke­lio­li­ka kra­tų.

Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai jau pa­teik­ti pen­kiems as­me­nims - Al­gi­man­tui Juo­ce­vi­čiui, Er­vi­nui Rais­tens­kiui, Ro­lan­dui Skais­gi­riui, Jus­ti­nui Gar­liaus­kui ir Pei­sa­chui Ka­čer­gins­kiui.

Dar vie­nu įta­ria­muo­ju ga­li tap­ti Sei­mo na­rys Ri­mas Ru­čys - pro­ku­ro­rai įta­ria, kad šis „tvar­kie­tis“­veik­da­mas or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je su tos pa­čios par­ti­jos na­riais A.Juo­ce­vi­čiu­mi ir E.Rais­tens­kiu, 2013 me­tų spa­lį iš te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­rio R.Skais­gi­rio pri­ėmė ky­šį.

D.Va­lys ne­se­niai krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas leis­ti pa­trauk­ti „tvar­kie­tį“ bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, leis­ti jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­to jo lais­vę.

STT par­ei­gū­nai kar­tu su iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čiais pro­ku­ro­rais aiš­ki­na­si šios mi­nis­te­ri­jos 2013-2014 me­tais dau­giau kaip 27 mln. li­tų (dau­giau nei 7,8 mln. eu­rų) ver­tės vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo ap­lin­ky­bes.

Įta­ria­ma, kad įmo­nės, lai­mė­ju­sios šį pir­ki­mą, va­do­vai iš anks­to su­ta­rė su tam ti­krais as­me­ni­mis, kad lai­mė­ji­mo at­ve­ju vė­liau už tai bus at­si­ly­gi­na­ma.

„Šiuo me­tu su­rink­ti duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad įmo­nės už su­teik­tas ne­tei­sė­tas pa­slau­gas at­si­ly­gin­da­vo – su­mo­kė­da­vo už po­li­ti­nei par­ti­jai, su ku­ria yra su­si­ję mi­nė­ti as­me­nys, ki­tų bend­ro­vių ir pri­va­čių as­me­nų su­teik­tas pa­slau­gas“, - ra­šo­ma STT pra­ne­ši­me.

Pre­ky­ba po­vei­kiu (226 straips­nis) – tai nu­si­kals­ta­ma vei­ka, kai as­muo už ky­šį, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo įta­ka, pa­ža­da pa­veik­ti vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ją, įstai­gą ar or­ga­ni­za­ci­ją, vals­ty­bės tar­nau­to­ją ar jam pri­ly­gin­tą as­me­nį.

Pa­gal šį straips­nį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mas tiek ky­šį duo­dan­tis, tiek ky­šį im­an­tis as­muo. Be to, nu­si­kals­ta­mu vei­ki­mu lai­ko­mas ne tik fak­ti­nis ky­šio per­da­vi­mas ar pri­ėmi­mas, bet ir pro­vo­ka­vi­mas, rei­ka­la­vi­mas, su­si­ta­ri­mas, pa­siū­ly­mas, pa­ža­dė­ji­mas duo­ti ar pri­im­ti ky­šį.

Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­sta­ty­ta, kad tas, kas pa­siū­lė, pa­ža­dė­jo ar su­si­ta­rė duo­ti ar­ba da­vė di­des­nės ne­gu 9420 eu­rų ver­tės ky­šį, bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu iki sep­ty­ne­rių me­tų. Tas, kas pa­ža­dė­jo ar su­si­ta­rė pri­im­ti ar­ba rei­ka­la­vo ar pro­vo­ka­vo duo­ti, ar­ba pri­ėmė di­des­nės ne­gu 9420 eu­rų ver­tės ky­šį, bau­džia­mas lais­vės at­ėmi­mu nuo dve­jų iki aš­tuo­ne­rių me­tų. Už pre­ky­bą po­vei­kiu bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė nu­sta­ty­ta ir ju­ri­di­niam as­me­niui.

STT Vil­niaus val­dy­bos at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jį kon­tro­liuo­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.