Po Gretos Kildišienės istorijos – VTEK žvilgsnis į politikų pavėluotas deklaracijas
10 iš 11 Lie­tu­vos at­sto­vų Eu­ro­pos Par­la­men­te lai­ku ne­pa­tei­kė pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų, dėl to bus at­lie­ka­mas ty­ri­mas, nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

„Dėl 10 eu­ro­par­la­men­ta­rų iš 11 yra nu­spręs­ta at­lik­ti ty­ri­mą. Įver­tin­ta, pa­ti­krin­tos dek­la­ra­ci­jos – dau­gu­ma jų pa­vė­la­vo pa­teik­ti“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė VTEK Ty­ri­mų sky­riaus ve­dė­ja Are­ta Miš­ki­nie­nė.

VTEK ža­da aiš­kin­tis šias ap­lin­ky­bes, taip pat pa­gal ga­li­my­bes tirs, ar po­li­ti­kai dek­la­ra­vo vi­sus jiems ky­lan­čius in­te­re­sų konf­lik­tus, san­do­rius. Ty­ri­mas ne­bus at­lie­ka­mas tik dėl Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vi­ce­pir­mi­nin­ko Bro­nio Ro­pės, ku­ris dek­la­ra­ci­ją pa­tei­kė lai­ku.

A.Miš­ki­nie­nė, be ki­ta ko, pa­tvir­ti­no, kad se­kre­to­ria­tui pa­ves­ta iš­ana­li­zuo­ti vi­sų Sei­mo na­rių pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jas, iš­siaiš­kin­ti, ar jos yra pa­teik­tos lai­ku. VTEK tei­gia, kad, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, apie pu­sė par­la­men­ta­rų ne­tin­ka­mai dek­la­ra­vo in­te­re­sus, dau­giau­sia dėl to, jog pa­vė­la­vo lai­ku pa­teik­ti dek­la­ra­ci­jas.

„Taip pat at­siž­vel­giant į spau­do­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją dėl san­do­rių, dėl au­to­mo­bi­lių nuo­mos, kaip jau te­ko gir­dė­ti, tie­siog bus ana­li­zuo­ja­ma ir bus ko­mi­si­jo­je spren­džia­ma, ar at­lik­ti ty­ri­mus, ar ne“, – žur­na­lis­tams sa­kė A.Miš­ki­nie­nė.

Dėl ku­rių par­la­men­ta­rų pra­dė­ti ty­ri­mą, ža­da­ma ap­sisp­ręs­ti ki­tą sa­vai­tę.

VTEK ati­džiau įver­tin­ti po­li­ti­kų dek­la­ra­ci­jas nu­spren­dė po par­la­men­ta­ro man­da­to at­si­sa­kiu­sios Gre­tos Kil­di­šie­nės is­to­ri­jos. VTEK nu­spren­dė, kad G.Kil­di­šie­nė su­pai­nio­jo in­te­re­sus nau­do­da­ma­si „vals­tie­čių“ va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu, bet to ne­dek­la­ra­vu­si. Au­to­mo­bi­lį iš „Ag­ro­kon­cer­no“ nuo­mo­jo­si jos ma­ma. Į vie­šu­mą iš­ki­lo ir dau­giau par­la­men­ta­rų, ne­dek­la­ra­vu­sių abe­jo­ti­nų san­do­rių nuo­mo­jan­tis au­to­mo­bi­lius. Po VTEK spren­di­mo Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja par­agi­no par­la­men­ta­rus dek­la­ruo­ti vi­sus san­do­rius dėl au­to­mo­bi­lių.