Po audito ataskaitos – Kęstutis Sabaliauskas traukiasi iš Registrų centro
At­li­kus Re­gis­trų cen­tro au­di­tą, pa­aiš­kė­jo, jog cen­tre fi­nan­sai val­do­mi ne­efek­ty­viai, sam­do­ma per daug dar­buo­to­jų, o jiems va­do­vau­ja per daug va­do­vų. Šian­dien ry­te bu­vo pa­skelb­ta, jog dvi­de­šimt me­tų Re­gis­trų cen­trui va­do­vau­jan­tis Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas trau­kia­si iš par­ei­gų.

Va­sa­rį pri­sta­ty­to­se iš­va­do­se tei­gia­ma, kad įmo­nės pel­nin­gu­mas ne­sie­kia 1 proc., o tam įta­kos tu­ri in­for­ma­ci­nių sis­te­mų iš­lai­ky­mo, dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos ir ne­di­de­li pa­slau­gų įkai­niai.

BNS gau­to­je au­di­to san­trum­po­je nu­ro­do­ma, kad Re­gis­trų cen­tras ne iki ga­lo įvyk­do sa­vo in­ves­ti­ci­nius pla­nus ir juos daž­niau­siai vir­ši­ja. Dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos yra per aukš­tos, nes įmo­nė­je dir­ba per daug dar­buo­to­jų. Be to, įmo­nės biu­dže­to su­da­ry­mas tu­rė­tų bū­ti pert­var­ko­mas iš es­mės, nes da­bar orien­tuo­ja­ma­si į pla­na­vi­mą ir ne­at­sis­pin­di biu­dže­to rei­ka­la­vi­mai. Biu­dže­te taip pat nė­ra aiš­kus ry­šys tarp įmo­nės ei­na­mų­jų ir star­te­gi­nių tiks­lų.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja apie at­lik­tą Re­gis­trų cen­tro au­di­tą už­si­mi­nė va­sa­rio 10 die­ną iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai. Ja­me tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niū­tė tei­gė, jog au­di­tas at­sklei­dė prob­le­mi­nes įmo­nės vie­tas.

„Re­gis­trų cen­tras, kau­pian­tis ir sis­te­mi­nan­tis duo­me­nis apie gy­ven­to­jus, įmo­nes, ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą yra itin svar­bus vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Au­di­to iš­va­do­se yra iš­sa­ky­ta kri­ti­nių pa­sta­bų dėl įmo­nės struk­tū­ros, veik­los pla­na­vi­mo, per­so­na­lo po­li­ti­kos, in­ves­ti­ci­jų pa­grįs­tu­mo. Įgy­ven­din­da­mi bū­ti­nas pert­var­kas siek­si­me, kad cen­tro veik­la tu­rė­tų aiš­kią stra­te­gi­nę kryp­tį, kaip lanks­čiai rea­guo­ti į kin­tan­čius vi­suo­me­nės po­rei­kius, ra­cio­na­liai pa­nau­do­ti in­ves­ti­ci­jas ir vi­di­nius re­sur­sus, ga­ran­tuo­ti re­gis­trų duo­me­nų sau­gu­mą“, – tuo­met sa­kė mi­nis­trė.

Au­di­to­riai pa­ste­bė­jo, kad Re­gis­trų cen­tras nė­ra su­for­mu­la­vęs kie­ky­bi­nės nuo­sa­vy­bės ar tur­to grą­žos ro­dik­lių, o val­dy­ba nė­ra nu­sta­čiu­si di­vi­den­dų mo­kė­ji­mo po­li­ti­kos. Taip pat pa­ste­bė­ta, kad nė­ra aiš­kiai nu­ma­ty­ta, ku­ris bend­ro­vės pa­da­li­nys yra at­sa­kin­gas už ne­kil­no­ja­mo tur­to (NT) eksp­loa­ta­ci­ją, to­dėl NT val­dy­mo funk­ci­ja ne­vyk­do­ma. Įmo­nė taip pat ne­ren­gia me­ti­nių veik­los ir tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nų.

Au­di­to­riai pa­žy­mė­jo, kad Re­gis­trų cen­tra nė­ra iš­gry­nin­tos bend­ro­sios ir spe­cia­lio­sios pa­da­li­nių funk­ci­jos, to­dėl di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai va­do­vau­ja pa­da­li­niams, ku­rie at­lie­ka tiek bend­rą­sias, tiek spe­cia­lią­sias funk­ci­jas. Pa­ti įmo­nės struk­tū­ra yra su­skirs­ty­ta į daug ne­di­de­lių pa­da­li­nių, o tai pa­di­di­na va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų skai­čių. Re­gis­trų cen­tre iš 63 pa­da­li­nių 22 yra ne­di­de­li.

Be to, ne vi­sais at­ve­jais yra aiš­kūs di­rek­to­riaus ir jo dar­buo­to­jų pa­val­du­mo ry­šiai, nes da­bar Re­gis­trų cen­tro di­rek­to­riui tie­sio­giai pa­val­dūs iš vi­so yra 27 pa­da­li­niai. Vi­sa tai su­ku­ria ne­efek­ty­vią or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą, ku­ri ga­li­mai le­mia di­des­nio dar­buo­to­jų skai­čiaus rei­ka­lin­gu­mą.

Au­di­tą at­li­ko au­di­to ir mo­kes­čių kon­sul­ta­vi­mo įmo­nė KPMG bei kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „OVC Con­sul­ting“.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, ku­riai pri­klau­so Re­gis­trų cen­tras, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Aud­ris Ku­tre­vi­čius BNS sa­kė, kad įmo­nės veik­los at­as­kai­ta yra ne­vie­ša dėl jo­je esan­čių ko­mer­ci­nių pa­slap­čių.

„Ji nė­ra vie­ša ir ne­bus vie­ši­na­ma. Ten yra pa­kan­ka­mai ko­mer­ci­nių pa­slap­čių ir bu­vo nu­spręs­ta šios iš­va­dos ne­vie­šin­ti“, – kal­bė­jo A.Ku­tre­vi­čius.

Pir­ma­die­nį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, jog be­veik 20 me­tų Re­gis­trų cen­trui va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas pa­no­ro trauk­tis iš va­do­vo par­ei­gų. Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė M.Vai­niū­tė BNS ne­ko­men­ta­vo, dėl ko­kių prie­žas­čių K.Sa­ba­liaus­kas nu­spren­dė trauk­tis iš par­ei­gų. Pats K.Sa­ba­liaus­kas ir­gi ne­ko­men­ta­vo sa­vo spren­di­mo.

K.Sa­ba­liaus­kas Re­gis­trų cen­trui va­do­va­vo nuo 1997 me­tų.

Re­gis­trų cen­tras per tris pra­ėju­sių me­tų ket­vir­čius ga­vo 26,476 mln. eu­rų pa­ja­mų – 21,7 proc. dau­gia nei 2015 me­tų sau­sį-rug­sė­jį, kai įmo­nės pa­ja­mos bu­vo 21,749 mln. eu­rų. Įmo­nės gry­na­sis pel­nas per tris pra­ėju­sių me­tų pa­di­dė­jo 3,7 proc. iki 524 tūkst. eu­rų.

100 proc. Re­gis­trų cen­tro ak­ci­jų pri­klau­so vals­ty­bei, jas pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.