Po apklausos kaip specialus liudytojas, teisėjas Viktoras Aidukas išėjo atostogų
Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jas Vik­to­ras Ai­du­kas jo pra­šy­mu nuo pir­ma­die­nio iš­lei­džia­mas dviem sa­vai­tėms at­os­to­gų, ga­li­my­bės tei­sė­jui pa­čiam lai­ki­nai nu­si­ša­lin­ti nuo par­ei­gų nė­ra, pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus.

„Aš pa­ten­ki­nau jo pra­šy­mą tei­sė­jui su­teik­ti dvie­jų sa­vai­čių at­os­to­gas. Dvie­jų sa­vai­čių at­os­to­gų su­tei­ki­mas yra vie­nin­te­lė ga­li­my­bė, ku­rią LAT pir­mi­nin­kas tu­ri sa­vo ar­se­na­le už­ti­krin­da­mas, kad tei­sė­jas ne­nag­ri­nė­tų by­lų, bent jau lai­ki­nai, nes LAT pir­mi­nin­kas ne­tu­ri įga­lio­ji­mų su­stab­dy­ti tei­sė­jų funk­ci­jų. To­kią funk­ci­ją tu­ri tik Sei­mas, jei prieš tei­sė­ją pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o tarp Sei­mo se­si­jų – pre­zi­den­tas. Šiuo at­ve­ju iki­teis­mi­nis ty­ri­mas prieš tei­sė­ją V.Ai­du­ką nė­ra pra­dė­tas“, – penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė R.Nor­kus.

Pa­sak LAT va­do­vo, pats tei­sė­jas ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mo lai­ki­nai nu­si­ša­lin­ti nuo par­ei­gų, tai ga­li­ma tik kon­kre­čio­se by­lo­se, jei ky­la abe­jo­nių dėl ga­li­mo tei­sė­jo ša­liš­ku­mo.

„Tei­sė­jas ga­li nu­si­ša­lin­ti nuo vie­nos ar ki­tos by­los, jei jis par­eiš­kia, kad yra ko­kių nors abe­jo­nių to­je kon­kre­čio­je by­lo­je, ta­čiau ne at­ski­rai nuo vi­sų by­lų nag­ri­nė­ji­mo“, – pa­brė­žė R.Nor­kus.

Apk­laus­tas kaip spe­cia­lus liudytojas

Jis taip pat sa­kė penk­ta­die­nį kal­bė­jęs su V.Ai­du­ku ir šis jam pa­tvir­ti­no, kad yra apk­laus­tas spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ty­ri­me dėl įta­ria­mos pre­ky­bos po­vei­kiu nag­ri­nė­jant Dar­bo par­ti­jos by­lą, taip pat pa­tei­kė sa­vo įvy­kių ver­si­ją. R.Nor­kus sa­kė ne­ga­lin­tis jos at­skleis­ti dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo slap­tu­mo.

Spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams pa­teik­ti ne­pa­kan­ka, ar­ba kai as­muo tu­ri tei­si­nį im­uni­te­tą. Tei­sė­jai tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, to­dėl kol ji ne­pa­nai­kin­ta, prieš juos ne­ga­li bū­ti pra­dė­tas bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas.

Iš pro­ku­ra­tū­ros Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo va­do­vas pa­ti­ki­no su­lau­kęs pa­tvir­ti­no, kad vyk­do­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas „ne­tu­rė­tų kel­ti pa­grin­do abe­jo­ti LAT kaip ins­ti­tu­ci­jos re­pu­ta­ci­ja“.

„Ty­ri­mą ku­ruo­jan­tis pro­ku­ro­ras lai­ko­si po­zi­ci­jos ne­ko­men­tuo­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ir pa­brė­žė, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja, ku­ri sklei­džia­ma vie­šo­je erd­vė­je, yra ne iš ofi­cia­lių šal­ti­nių, ir taip pat nu­ro­dė, kad sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja ne­tu­rė­tų kel­ti pa­grin­do abe­jo­ti LAT kaip ins­ti­tu­ci­jos re­pu­ta­ci­ja“, – sa­kė R.Nor­kus.

Anot jo, teis­me ne­pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti vi­di­nio pa­ti­kri­ni­mo dėl Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­los nag­ri­nė­ji­mo, nes jis ga­lė­tų dub­liuo­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

„Šiuo me­tu at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ris at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus. Bet ko­kie ad­mi­nis­tra­vi­mo veiks­mais at­lie­ka­mi ty­ri­mai iš da­lies dub­liuo­tų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus ir vi­di­nių ty­ri­mų pa­gal­ba ne­tu­ri­me ins­tru­men­tų iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bėms, ku­rias ga­li nu­sta­ty­ti pro­ku­ra­tū­ra at­lik­da­ma iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, – į klau­si­mą, ar pla­nuo­ja­mas vi­di­nis ty­ri­mas LAT, at­sa­kė R.Nor­kus.

Ne­tu­rė­jo įta­kos sprendimui

Jis taip pat tvir­ti­no, kad sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­jai pir­mi­nin­ka­vęs V.Ai­du­kas ne­ga­lė­jo tu­rė­ti le­mia­mos įta­kos teis­mo spren­di­mui: „Vi­si spren­di­mai LAT pri­ima­mi tei­sė­ju bal­sų dau­gu­ma, tai reiš­kia, kad nei ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas, nei tei­sė­jas pra­ne­šė­jas ne­tu­ri le­mia­mos įta­kos tei­sė­jų spren­di­mo pri­ėmi­mui“.

Anot teis­mo pir­mi­nin­ko, ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kui dau­giau­siai ten­ka or­ga­ni­za­ci­nis dar­bas, o spren­di­mo pro­jek­tą ra­šo tei­sė­jas pra­ne­šė­jas.

„Ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas or­ga­ni­zuo­ja ko­le­gi­jos dar­bą, ski­ria teis­mo po­sė­džius, or­ga­ni­zuo­ja bal­sa­vi­mą, nu­sta­to, kad vi­si klau­si­mai bū­tų ap­ta­ria­mi nuo­sek­liai, o tei­sė­jas pra­ne­šė­jas rea­liai ra­šo teis­mo pro­ce­si­nio spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ris pa­tei­kia­mas vi­sai ko­le­gi­jai svars­ty­ti ir bal­suo­ti“, – apie dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą teis­me pa­sa­ko­jo R.Nor­kus.

LAT va­do­vas taip pat sa­kė ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kaip pa­sis­kirs­tė bal­sai pri­imant nuo­spren­dį Dar­bo par­ti­jos by­lo­je, ar­gu­men­tuo­da­mas teis­mo pa­si­ta­ri­mo pa­slap­ti­mi, tik pa­tvir­ti­no, kad at­ski­rų­jų nuo­mo­nių by­lo­je par­eikš­ta ne­bu­vo.

Tei­sė­sau­ga ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je. Šios pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė Ri­ta Aliu­ko­nie­nė ket­vir­ta­die­nį bu­vo su­lai­ky­ta, jai pa­teik­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu. STT duo­me­ni­mis, at­ly­gio už pre­ky­bą po­vei­kiu stam­biu mas­tu su­ma vir­ši­ja 9,5 tūkst. eu­rų.

R.Aliu­ko­nie­nės va­do­vau­ja­mas Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­ma­sis bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­rius yra at­sa­kin­gas už nu­žu­dy­mų ir ki­tų su­nkių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mus.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, ty­ri­mas, ku­ria­me įta­ria­ma R.Aliu­ko­nie­nė, su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Aukš­čiau­sia­me Teis­me.

Pro­ku­ro­rai kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja, kaip tiks­liai ga­lė­jo įvyk­ti nu­si­kal­ti­mas, ta­čiau Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Mar­ty­nas Jo­vai­ša žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį nu­ro­dė, kad „į­ta­ria­mų­jų ga­li bū­ti ir dau­giau“.

Bu­vo sie­kia­ma pa­veik­ti AT spren­di­mą V. Gap­šio by­lo­je?

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, ti­ria­mi įta­ri­mai, jog ga­lė­jo bū­ti sie­kia­ma pa­veik­ti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mą tuo­me­ti­nio „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio nau­dai sie­kiant jo iš­tei­si­ni­mo.

Dar­bo par­ti­jos by­lą su ka­sa­ci­niais skun­dais Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me per tris po­sė­džius iš­nag­ri­nė­jo miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja. Ją be V.Ai­du­ko su­da­rė Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, To­mas Šeš­kaus­kas, Ar­ma­nas Ab­ra­ma­vi­čius, Ole­gas Fe­do­siu­kas ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jos Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė ir Bi­ru­tė Ja­na­vi­čiū­tė.

Pa­sku­ti­nės ins­tan­ci­jos teis­mas gruo­džio pa­bai­go­je pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­ja tu­rė­jo bū­ti tei­sia­ma „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je, ne­pai­sant to, kad ji reor­ga­ni­za­vo­si prieš pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nuo­spren­dį.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, bu­vęs jos ly­de­ris Vy­tau­tas Gap­šys ir bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė pa­grįs­tai nu­teis­ti už ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą. Jiems skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Teis­mas taip pat pa­tvir­ti­no Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą iš­tei­sin­ti juos dėl su­kčia­vi­mo.