Po interviu su Lino Kukuraičio mama – VTEK rekomendacija
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) penk­ta­die­nį pra­ne­šė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trui Li­nui Ku­ku­rai­čiui re­ko­men­da­vu­si ne­nau­do­ti mi­nis­te­ri­jos vie­šų­jų ry­šių re­sur­sų as­me­ni­niams tiks­lams.

To­kį spren­di­mą eti­kos sar­gai pri­ėmė iš­nag­ri­nė­ję žur­na­lis­tės Eg­lės Sa­moš­kai­tės krei­pi­mą­si. Ja­me teig­ta, jog mi­nis­trui pa­val­di po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ja par­en­gė, o So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) Vie­šų­jų ry­šių sky­rius ži­niask­lai­dai iš­pla­ti­no in­ter­viu su mi­nis­tro ma­ma ir su­tuok­ti­ne.

Šis in­ter­viu bu­vo iš­siųs­tas iš SADM tar­ny­bi­nio elek­tro­ni­nio pa­što, o prie laiš­ko pri­dė­tos nuo­trau­kos iš as­me­ni­nio mi­nis­tro šei­mos ar­chy­vo. Laiš­ke, pa­va­din­ta­me „Po­kal­bis su mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio ma­ma Mo­ti­nos die­nos pro­ga“ in­for­muo­ja­ma, jog in­ter­viu au­to­rys­tę SADM do­va­no­ja ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms, o teks­tu siū­lo­ma pa­si­nau­do­ti sa­vo nuo­žiū­ra pa­gal au­di­to­ri­jų po­rei­kius.

„VTEK nuo­mo­ne, SADM iš­pla­tin­tas in­ter­viu yra as­me­ni­nio po­bū­džio – ja­me kal­ba­ma apie L.Ku­ku­rai­čio vai­kys­tę, jo tei­gia­mas as­me­ni­nes sa­vy­bes, jo tė­vus bei jų po­žiū­rį į gy­ve­ni­mą. Apie SADM funk­ci­jas, spren­di­mus ar vyk­do­mą po­li­ti­ką ži­niask­lai­dai par­eng­ta­me teks­te ne­kal­ba­ma“, – ra­šo­ma eti­kos sar­gų pra­ne­ši­me.

Ko­mi­si­jos po­žiū­riu, vi­suo­me­nei ga­li kil­ti abe­jo­nių, ar mi­nis­tras ne­pa­si­nau­do­jo par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti, kai jam pa­val­dūs as­me­nys par­en­gė ir iš SADM tar­ny­bi­nio elek­tro­ni­nio pa­što iš­pla­ti­no su mi­nis­te­ri­jos veik­la ne­su­si­ju­sią as­me­ni­nio po­bū­džio me­džia­gą, ku­ri ga­li­mai for­muo­ja tei­gia­mą mi­nis­tro, kaip as­mens, įvaiz­dį, ta­čiau ne­in­for­muo­ja vi­suo­me­nės apie jo, kaip mi­nis­te­ri­jos va­do­vo, veik­lą.

„VTEK pa­brė­žia, jog vi­suo­me­nei ne­tu­ri kil­ti net men­kiau­sių abe­jo­nių, kad vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mui skir­ti žmo­giš­kie­ji ar fi­nan­si­niai ins­ti­tu­ci­jos iš­tek­liai nau­do­ja­mi jos va­do­vo ar ki­tų tar­nau­to­jų as­me­ni­niam įvaiz­džiui for­muo­ti ir jį ge­rin­ti. Ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas tu­ri už­ti­krin­ti tin­ka­mą vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą: ins­ti­tu­ci­jos var­du jos dar­buo­to­jų pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti su­si­ju­si su ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos veik­la, jos spren­di­mais, vyk­do­ma po­li­ti­ka bei funk­ci­jo­mis“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

VTEK ne­nei­gia ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų tei­sės bei par­ei­gos in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie jos veik­lą, bet pa­žy­mi, kad in­for­ma­vi­mo pro­ce­sas tu­ri vyk­ti lai­kan­tis įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tų prie­vo­lių bei drau­di­mų.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mas drau­džia nau­do­tis par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei įpa­rei­go­ja vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čius as­me­nis ne­si­nau­do­ti jo­kiu vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių val­do­mu tur­tu ne tar­ny­bi­nei veik­lai.

Ko­mi­si­ja tei­gia ne­ga­vu­si pa­grįs­tų duo­me­nų, jog pa­ve­di­mą par­eng­ti ir SADM var­du iš­pla­tin­ti su mi­nis­tru su­si­ju­sį as­me­ni­nio po­bū­džio in­ter­viu da­vė pats L.Ku­ku­rai­tis. Nag­ri­nė­da­ma šią si­tua­ci­ją VTEK at­siž­vel­gė ir į tai, jog mi­nė­tas in­ter­viu bu­vo iš­pla­tin­tas ne­at­ly­gin­ti­nai, o jį pla­ti­nant bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ži­niask­lai­dos at­sto­vai ga­li nau­do­ti jį sa­vo nuo­žiū­ra, taip pat ne­bu­vo pra­šo­ma nu­ro­dy­ti mi­nis­te­ri­jos au­to­rys­tės.

„Ta­čiau ga­vu­si pa­grįs­tos in­for­ma­ci­jos apie tai, kad as­me­nys ne­vyk­do Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, VTEK tu­rė­tų tei­sę at­lik­ti jų tar­ny­bi­nės veik­los ty­ri­mą“, – nu­ro­do eti­kos sar­gai.