Plūsta skundai dėl nesąžiningos agitacijos
Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ sa­va­no­rius pa­sie­kia vis dau­giau pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus, pa­slėp­tą po­li­ti­nę rek­la­mą, ne­tei­sė­tą rin­kė­jų vi­lio­ji­mą. Ta­čiau rin­ki­mų prie­vaiz­dai ra­mi­na, kad skun­dų mas­tas kol kas prob­le­mų ne­ke­lia.

Pa­slėp­ta po­li­ti­nė rek­la­ma ži­niask­lai­do­je, ne­pa­žy­mė­ta agi­ta­ci­ja ar ne­tei­sė­ti ban­dy­mai įsi­teik­ti ir pa­pirk­ti rin­kė­jus - to­kių skun­dų iš gy­ven­to­jų vis daž­niau su­lau­kia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ir vi­suo­me­ni­nin­kai. Šie su­si­rū­pi­nę, kad dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus. Rin­ki­mų prie­vaiz­dai ti­ki­na, kad šiuo me­tu svar­biau­sia už­siim­ti pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ja.

At­lie­ka „pro­fi­lak­ti­nį“ darbą

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ne­slė­pė, kad skun­dų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus gau­na­ma, ta­čiau ti­ki­no, kad jų nė­ra daug. „Kaip­gi rin­ki­mai be skun­dų?! Bet ne­pa­sa­ky­čiau, kad pa­siek­tas ne­ri­mą ke­lian­tis mas­tas“, - LŽ sa­kė jis.

Z. Vai­gaus­ko tei­gi­mu, rin­ki­mų prie­vaiz­dai šiuo me­tu at­lie­ka „pro­fi­lak­ti­nį“ dar­bą, kad kan­di­da­tai ir vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos sklei­dė­jai ne­da­ry­tų klai­dų ir iš ne­ži­no­ji­mo ne­pri­si­da­ry­tų bė­dų. Pa­sak VRK pir­mi­nin­ko, dau­giau­sia aps­kųs­ta ži­niask­lai­dos prie­mo­nių dėl pa­slėp­tos po­li­ti­nės rek­la­mos, taip pat įta­ri­mų še­šė­liai krin­ta ant kan­di­da­tų dėl ga­li­mo rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo. „E­sa­ma ir at­ve­jų, kai skun­džian­tis pla­nuo­ja­ma plė­to­ti sa­vo po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją“, - už­si­mi­nė jis.

Z. Vai­gaus­kas pa­žy­mė­jo, kad tra­di­ciš­kai dau­giau­sia skun­dų su­lau­kia­ma li­kus 2-3 sa­vai­tėms iki rin­ki­mų.

Ne­su­lau­kia VRK atsako

Pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ va­do­vas Si­mas Si­ma­naus­kas LŽ ti­ki­no, kad per sa­vai­tę su­lau­kia­ma 3-5 pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pa­žei­di­mus. „Gau­na­me ne­ma­žai įvai­rių pra­ne­ši­mų apie gal­būt ne­leis­ti­ną agi­ta­ci­ją ar ne­pa­žy­mė­tą po­li­ti­nę rek­la­mą“, - sa­kė jis.

Skun­dus žmo­nės tei­kia in­ter­ne­tu - per tink­la­la­pį www.bal­to­sios­pirs­ti­nes.lt. „Gau­na­me net nuo­trau­kų, ku­rio­se - lanks­ti­nu­kai su ne­pa­žy­mė­ta po­li­ti­ne rek­la­ma ar­ba ne­leis­ti­nai da­li­ja­mi VRK ne­dek­la­ruo­ti ma­ža­reikš­miai daik­tai. Vis­ką per­duo­da­me VRK, ta­čiau at­sa­ky­mų kol kas ne­su­lau­kia­me. Juos ga­vę ga­lė­tu­me in­for­muo­ti vi­suo­me­nę“, - pa­sa­ko­jo S. Si­ma­naus­kas.

Jis kol kas ne­no­rė­jo įvar­dy­ti kon­kre­čių at­ve­jų, dėl ku­rių žmo­nės krei­pė­si į „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­rius. S. Si­ma­naus­kas pri­pa­ži­no, kad vis dar esa­ma ir ne­aiš­ku­mų, ką rei­kė­tų žy­mė­ti kaip po­li­ti­nę rek­la­mą.

Skirs daug dėmesio

Anot S. Si­ma­naus­ko, sa­vi­val­dos rin­ki­mai nė­ra pa­tys skaid­riau­si, to­dėl jiems pra­dė­ta reng­tis itin in­ten­sy­viai ir iš anks­to. „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ at­sto­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­giau­sia pa­žei­di­mų bū­na per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą, kai gy­ven­to­jai bal­suo­ja na­muo­se ar spe­cia­liuo­se pa­štuo­se. Jis tei­gė, kad per 70 me­tų tu­rin­tys žmo­nės ar įvai­rių ne­ga­lių ir li­gų ka­muo­ja­mi as­me­nys yra pa­žei­džia­miau­si.

„Ma­to­me la­bai di­de­lę grės­mę, kad to­kiems rin­kė­jams ga­li bū­ti tie­siog baks­no­ja­ma pirš­tu, kur pa­si­ra­šy­ti, o kar­tais ir pa­si­ra­šo­ma už juos“, - kal­bė­jo S. Si­ma­naus­kas. Jis pa­žy­mė­jo, kad ir sa­vi­val­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos yra lin­ku­sios bend­ra­dar­biau­ti su „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­riais. „Jos su­in­te­re­suo­tos, kad rin­ki­mai vyk­tų skaid­riai, juo­lab kad kai ku­rios par­ti­jos, siek­da­mos bal­sų, nau­do­ja įvai­rius me­to­dus, o še­šė­lis krin­ta ant rin­ki­mų prie­vaiz­dų, esą jie tin­ka­mai ne­at­lie­ka sa­vo par­ei­gų“, - sa­kė ini­cia­ty­vos va­do­vas.

Su­telks dau­giau savanorių

Šie­met pa­gau­sės „Bal­tų­jų pirš­ti­nių“ sa­va­no­rių, pri­žiū­rin­čių, kad rin­ki­mai vyk­tų skaid­riai, gre­tos. „Duo­me­nų ba­zė­je sie­kia­me tu­rė­ti 1 tūkst. re­gis­truo­tų sa­va­no­rių, ku­riuos ga­lė­tu­me nu­siųs­ti iš vie­nos rin­ki­mų apy­lin­kės į ki­tą. Bet anks­tes­nių rin­ki­mų pa­tir­tis ro­do, kad dau­gu­ma pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus yra iš gy­ven­to­jų, o ne iš mū­sų sa­va­no­rių“, - sa­kė S. Si­ma­naus­kas.

Jis džiau­gia­si, kad vi­suo­me­nė su kiek­vie­nais rin­ki­mais tam­pa vis są­mo­nin­ges­nė ir ne­to­le­ruo­ja pa­žei­di­mų. „Vi­sa Lie­tu­va ir jos pi­lie­čiai - mū­sų slap­tie­ji agen­tai, pa­gal jų pra­ne­ši­mus ga­li­me siųs­ti sa­va­no­rius, kad tuos da­ly­kus pa­tvir­tin­tų, ar­ba kar­tu su po­li­ci­ja va­žiuo­ti tir­ti įtar­ti­nų at­ve­jų“, - pa­brė­žė vi­suo­me­ni­nin­kas.