Po daugiau nei 20 metų Švedijos monarchai sugrįš į Vilniaus universitetą
Spa­lio 7–8 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­te lan­ky­sis Šve­di­jos ka­ra­lius Kar­las XVI Gus­ta­vas ir ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja. Po 23 me­tų į uni­ver­si­te­tą su­grį­šian­ti ka­ra­liš­ko­ji po­ra da­ly­vaus fo­tog­ra­fi­jų par­odos ati­da­ry­me, su­si­tiks su VU rek­to­riu­mi prof. Ar­tū­ru Žu­kaus­ku ir klau­sy­sis jų gar­bei skir­to kon­cer­to.

„La­bai džiau­giuo­si, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­te jau an­trą kar­tą vie­šės Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­ji po­ra. Dė­me­sys mū­sų Al­ma Ma­ter ro­do uni­ver­si­te­to svar­bą tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­sa­me re­gio­ne. Di­džiuo­ja­mės stip­riu Šve­di­jos ins­ti­tu­to pre­mi­ja įver­tin­tu Skan­di­na­vis­ti­kos cen­tru, pa­dė­ju­siu pa­ma­tą šios kryp­ties stu­di­joms Lie­tu­vo­je“, – sa­kė VU rek­to­rius prof. Ar­tū­ras Žu­kaus­kas.

Pir­mą­ją vi­zi­to die­ną 16 val. ka­ra­liš­ko­ji po­ra da­ly­vaus fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Ac­ces­sA­bi­li­ty“ ati­da­ry­me VU bib­lio­te­kos Moks­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­jos cen­tre. Šve­di­jos ins­ti­tu­to ir Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mo su­reng­to­je fo­tog­ra­fi­jų par­odo­je bus pri­sta­ty­ti 14 šve­dų ir 7 lie­tu­vių, tu­rin­čių įvai­rių ne­ga­lių, por­tre­tai. Juos ga­li­ma api­bū­din­ti vie­nu žo­džiu: oru­mas.

Spa­lio 8 d. 11.30 val. ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja VU bib­lio­te­kos P. Smug­le­vi­čiaus sa­lė­je su­si­tiks su rek­to­riu­mi prof. Ar­tū­ru Žu­kaus­ku, VU Skan­di­na­vis­ti­kos cen­tro at­sto­vais, ne­for­ma­liai pa­bend­raus su stu­den­tais. 12 val. Jos Di­de­ny­bė da­ly­vaus Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je vyk­sian­čia­me kon­cer­te, ku­ria­me skam­bės kom­po­zi­to­riaus Bro­niaus Ku­ta­vi­čiaus ora­to­ri­ja „Pas­ku­ti­nės pa­go­nių apei­gos“. Tai vie­nas svar­biau­sių ir įta­kin­giau­sių Lie­tu­vos šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos kū­ri­nių. Mu­zi­ki­nę ora­to­ri­ją at­liks Mal­mės mu­zi­kos aka­de­mi­jos val­tor­nis­tų kvar­te­tas ir LMTA stu­den­tai.

Pir­mą kar­tą Vil­niaus uni­ver­si­te­te Šve­di­jos mo­nar­chai lan­kė­si 1992 m. spa­lio vi­du­ry­je. Tą­kart jie ap­žiū­rė­jo Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mą“, su Šve­di­ja su­si­ju­sias se­no­viš­kas kny­gas, ap­lan­kė tuo­me­tę Skan­di­na­vis­ti­kos ka­ted­rą, pa­si­ra­šė gar­bės sve­čių kny­go­je.

Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trės vizitas

Kar­tu su ka­ra­liš­ką­ja po­ra į Lie­tu­vą ofi­cia­laus vi­zi­to at­vyks­ta ir Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trė Mar­got Wallström.

Spa­lio 8 d., ket­vir­ta­die­nį, ji lan­ky­sis Sei­me, kur su­si­tiks su Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riais, da­ly­vaus dis­ku­si­jo­je apie ly­čių ly­gy­bę bei aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je „Vie­nin­go­je ko­vo­je prieš pre­ky­bą žmo­nė­mis“.

Vi­zi­to prog­ra­mo­je taip pat nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi, Ly­čių ly­gy­bės ins­ti­tu­to di­rek­to­re Vir­gi­ni­ja Lang­bakk.