Planuose – nemokama Registrų centro informacija
Re­gis­trų cen­tro val­do­ma mo­ka­ma in­for­ma­ci­ja itin ker­ta per ki­še­nę sa­vi­val­dy­bėms, nors duo­me­nis ati­duo­ta vals­ty­bė. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mą siū­lo įtrauk­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios pa­grei­tin­tų Re­gis­trų cen­tro ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo sis­te­mos pert­var­kas.

Apie tai, jog Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) Tei­sės de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai par­en­gė Gy­ven­to­jų re­gis­tro įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus šio re­gis­tro duo­me­nys vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms jų vi­daus ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­joms vyk­dy­ti bū­tų tei­kia­mi ne­at­ly­gin­ti­nai, LŽ ra­šė straipsnyje„Vals­ty­bės duo­me­nis per­ka ji pati“

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­ša, jog da­bar­ti­nės pa­tai­sos leis­tų vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms nau­do­tis vals­ty­bės re­gis­trų duo­me­ni­mis ne­mo­ka­mai, už­ti­krins ko­ky­biš­kas pa­slau­gas žmo­nėms bei skaid­rų ir ra­cio­na­lų vals­ty­bės lė­šų nau­do­ji­mą, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

„Da­bar yra si­tua­ci­ja to­kia, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos sa­vo funk­ci­jų vyk­dy­mui pri­vers­tos mo­kė­ti už nau­do­ji­mą­si re­gis­trų in­for­ma­ci­ja, ku­rią pa­ti vals­ty­bė ati­duo­da re­gis­trams tam, kad ji bū­tų kau­pia­ma“, – BNS sa­kė pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė.

Taip pat pre­zi­den­tė ža­da ini­ci­juo­ti Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios re­for­muo­tų pro­fe­si­nio mo­ky­mo fi­nan­sa­vi­mą ir de­po­li­ti­zuo­tų šių mo­kyk­lų val­dy­mą, orien­tuo­tų pro­fe­si­nį mo­ky­mą į pa­meis­trys­tę, su­teik­tų ga­li­my­bę jau­nam žmo­gui įgy­ti ne tik pro­fe­si­nių ži­nių, bet ir iš­mok­ti jas pri­tai­ky­ti prie nuo­lat be­si­kei­čian­čios rin­kos, aiš­ki­na Pre­zi­den­tū­ra.

„Čia yra ini­cia­ty­vos, ku­rios bus par­uoš­tos pa­va­sa­rio se­si­jai, čia yra tiks­lai, ku­rių mes siek­si­me, prie­mo­nių dar ne­var­di­ja­me, dar tu­ri­me kal­bė­tis dėl to ir su mi­nis­te­ri­ja, bet tiks­lų bus sie­kia­ma to­kių“, – sa­kė R.Sve­ti­kai­tė.

Taip pat Sei­mo spren­di­mo lau­kia 24 anks­čiau pre­zi­den­tės pa­teik­tos tei­si­nės ini­cia­ty­vos, su­si­ju­sios su skaid­ru­mo už­ti­kri­ni­mu ir vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ka, vai­kų in­te­re­sų ap­sau­gos ir so­cia­li­nio sau­gu­mo di­di­ni­mu, ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mu ir at­sa­ko­my­bės už fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus griež­ti­ni­mu.

Pre­zi­den­tė Sei­mui jau yra pa­tei­ku­si įsta­ty­mų pa­tai­sas dėl po­li­ti­kų lab­da­ros fon­dų veik­los skaid­ru­mo ir vie­šu­mo, taip pat pa­siū­liu­si pa­laips­niui nu­trauk­ti am­ži­nų va­do­vų tra­di­ci­jas vi­sa­me vie­ša­ja­me sek­to­riu­je pra­de­dant švie­ti­mo įstai­go­mis bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mo­mis įmo­nė­mis.

Ša­lies va­do­vė taip pat yra pa­tei­ku­si pa­tai­sas, ku­rio­mis pa­siū­ly­ta su­griež­tin­ti baus­mes už di­de­lio mas­to mo­kes­čių ven­gi­mą ir už­ti­krin­ti ga­li­my­bę iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl di­de­lę ža­lą pa­da­riu­sių nu­si­kal­ti­mų už­baig­ti už akių, kai įta­ria­mie­ji nuo tei­sin­gu­mo slaps­to­si už­sie­ny­je.

Sie­kiant stip­rin­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gą, pre­zi­den­tė Sei­mui yra pa­tei­ku­si įsta­ty­mų pa­tai­sas dėl vai­kų glo­bos pert­var­kos spar­ti­ni­mo ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sas dėl nu­ken­tė­ju­sių ar liu­di­jan­čių vai­kų apk­lau­sų vyk­dy­mo pa­si­tel­kus pro­fe­sio­na­lų psi­cho­lo­gą.

Sei­mo spren­di­mo lau­kia ir pre­zi­den­tės pa­teik­tos pa­tai­sos dėl teis­mų veik­los at­vi­ru­mo ir vie­šu­mo. Ši tei­si­nė ini­cia­ty­va, įtvir­ti­nan­ti ga­li­my­bę trans­liuo­ti, fil­muo­ti ar fo­tog­ra­fuo­ti teis­mo spren­di­mo pa­skel­bi­mą, par­la­men­te bu­vo už­re­gis­truo­ta be­veik prieš 2 me­tus.