Po dano pilotuojamo lėktuvo incidento pasieniečiai pradėjo ikiteisminį tyrimą
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba an­tra­die­nį pra­ne­šė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, Da­ni­jos pi­lie­čio pi­lo­tuo­ja­mam leng­va­jam lėk­tu­vui pra­ėju­sią sa­vai­tę kir­tus Lie­tu­vos – Bal­ta­ru­si­jos sie­ną.

„Po in­ci­den­to, kai pri­va­tus lėk­tu­vas ga­li­mai pa­žei­dė Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me.

Ty­ri­mas bus vyk­do­mas dėl tarp­tau­ti­nių skry­džių tai­syk­lių pa­žei­di­mo ir ne­tei­sė­to vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo.

Už skry­džių tai­syk­lių pa­žei­di­mą Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų. Tos pa­čios baus­mės nu­ma­ty­tos ir už ne­tei­sė­tą sie­nos kir­ti­mą.

Vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ir Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vai pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vę pra­ėju­sį tre­čia­die­nį pa­žei­dė iš Vil­niaus oro uos­to pa­ki­lu­sio Da­ni­jos pi­lie­čio pi­lo­tuo­ja­mas leng­va­sis lėk­tu­vas P46T.

Lai­ki­na­sis „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Gus­tys sa­kė, kad lėk­tu­vas P46T ki­lo iš Vil­niaus oro uos­to ir pa­žei­dė skry­džio pla­ne nu­ma­ty­tą marš­ru­tą nu­skris­ti iki Bal­ta­ru­si­jos sie­nos bei grįž­ti.

Bal­ta­ru­sių par­ei­gū­nai pa­žei­di­mą už­fik­sa­vo ba­lan­džio 19 die­ną, 13.40 val. vie­tos ir Lie­tu­vos lai­ku. Or­lai­vis į Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją įskri­do iki aš­tuo­nių ki­lo­me­trų, o po tri­jų mi­nu­čių ap­si­su­ko ir iš­skri­do iš Bal­ta­ru­si­jos oro erd­vės.

Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas BNS sa­kė, kad P46T pi­lo­ta­vo Da­ni­jos pi­lie­tis. Su juo skri­do lie­tu­vis, pla­na­vęs pirk­ti lėk­tu­vą.

Bal­ta­ru­siai tei­gia, kad iš Lie­tu­vos skri­dęs lėk­tu­vas oro erd­vę pa­žei­dė ne­to­li As­tra­vo, kur yra sta­to­ma at­omi­nė elek­tri­nė.