Po EK kreipimosi į teismą katastrofų tyrėjai dirbs Teisingumo ministerijoje
Lie­tu­vai iki šiol ne­už­ti­kri­nus trans­por­to ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­rė­jų ne­prik­lau­so­my­bės ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) nu­spren­dus kreip­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mą (ESTT), nu­spręs­ta juos per­duo­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį iš es­mės pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je tam įkur­ti 3 pa­pil­do­mas par­ei­gy­bes, BNS in­for­ma­vo prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos 2016 me­tais ati­tek­tų 52 tūkst. eu­rų asig­na­vi­mų – be dar­bo už­mo­kes­čio, 6 tūkst. eu­rų skir­ta pa­tal­pų, kur bū­tų sau­go­mos ka­tas­tro­fas pa­ty­ru­sių trans­por­to prie­mo­nių nuo­lau­žos, nuo­mai.

Vy­riau­sy­bė per­nai pa­va­sa­rį jau bu­vo nu­ta­ru­si per­kel­ti ka­tas­tro­fų ty­rė­jus į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją (VDI), ta­čiau Sei­me šis klau­si­mas iki šiol ne­bu­vo svars­ty­tas.

EK rug­sė­jo pa­bai­go­je pra­ne­šė ESTT per­da­vu­si by­lą, nes Lie­tu­va į na­cio­na­li­nę tei­sę ne­per­kė­lė Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­lių sau­gos tai­syk­lių, pa­gal ku­rias vals­ty­bė iki 2006 me­tų ge­gu­žės pri­va­lė­jo įsteig­ti ne­prik­lau­so­mą ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mo įstai­gą.

Šiuo me­tu ka­tas­tro­fų ty­ri­mų va­do­vai dir­ba at­ski­ro­se Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se.