Planuose – trijų tipų universitetinės aukštosios mokyklos
Dar­bo gru­pė, ku­ri ren­gia vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną, šią sa­vai­tę su­ta­rė, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los.

„Su­tar­ta, kad pert­var­ky­ta­me tink­le ga­lė­tų lik­ti tri­jų ti­pų uni­ver­si­te­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los: kla­si­ki­nis pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­tas, tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir spe­cia­li­zuo­ta aka­de­mi­ja. Dėl ne­di­de­lės aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos apim­ties pa­sta­rie­ji du ti­pai ga­li bū­ti pla­čios ap­rėp­ties uni­ver­si­te­to da­li­mi“, – ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Vil­niu­je ir Kau­ne siū­lo­ma telk­ti po vie­ną kla­si­ki­nį uni­ver­si­te­tą. Dėl ki­tų ti­pų ir kon­kre­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų dar­bo gru­pė svars­tys vė­les­niuo­se po­sė­džiuo­se. Su­tar­ta, kad tos pa­čios kryp­ties stu­di­jos vie­na­me mies­te ne­tu­rė­tų bū­ti dub­liuo­ja­mos.

Be to, dar­bo gru­pė su­ta­rė, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Kau­ne ir Kau­no uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai Vil­niu­je nė­ra tiks­lin­gi, ta­čiau di­džių­jų uni­ver­si­te­tų fi­lia­lai ga­lė­tų veik­ti ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, jei juo­se bū­tų pa­kan­ka­mas aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų po­rei­kis.

„Ren­giant pla­ną, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las yra pa­ge­rin­ti moks­lo ir stu­di­jų ko­ky­bę, svar­bu nu­ma­ty­ti, kaip su tu­ri­mais re­sur­sais pa­siek­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų – kaip ra­cio­na­liai ir tiks­lin­gai su­telk­ti iš­tek­lius, kaip, kur ir ku­rias moks­lo ir stu­di­jų sri­tis su­stip­rin­ti. Tu­ri­me va­do­vau­tis ne pa­gei­da­vi­mais, o aiš­kiais kri­te­ri­jais: ko­ky­bės, efek­ty­vu­mo, ati­tik­ties ša­lies ir re­gio­nų po­rei­kiams, fi­nan­si­nio pa­grįs­tu­mo“, – pra­ne­ši­me sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko su­da­ry­tai dar­bo gru­pei va­do­vau­ja J.Pe­traus­kie­nė. Pa­siū­ly­mus dėl vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo dar­bo gru­pei pa­ves­ta par­eng­ti iki ba­lan­džio pa­bai­gos. Dar­bo gru­pė nag­ri­nė­ja dau­giau kaip ke­tu­rias de­šim­tis su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­siū­ly­mų dėl pert­var­kos, ta­čiau ža­da­ma, kad nė vie­nas iš uni­ver­si­te­tų pa­siū­ly­tų pla­nų ne­bus im­amas kaip pa­grin­das.

Ga­lu­ti­nai dėl uni­ver­si­te­tų pert­var­kos spręs Sei­mas.

Sau­sį prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre J.Pe­traus­kie­ne pri­sta­tęs pla­nuo­ja­mą aukš­to­jo moks­lo tink­lo pert­var­ką, sa­kė, kad Lie­tu­vo­je ga­lė­tų lik­ti iki pen­kių uni­ver­si­te­tų, nors pa­brė­žė, kad tai nė­ra ga­lu­ti­nis skai­čius.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vei­kia 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų bei ke­lios de­šim­tys ko­le­gi­jų.