Plečia tyrimą dėl Gintauto Kėvišo veiklos
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja, ti­rian­ti ga­li­mą Gin­tau­to Kė­vi­šo pa­pil­do­mą dar­bą be lei­di­mo, ap­ti­ko duo­me­nų, ro­dan­čių ga­li­mai ap­lai­dų fi­nan­sų tvar­ky­mą. Re­mian­tis šiais duo­me­ni­mis ple­čia­mas ty­ri­mas dėl Gin­tau­to Kė­vi­šo veik­los.

2017 me­tų ko­vo mė­ne­sį, re­mian­tis vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sia in­for­ma­ci­ja apie tai, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (to­liau – LNOBT) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­tau­tas Kė­vi­šas dir­ba ki­tą dar­bą, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ga­li­mam dar­bo draus­mės pa­žei­di­mui iš­tir­ti. Pa­gal Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mą vals­ty­bi­nių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vai ga­li tu­rė­ti pa­pil­do­mus dar­bi­nius san­ty­kius tik ga­vę sa­vo tie­sio­gi­nio darb­da­vio lei­di­mą ir tik jei pa­pil­do­mas dar­bas ne­su­da­ro vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to si­tua­ci­jos bei ne­dis­kre­di­tuo­ja va­do­vau­ja­mos įstai­gos var­do.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo gau­tas Gin­tau­to Kė­vi­šo pa­siaiš­ki­ni­mas, taip pat in­for­ma­ci­ja iš vie­šo­sios įstai­gos „Vil­niaus fes­ti­va­liai“. Nu­sta­ty­ta, kad Gin­tau­tas Kė­vi­šas, dirb­da­mas LNOBT va­do­vu, taip pat dir­bo ir VšĮ „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ pro­jek­to „Vil­niaus fes­ti­va­lis“ me­no va­do­vu, ne­tu­rė­da­mas tam sa­vo tie­sio­gi­nio darb­da­vio lei­di­mo. Ty­ri­mo me­tu taip pat nu­sta­ty­ta, jog šie dar­bi­niai san­ty­kiai ga­li­mai su­kė­lė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą.

Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė ga­li­mus pa­si­kar­to­jan­čius dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus VšĮ „Vil­niaus fes­ti­va­liai“, kuo­met Gin­tau­tas Kė­vi­šas vyk­da­vo į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes kaip LNOBT va­do­vas, nors tuo me­tu pa­gal pa­tvir­tin­tą dar­bo gra­fi­ką tu­rė­da­vo dirb­ti sa­vo dar­bą kaip VšĮ „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ dar­buo­to­jas. Vi­sa su­rink­ta in­for­ma­ci­ja per­duo­ta VšĮ „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ ad­mi­nis­tra­ci­jai.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta ga­li­mų fi­nan­sų kon­tro­lės pa­žei­di­mų Gin­tau­to Kė­vi­šo va­do­vau­ja­ma­me LNOBT. Esa­ma duo­me­nų, jog LNOBT ne­bu­vo su­kur­tas veiks­min­gas fi­nan­sų kon­tro­lės me­cha­niz­mas. Su­rink­ti duo­me­nys per­duo­ti kul­tū­ros mi­nis­trei Lia­nai Ruo­ky­tei-Jons­son, ku­ri pa­ve­dė iš­tir­ti ga­li­mus pa­žei­di­mus.

Ko­mi­si­ja, ti­rian­ti ga­li­mą draus­mės pa­žei­di­mą, ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl ga­li­mos nuo­bau­dos Gin­tau­tui Kė­vi­šui pri­ims ga­vu­si Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­das dėl pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų konf­lik­to LNOBT va­do­vui dir­bant ki­tuo­se dar­buo­se.