PLB pirmiausiai nori elektroninio balsavimo
Tam, kad re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įvyk­tų, Lie­tu­vo­je bū­ti­na įtei­sin­ti bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, tai­sy­ti „griež­tus“ įsta­ty­mus dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų ir pa­siek­ti par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mą, sa­ko Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) pir­mi­nin­kė Da­lia Hen­kė.

„PLB ši­to­kiam siū­ly­mui dėl re­fe­ren­du­mo vi­siš­kai ne­pri­ta­ria, nes yra bent trys aiš­kūs truk­džiai. Vie­nas iš jų yra elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas, nes jo nė­ra ir jo ne­su­ge­bės įves­ti iki 2016 me­tų. An­tra, pa­čios po­li­ti­nės par­ti­jos nė­ra vie­nin­gos šiuo klau­si­mu. O tre­čia, Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas yra la­bai griež­tas“, - BNS sa­kė D.Hen­kė, šią sa­vai­tę su­si­ti­ku­si su Lie­tu­vos val­džios at­sto­vais.

Sei­mas svars­to siū­ly­mą re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo skelb­ti 2016 me­tų ru­de­nį - tą pa­čią die­ną, kai Lie­tu­vo­je vyks par­la­men­to rin­ki­mai.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Dėl to bū­ti­na su­reng­ti re­fe­ren­du­mą, o Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suo­tų dau­giau kaip pu­sė vi­sų pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.

Pa­sak PLB pir­mi­nin­kės, jei re­fe­ren­du­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas svars­to­mu lai­ku ir to­kio­mis są­ly­go­mis, jis ne­įvyks.

Ji tei­gė, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu pa­ska­tin­tų už­sie­nio lie­tu­vius aps­kri­tai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ta­čiau tam rei­kia ne tik to­kio po­bū­džio bal­sa­vi­mo, bet ir ak­ty­ves­nės už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių veik­los.

Šiam tiks­lui, taip pat švie­ti­mo ir kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mui, PLB įstei­gė Plė­tros ko­mi­si­ją.

„Jei­gu lie­tu­vių iš ti­krų­jų dau­gė­ja, tai po­rei­kis bur­tis taip pat di­dė­ja. To­kios ko­mi­si­jos dar­bai bus juos bur­ti, mo­ty­vuo­ti ir par­agin­ti mū­sų bend­riems tiks­lams: švie­ti­mui, mo­kyk­lė­lių kū­ri­mui ir kul­tū­rai“, - kal­bė­jo D.Hen­kė.

Tuo me­tu, pa­sak jos, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė yra pa­grin­das už­sie­nio lie­tu­viui bū­ti „ak­ty­viu ir nau­din­gu“ Lie­tu­vai.

„Tai mo­ra­li­nis po­rei­kis tu­rė­ti tą ga­li­my­bę iš­sau­go­ti pi­lie­ty­bę“, - sa­kė PLB pir­mi­nin­kė.

Už­sie­ny­je gy­ve­na per 619 tūkst. lie­tu­vių, ro­do ofi­cia­li sta­tis­ti­ka. Nau­jau­sios Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos apk­lau­sos duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą ne­ke­ti­na grįž­ti 30 proc. emig­ran­tų.

D.Hen­kė sa­ko, kad tai - na­tū­ra­lu glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je, ta­čiau vis dėl­to ji pa­si­gen­da Lie­tu­vos stra­te­gi­jos, kaip bend­ra­dar­biau­ti su už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais, kaip ska­tin­ti juos grįž­ti į ša­lį ar bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­va už jos ri­bų.

„Tie­siog rei­kia su­ta­ri­mo vals­ty­bė­je, ką mes da­ro­me ir kaip žiū­ri­me į šią prob­le­mą. Aš as­me­niš­kai pa­si­gen­du kon­kre­čios stra­te­gi­jos, pa­si­žiū­rint į kai­my­nus, ki­tas pa­sau­lio ša­lis, kaip jie el­gia­si su šia prob­le­ma“, - sa­kė ji.

„Bū­ki­me ge­ri lie­tu­viai už­sie­ny­je, ro­dy­ki­me, ko­kie mes pa­tys gy­ven­da­mi už­sie­ny­je bū­si­me, to­kią ma­tys Lie­tu­vą pa­sau­lis. Juk nuo to pri­klau­so ir in­ves­ti­ci­jos, ir tu­riz­mas, ir ša­lies įvaiz­dis“, - pri­dū­rė PLB va­do­vė.

D.Hen­kė Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke iš­rink­ta lie­pos vi­du­ry­je PLB Sei­me. Ji 23 me­tus gy­ve­na Ham­bur­ge, Vo­kie­ti­jo­je.