Po išpuolio „Tez Tour“ atšaukia skrydžius į Hurgadą
Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Tez Tour“ at­šau­kia šeš­ta­die­nį nu­ma­ty­tą skry­dį iš Vil­niaus į Hur­ga­dos ku­ror­tą Egip­te, po čia įvy­ku­sio iš­puo­lio.

Pa­sak bend­ro­vės pra­ne­ši­mo, šis spren­di­mas pri­im­tas po kon­sul­ta­ci­jų su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Iš Vil­niaus į Hur­ga­dos oro uos­tą vyks tuš­čias lėk­tu­vas.

Dėl ki­tų skry­džių bus spren­džia­ma at­siž­vel­gus į pa­aiš­kė­ju­sias in­ci­den­to ap­lin­ky­bes – šiuo me­tu jos ti­ria­mos. Taip pat bus va­do­vau­ja­ma­si Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis.

Taip pat šeš­ta­die­nį už­sa­ko­muo­ju „Small Pla­net Air­li­nes“ skry­džiu iš Hur­ga­dos bus par­skrai­din­ti vi­si pa­gal pla­ną su­grįž­ti tu­rė­ję tu­ris­tai.

Pa­sak „Tez Tour“, jei pa­aiš­kė­tų, kad tu­ris­tams ten ne­sau­gu, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius pa­si­ren­gęs iš­ga­ben­ti iš Hur­ga­dos vi­sus lie­tu­vių poil­siau­to­jus ne­del­siant.

Per penk­ta­die­nio iš­puo­lį Egip­to ku­ror­te Hur­ga­do­je vieš­bu­ty­je „Bel­la Vis­ta“ bu­vę lie­tu­viai ne­nu­ken­tė­jo. Už­sie­nio nau­jie­nų agen­tū­ros pra­ne­ša, kad per iš­puo­lį vie­na­me po­pu­lia­riau­sių Hur­ga­dos vieš­bu­čių su­žeis­ti du tu­ris­tai. Pa­sak Reu­ters, vieš­bu­tį at­aka­vo du už­puo­li­kai, su­žeis­ti du tu­ris­tai – Da­ni­jos ir Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiai.