Po globėjų karūnomis - politinė reklama
Sei­mo na­riai puo­šia­si šven­čių ir gran­dio­zi­nių va­sa­ros fes­ti­va­lių glo­bė­jų ti­tu­lais. Toks ge­ra­no­riš­ku­mo pro­ver­žis, pa­sak eks­per­tų, lei­džia įžvelg­ti pir­muo­sius ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos ženk­lus.

Įsis­mar­ka­vus va­sa­rai Sei­mo na­riai kei­čia veik­los po­bū­dį - en­tu­zias­tin­gai da­ly­vau­ja kul­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se, tam­pa po­pu­lia­rių va­sa­ros šven­čių glo­bė­jais. Tie­sa, par­la­men­ta­rams itin su­nkiai se­ka­si pa­aiš­kin­ti, kuo grin­džia­mas jų, kaip ren­gi­nio glo­bė­jų, sta­tu­sas. Aki­vaiz­du tik tai, kad šven­tė ar ren­gi­nys, ku­rį glo­bo­ti ap­siė­mė vie­nas ar ki­tas Sei­mo na­rys, vyks­ta jo rin­ki­mų apy­gar­do­je.

To­kią po­li­ti­kų de­mons­truo­ja­mą glo­bą eks­per­tai va­di­na po­li­ti­ne rek­la­ma ar­ba net pro­pa­gan­da.

Ren­gi­nio „glo­ba“ simbolinė

Šį sa­vait­ga­lį Vil­ky­čiuo­se vyk­sian­čias ra­lio kro­so var­žy­bas, ku­rio­se lau­kia­ma ge­riau­sių šios spor­to ša­kos Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos meis­trų, ap­siė­mė glo­bo­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis. Jis ne­slė­pė, kad an­trus me­tus iš ei­lės gim­ta­ja­me Pa­ma­rio kraš­te vyks­tan­čių au­to­mo­bi­lių var­žy­bų „glo­ba“ tė­ra sim­bo­li­nė. „Rė­mė­jų ne­la­bai ieš­kau, bet sten­gia­mės po­pu­lia­rin­ti, kad toks spor­tas Lie­tu­vo­je iš­lik­tų“, - LŽ tei­gė K. Koms­kis, pa­klaus­tas, kuo pa­si­reiš­kia jo, kaip ren­gi­nio glo­bė­jo, veik­la.

Taip pat K. Koms­kis pri­pa­ži­no, kad su au­to­mo­bi­liu spor­tu jis su­si­jęs tik tiek, kad ra­lio kro­so var­žy­bos vyks­ta gim­ta­ja­me Ši­lu­tės kraš­te. „Ne­su ir iš tų ak­ty­vių žiū­ro­vų, ku­rie va­ži­nė­ja iš vie­nų var­žy­bų į ki­tas. Pa­si­ten­ki­nu tuo, kad pa­žiū­rė­ti lenk­ty­nių at­va­žiuo­ju į Vil­ky­čių tra­są“, - ti­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. Be­je, glo­bė­jo ti­tu­lu K. Koms­kis puo­šė­si ir per bir­že­lį Rus­nė­je vy­ku­sį mu­zi­kos, van­dens pra­mo­gų bei Pa­ma­rio kraš­to ama­tų fes­ti­va­lį.

Mo­ra­li­nis palaikymas

Šį sa­vait­ga­lį vyks­tan­tį tra­di­ci­nį Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lį šį­met pa­ti­kė­ta glo­bo­ti Sei­mo na­riui li­be­ra­lui Vi­ta­li­jui Gai­liui. „E­su jo­niš­kie­tis. Daug me­tų ja­me gy­ve­nau ir dir­bau, o da­bar Jo­niš­ky­je – ma­no rin­ki­mų apy­gar­da“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­ras.

Jis pa­ti­ki­no, kad Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lio ne­pra­lei­džia nė vie­nais me­tais. „Šio­je šven­tė­je da­ly­vau­ju jau 11 me­tų. Tai ti­kra­ra jo­niš­kie­čių šven­tė!“ - pa­brė­žė V. Gai­lius. Ta­čiau pa­klaus­tas, ko­dėl šį­met ta­po šios šven­tės glo­bė­ju ir koks bus jo, kaip glo­bė­jo, vaid­muo šių­me­ti­nia­me Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­ly­je, po­li­ti­kas nu­ro­dė, kad šie klau­si­mai tu­rė­tų bū­ti ad­re­suo­ja­mi šven­tės ren­gė­jams. V. Gai­lius pri­dū­rė, kad jam su­teik­to glo­bė­jo ti­tu­lo ne­su­reikš­mi­na. „Vi­sa­da bu­vau šio ren­gi­nio bi­čiu­lis, da­bar esu pa­va­din­tas glo­bė­ju. Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių rei­kė­tų klaus­ti, ką tai duo­da“, - tei­gė jis.

Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lį or­ga­ni­zuo­jan­čio Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas LŽ tei­gė, kad „glo­bė­jo sta­tu­sas yra mo­ra­li­nis“. „Sten­gia­mės ieš­ko­ti žmo­gaus, ku­ris bū­tų ži­no­mas, ir jei­gu jis su­tin­ka tap­ti glo­bė­ju, mums – gar­bė“. Per­nai ju­bi­lie­ji­nį Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lį glo­bo­jo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. „Šie­met taip aukš­tai ne­ki­lo­me, pa­pra­šė­me Sei­mo na­rio, kad bū­tų glo­bė­jas. Be to, jis - jo­niš­kie­tis, ke­le­tą me­tų bu­vo fes­ti­va­lio bi­čiu­liu“, - tvir­ti­no fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius.

Mar­gas šven­čių spektras

Įvai­rių šven­čių ir ren­gi­nių glo­bė­jų ti­tu­lais jau bu­vo pa­si­puo­šę ir dau­giau Sei­mo na­rių. Kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius Kau­ne tra­di­ciš­kai glo­bo­jo Ka­ziu­ko mu­gę, o jo par­ti­jos ko­le­ga Ari­man­tas Dum­čius sa­vo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Ei­gu­liuo­se, Kau­ne, žmo­nes kvie­tė prie Jo­ni­nių lau­žo. Ope­ros so­lis­tas kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis su sa­vo kraš­tie­čiais Rad­vi­liš­ky­je klau­sė­si var­go­nų mu­zi­kos. „Dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas bir­že­lį pri­si­dė­jo or­ga­ni­zuo­jant Ga­dū­na­vo kraš­to, esan­čio Tel­šių ra­jo­ne, gar­bės pi­lie­čio var­do iš­kil­mes. Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė šį­met di­džia­vo­si ta­pu­si Šei­mų šven­tės glo­bė­ja, o šį sa­vait­ga­lį glo­bos ir gar­sų­jį "Nai­sių va­sa­ros" fes­ti­va­lį.

Pa­se­nu­si pro­pa­gan­di­nė priemonė

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius po­li­ti­kų įsi­trau­ki­mą į įvai­rias so­cia­li­nes ak­ci­jas, šven­čių ir ren­gi­nių glo­bą sie­ja su po­li­ti­ne rek­la­ma prieš ki­tą­met vyk­sian­čius Sei­mo rin­ki­mus. „Ka­dan­gi rin­ki­mai ne­be už kal­nų, kai ku­rie po­li­ti­kai iš anks­to pra­de­da sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, ypač tie, ku­rie pre­ten­duo­ja bū­ti ren­ka­mi vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. Jie ban­do ir to­liau ban­dys bū­ti ma­to­mi sa­vo rin­ki­mų apy­gar­do­se“, - LŽ tvir­ti­no jis.

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas Li­nas Kon­tri­mas itin skep­tiš­kai ver­ti­na po­li­ti­kų ban­dy­mus rek­la­muo­tis kaip šven­čių glo­bė­jams. „Tai yra pa­se­nu­si pro­pa­gan­di­nė prie­mo­nė ir pi­gus triu­kas, kai im­ituo­ja­mas dar­bas su bend­ruo­me­ne. Iš ti­krų­jų po­li­ti­nės veik­los es­mė nė­ra glo­bo­ti fes­ti­va­lius, bet sis­te­min­ti žmo­nių lū­kes­čius ir no­rus bei ini­ci­juo­ti įsta­ty­mų re­for­mas, ku­rios ge­rin­tų gy­ve­ni­mą ir leis­tų žmo­nėms to­kius ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti pa­tiems“, - LŽ tei­gė jis.

Pa­sak L. Kon­tri­mo, po­li­ti­kų de­mons­truo­ja­ma glo­ba yra ydin­ga. „Po­li­ti­kas glo­bė­jas at­spin­di se­ną azi­jie­tiš­ką, mon­go­liš­ką samp­ra­tą, ne­va po­li­ti­kas yra žmo­gus, su­ku­rian­tis ge­ro­vę. Tai la­bai pa­se­nęs na­ra­ty­vas. To ne­tu­rė­tų bū­ti XXI am­žiaus de­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je“, - pa­žy­mė­jo jis.

Vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas pa­ta­rė po­li­ti­kams "kuo grei­čiau nu­siim­ti sa­vo pa­var­des nuo jiems su­teik­tų glo­bė­jų ti­tu­lų". „Ne­bent jie bend­ruo­me­nė­je iš tie­sų jau su­kū­rė po­nų ir bau­džiau­nin­kų san­ty­kius“, - re­ziu­ma­vo L. Kon­tri­mas.