Plastinės chirurgijos klinikai šiandien gali būti „juoda diena“
Ge­gu­žės 30-oji kli­ni­kai „Gro­žio chi­rur­gi­ja“ ga­li tap­ti dar vie­nu rim­tu iš­ban­dy­mu. Prog­ra­mi­šiai gra­si­no bū­tent šian­dien pa­vie­šin­ti iš kli­ni­kos pa­vog­tus duo­me­nis. Apie tai su­ži­no­ję ar pa­ma­tę as­me­nys pra­šo­mi pa­dė­ti – pra­neš­ti par­ei­gū­nams.

Vie­šų­jų ry­šių kon­sul­tan­tas Ari­jus Ka­taus­kas pri­mi­nė, kad šian­dien prog­ra­mi­šiai pla­nuo­ja di­de­lį duo­me­nų, pa­vog­tų iš kli­ni­kos „Gro­žio chi­rur­gi­jos“ pa­vie­ši­ni­mą. „Daug IT ir ki­to­kių eks­per­tų jau pri­lau­žė ie­čių nuo ba­lan­džio pra­džios, kas ir kaip įvy­ko, ta­čiau šian­dien pra­šau vi­sų pa­dė­ti į šo­ną vi­so­kius ne­su­ta­ri­mus, įta­ri­mus ar pa­na­šiai ir pa­dė­ti nu­ken­tė­ju­siems klien­tams ne­pa­tir­ti dar di­des­nės ža­los, – so­cia­li­nia­me tink­le ra­šė jis.– Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos dir­ba sa­vo dar­bą, la­bai pra­šau vi­sų pa­dė­ti.“

Pa­sak vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to, nie­ko daug ne­rei­kia, tie­siog pa­ma­čius nuo­ro­das į pa­vog­tus duo­me­nis vie­šo­je erd­vė­je, so­cia­li­nė­je me­di­jo­je ar kur ki­tur, ne­ati­da­ri­nė­ti jo­kių fai­lų ar nuo­ro­dų, bet pra­neš­ti sve­tai­nėms, „Fa­ce­book“ ar tiems, ku­rie pri­žiū­ri sve­tai­nes. „Jei tu­rė­si­te ga­li­my­bes, pa­da­ry­ki­te printscreenus (ekra­no nuo­trau­ką – red.) ir bū­ti­nai pra­neš­ki­te epo­li­ci­ja.lt apie tai“, – pa­ta­rė jis.

A. Ka­taus­kas pa­žy­mė­jo, kad šian­dien nu­si­kal­tė­liai ban­dys pa­da­ry­ti dar vie­ną di­de­lį nu­si­kal­ti­mą, to­dėl jis pra­šo vi­sų pa­gal­bos.

Pa­vo­gė duo­me­nis ir rei­ka­la­vo pinigų

LŽ pri­me­na, kad „Gro­žio chi­rur­gi­ją“ šan­ta­žuo­jan­tys nu­si­kal­tė­liai įvyk­dė ke­lias at­akas prieš kli­ni­ką. Į duo­me­nų iš­vie­ši­ni­mo skan­da­lą ži­no­ma ša­lies gro­žio chi­rur­gi­jos kli­ni­ka pa­te­ko ba­lan­džio an­tro­je pu­sė­je. Ba­lan­džio 20 die­ną ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad prog­ra­mi­šiai pa­vo­gė as­me­ni­nius klien­tų duo­me­nis bei in­ty­mias nuo­trau­ko­mis ir rei­ka­la­vo už tą gro­bį su­mo­kė­ti di­de­les su­mas. Kai „Gro­žio chi­rur­gi­ja“ at­si­sa­kė tai da­ry­ti, vir­tua­lūs pa­gra­si­no vie­šin­ti duo­me­nis juo­da­ja­me in­ter­ne­te. Šios is­to­ri­jos įkai­tais ta­po kū­no to­bu­li­ni­mo ope­ra­ci­jas at­li­kę žmo­nės, tarp ku­rių – daug ži­no­mų Lie­tu­vos žmo­nių.

Va­gi­šiai sa­vo gra­si­ni­mus pra­dė­jo įgy­ven­din­ti – juo­da­ja­me in­ter­ne­te skelb­ti vis dau­giau de­ta­lių iš pa­vog­to gro­bio. Kli­ni­kos klien­tai ža­dė­jo kreip­tis į teis­mą ir iš „Gro­žio chi­rur­gi­jos“ pri­si­teis­ti di­de­les su­mas už ap­lai­dų as­me­ni­nių duo­me­nų sau­go­ji­mą.

Ge­gu­žės 9, an­tra­die­nį, klien­tams bu­vo iš­siųs­tas di­de­lis kie­kis trum­pų­jų ži­nu­čių su nuo­ro­do­mis, ga­li­mai ve­dan­čio­mis į pa­vog­tus jų as­me­ni­nius duo­me­nis, rei­ka­lau­jant juos iš­pirk­ti. Po­li­ci­ja ra­gi­no klien­tų apie vis­ką pra­neš­ti po­li­ci­jai ir iš­pir­kų ne­mo­kė­ti.

Jo­nas Stai­kū­nas, kli­ni­kos „Gro­žio chi­rur­gi­ja“ di­rek­to­rius, ko­men­tuo­da­mas su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, tei­gė, kad nau­do­da­mie­si šia si­tua­ci­ja kli­ni­kos klien­tams skam­bi­na as­me­nys, pri­sis­ta­tan­tys tei­si­nin­kais, ir siū­lo sa­vo pa­slau­gas. „Gro­žio chi­rur­gi­ja“ pra­šė klien­tų at­sar­giai elg­tis su ži­nu­tė­se pa­teik­to­mis nuo­ro­do­mis – jos ga­li bū­ti pa­vo­jin­gos ki­tų duo­me­nų sau­gu­mui.

Ty­ri­mą at­lie­kan­tys Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai ra­gi­no kli­ni­kos pa­cien­tus ne­mo­kė­ti jo­kių iš­pir­kų, o kreip­tis į po­li­ci­ją. Par­ei­gū­nai pra­šo žmo­nių iš­sau­go­ti gau­tas SMS ži­nu­tes ar elek­tro­ni­nius laiš­kus ir juos pa­teik­ti ty­rė­jams per po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lą www.epo­li­ci­ja.lt.

At­lie­ka­mas tyrimas

Ty­ri­mą at­lie­ka Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­ba. „Gro­žio chi­rur­gi­ja“ krei­pė­si į vi­suo­me­nę pra­šy­da­ma bend­ra­dar­biau­ti ir vi­sų, tu­rin­čių bet ko­kios in­for­ma­ci­jos apie šį nu­si­kal­ti­mą, kreip­tis į Kau­no aps­kri­ties po­li­ci­jos par­ei­gū­nus, at­lie­kan­čius ty­ri­mą, ar­ba kli­ni­kos at­sto­vus, pra­ne­šė BNS. Taip pat pra­šė vi­suo­me­nės pa­gal­bos stab­dant pa­vog­tos in­for­ma­ci­jos to­li­mes­nę sklai­dą – pra­neš­ti apie nuo­ro­das į ne­tei­sė­tą in­for­ma­ci­ją at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms ar­ba „Gro­žio chi­rur­gi­jai“.

„Kli­ni­ka im­asi vi­sų tei­si­nių prie­mo­nių, kad kli­ni­kos pa­cien­tų duo­me­nys, ku­rie bu­vo pa­vog­ti, ne­bū­tų skel­bia­mi vie­šo­jo­je erd­vė­je“, – bu­vo ra­šo­ma pra­ne­ši­me. Bend­ro­vė tei­gė, kad taip pat ėmė­si pa­pil­do­mų tei­si­nių, in­for­ma­ci­jos sklai­dos, or­ga­ni­za­ci­nių ir tech­ni­nių prie­mo­nių, skir­tų už­ti­krin­ti mak­si­ma­lią kli­ni­kos pa­cien­tų duo­me­nų ap­sau­gą.