Plečiamos dvigubos pilietybės ribos
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas šian­dien pri­ta­rė li­be­ra­lo Ar­mi­no Ly­de­kos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sai, ku­ri leis­tų už­sie­ny­je gi­mu­sių emig­ran­tų vai­kams lik­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiais ne­at­si­sa­kant ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bės.

Pa­sak A. Ly­de­kos, ženg­tas svar­bus žings­nis dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo lie­tu­vių kil­mės vai­kams. “Šian­dien da­bar­ti­nė įsta­ty­mo nor­ma už­sie­ny­je gi­mu­sioms ir au­to­ma­tiš­kai ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­ju­sioms Lie­tu­vos pi­lie­čių at­ža­loms ne­drau­džia dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, bet tik iki 21 me­tų”, - sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­book pri­mi­nė Sei­mo na­rys.

Jo tei­gi­mu, Sei­mui pri­ėmus įsta­ty­mo pa­tai­są, šio am­žiaus su­lau­ku­siems jau­nuo­liams ne­be­rei­kės ap­sis­pęs­ti, ku­rios vals­ty­bės pi­lie­čiu jie no­ri lik­ti. “Ma­nau, to­kiu bū­du bū­tų už­ti­krin­tas Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės, įgy­tos gims­tant, iš­sau­go­ji­mas ir tęs­ti­nu­mas šei­mo­je, ša­lis iš­sau­go­tų da­lį sa­vo pi­lie­čių bei pri­si­dė­tų prie šei­mos pa­stan­gų puo­se­lė­ti stip­res­nį emo­ci­nį ry­šį su tė­vy­ne”, - džiau­gė­si li­be­ra­las.

Dėl to­kios Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos dar tu­rės bal­suo­ti vi­sas Sei­mas.